Thư viện Điện tử thế giới () (WDL) cho phép truy cập miễn phí tới các tài liệu gốc ở nhiều định dạng thuộc các quốc gia và các nền văn hóa trên toàn thế giới. Địa chỉ truy cập:  http://www.wdl.org/en/