Viện Khoa học Thống kê là tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê; thực hiện chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển thống kê; nghiên cứu khoa học thống kê và các khoa học khác để ứng dụng vào công tác thống kê; phổ biến thông tin khoa học thống kê; đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và đánh giá chất lượng thống kê.

 

Nhiệm vụ của Viện Khoa học Thống kê là:

  • Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển thống kê; 
  • Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê; nghiên cứu các khoa học khác ứng dụng vào hoạt động thống kê; 
  • Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu, thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học;
  • Kiến nghị, chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động thống kê;
  • Phổ biến thông tin khoa học thống kê; 
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn; 
  • Hợp tác, liên kết và tham gia đấu thầu với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Thống kê.
  • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
  • Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật và Tổng cục Thống kê.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng giao.

=> Địa chỉ truy cập: https://vienthongke.vn/