Trang thông tin vì lợi ích cộng đồng, diễn đàn mở về các vấn đề nghiên cứu, phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng pháp luật dân sự. Là nơi chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn đào tạo,...

Đến với trang web của Trường Đại học Huế bạn có thể khai thác rất nhiều bài tạp chí khoa học thuộc về các lĩnh vực: Chuyên san Nông – Sinh – Y, Khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, kinh...

Bạn cần các số liệu chính xác về những biến động Kinh tế, những tư liệu lịch sử của toàn thế giới. Bạn hãy đến với kho thông tin Liên Hiệp Quốc, Trang web này lưu trữ hơn 55 triệu tin bài, vô số...

Ngày nay, hầu hết các Thư Viện đều ứng dụng máy tính vào hoạt động thông tin - thư viện của mình, dẫn đến sự ra đời của các khổ mẫu mô tả tài liệu. Thư Viện Bình Định đã giới thiệu khổ mẫu MARC 21...

Bản tin các trung tâm học liệu của trường Đại học Thái Nguyên: Chuyên cập nhật tin tức và sự kiện mới nhất của các Trung Tâm Học Liệu(TTHL) và các thư viện trong nước Tổng kết quá trình hoạt...