Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là một tổ chức gồm 190 quốc gia, hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, đảm bảo ổn định tài chính, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, thúc đẩy việc làm cao và tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng thời xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới.

Cơ sở dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phân tích và nghiên cứu với quyền truy cập trực tiếp, miễn phí vào các ấn phẩm định kỳ, sách, tài liệu làm việc và nghiên cứu của IMF, cũng như dữ liệu và các công cụ thống kê. Thông qua CSDL này, bạn đọc sẽ tìm thấy thông tin cũng như tài liệu về kinh tế vĩ mô, toàn cầu hóa, phát triển, thương mại, hỗ trợ kỹ thuật, nhân khẩu học, thị trường mới nổi, tư vấn chính sách, xóa đói giảm nghèo, 
Địa chỉ truy cập: https://www.elibrary.imf.org/