Lớp kỹ năng thông tin dành cho sinh viên năm 1

Nội dung Thời lượng Học trực tuyến
  1. Giới thiệu nguồn tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ tại thư viện
  2. Hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu in
  3. Hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu số
2 tiết/buổi

- Theo nhóm/lớp
(hoặc)
Cá nhân tự học

Đăng ký học theo nhóm, có người hướng dẫn, liên hệ cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cá nhân tự học, tại địa chỉ: (http://bit.ly/hdsdtv), hoặc (tại đây). Các bạn đăng nhập bằng tài khoản email của Trường (vd: ……@student.agu.edu.vn)

Lưu ý: Sau khi hoàn thành lớp học và đạt kết quả bài kiểm tra, Thư viện sẽ kích hoạt các tài khoản (tài khoản thư viện, tài khoản máy tính, tài khoản sử dụng tài liệu số).

 

Lớp kỹ năng thông tin dành cho sinh viên năm 2, 3, 4

Nội dung Thời lượng Hình thức học
Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm trên Google và đánh giá nguồn thông tin tìm được 2 tiết/buổi

-Học trực tiếp tại Thư viện
(hoặc)
- Học trực tuyến Theo nhóm/lớp

Hướng dẫn khai thác hiệu quả các CSDL điện tử 2 tiết/buổi
Sử dụng word để quản lý, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo 2 tiết/buổi

Lưu ý: Đăng ký học theo nhóm/lớp, liên hệ cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hướng dẫn khai thác tài liệu

1. Tra cứu nguồn tài liệu in (file hướng dẫn (hoặc) video hướng dẫn)

2.  Tra cứu tài liệu số (video hướng dẫn)