Tài liệu theo chương trình đào tạo

Tài liệu theo chương trình đào tạo (tài liệu môn học)

https://lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu

Tài liệu theo chuyên ngành

https://lib.agu.edu.vn/chi-dan-tai-lieu

Sách giáo khoa cho phép truy cập mở

 

BCampus OpenEd: Nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng

DOAB: Nguồn sách giáo khoa mở thuộc nhiều lĩnh vực của 374 nhà xuất bản.

InTech Open: Truy cập toàn văn đến 5,400 cuốn sách về khoa học kỹ thuật, kinh tế,...
JSTOR Open Access E-books: Cung cấp danh mục cập nhật sách điện tử cho phép truy cập miễn phí từ các nhà xuất bản uy tín như Nhà xuất bản ĐH California và ĐH Michigan. Hiện tại, có hơn 7000 cuốn sách đã được xuất bản và hàng trăm đầu sách nữa sẽ được cập nhật thường xuyên.

La Trobe eBureau: Giáo trình miễn phí của Đại học La Trobe biên soạn và xuất bản. 

Open Book Publishers: Nguồn sách giáo khoa mở của Anh.

OpenStax: Nguồn sách giáo khoa mở được quản lý bởi Đại học Rice (Hoa Kỳ).

Open Textbook Library: Truy cập đến 1000 sách giáo khoa do Đại học Minnesota tuyển chọn. 

Pressbooks Directory: Cung cấp truy cập đến 3000 cuốn sách do Pressbook xuất bản. 

RMIT Digital Collections / Open Educational Resources: Truy cập toàn văn hơn 1000 cuốn sách giáo khoa miễn phí do Thư viện RMIT sưu tầm theo nhiều chủ đề khác nhau. 

Saylor Academy open textbooks: Danh mục sách miễn phí về kinh tế, tài chính, khoa học,... 

Sydney University Press Open Library: Nguồn sách miễn phí của Nhà xuất bản Đại học Sydney. 

Taylor & Francis Online - Open access books: Nguồn sách xuất bản theo giấy phép mở CC của Nhà xuất bản Taylor & Francis 

Nguồn tạp chí cho phép truy cập mở

JSTOR Open Access Journals: Cung cấp truy cập miễn phí đến hơn 2000 tạp chí trong thư viện và của các nhà xuất bản. 

Springer Open: Truy cập miễn phí đến hàng trăm tạp chí theo nhiều chủ đề của Nhà xuất bản Springer. 

SSRN: Nguồn tạp chí xuất bản theo giấy phép mở của Nhà xuất bản Elsevier 

Taylor & Francis Online: Danh mục tạp chí truy cập mở của Nhà xuất bản Taylor & Francis 

Wiley open access journals: Danh mục các tạp chí xuất bản theo giấy phép mở của Nhà xuất bản Wiley. 

Luận văn, luận án cho phép truy cập mở

Open access Theses and Dissertations: Cho phép tìm kiếm và truy cập toàn văn 6 triệu luận văn, luận án của hơn 1,100 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới.

https://oatd.org/

RMIT Research Repository: Nguồn luận văn, luận án truy cập toàn văn miễn phí của Đại học RMIT. https://researchrepository.rmit.edu.au/esploro/

Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí

MIT Open Courseware: Nguồn học liệu miễn phí của Đại học MIT nổi tiếng bao gồm đề cương môn học, chương trình đào tạo, bài giảng, bài tập, thí nghiệm,...
https://ocw.mit.edu/

Edx: Hàng nghìn khóa học trực tuyến miễn phí được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu của Mỹ, Anh, Úc, New Zealand,...

https://www.edx.org/search

Future Learn: Nguồn khóa học trực tuyến miễn phí do các trường đại học hàng đầu ở Anh, Úc, New Zealand,... cung cấp.

https://www.futurelearn.com/

Coursera: Trang cung cấp hàng nghìn khóa học về nhiều chủ đề, kỹ năng khác nhau.

https://www.coursera.org/

Trang web cung cấp hình ảnh cho phép truy cập mở

Creative Commons Search: Cho phép tìm kiếm trong bộ sưu tập 500 triệu hình ảnh miễn phí

https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org

Everystockphoto: Tìm kiếm hình ảnh miễn phí theo giấy phép mở

https://www.everystockphoto.com/

Flickr: Kho hình ảnh khổng lồ và đa dạng, cho phép lọc hình ảnh theo giấy phép mở

https://www.flickr.com/

Librestock: Truy cập đến hơn 5000 bức ảnh miễn phí theo giấy phép mở

https://librestock.com/

Pixabay: Cung cấp hơn 2,3 triệu hình ảnh theo giấy phép mở

https://pixabay.com/

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

Tìm kiếm danh mục tài liệu theo chủ đề 
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-cung-cap-thong-tin-theo-yeu-cau 

Hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu nghiên cứu
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu/dao-tao-ky-nang-thong-tin
Yêu cầu tài liệu
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-bo-sung-tai-lieu
Phòng máy tính giảng viên
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#phong-may-tinh
Phòng nghiên cứu
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-phong-nghien-cuu
Phần mềm kiểm tra đạo văn (Turnitin)
https://rmgo.agu.edu.vn/?q=vi/node/293