Thư viện chia sẻ cùng bạn đọc bộ sưu tập ebook và các bài trích tạp chí chủ đề “Administrative windows" được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu. 

  • Để xem toàn văn, bạn đọc của Trường sử dụng tài khoản do Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM cấp, nếu chưa có tài khoản vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký.

 

New Windows 11 feature blitz: File Explorer is finally getting tabs.

PCWorld; 05/01/2022
(AN 156544044); ISSN: 07378939
Complementary Index

When will Windows 11 stop screwing up the little things?

PCWorld; 05/01/2022
(AN 156544046); ISSN: 07378939
Complementary Index

AFTER 6 MONTHS WINDOWS 11 IS STILL PLAYING CATCH UP TO WINDOWS 10.

PCWorld; 05/01/2022
(AN 156544057); ISSN: 07378939
Complementary Index

How to find the recovery key for your encrypted Windows 11 PC.

PCWorld; 05/01/2022
(AN 156544060); ISSN: 07378939
Complementary Index

Tabs coming to File Explorer, but only in Windows 11.

Computer Act!ve; 04/27/2022
(AN 156435842); ISSN: 14616211
Complementary Index

HOW TO... Install a fingerprint reader for Windows.

Computer Act!ve; 04/27/2022
(AN 156435920); ISSN: 14616211
Complementary Index

Make Windows Better.

Computer Act!ve; 04/27/2022
(AN 156435936); ISSN: 14616211
Complementary Index

Stop Using Windows SEARCH & RUN.

Computer Act!ve; 04/27/2022
(AN 156435953); ISSN: 14616211
Complementary Index

PCSpecialist helped me upgrade to Windows 11.

Computer Act!ve; 04/13/2022
(AN 156173357); ISSN: 14616211
Complementary Index

Make Windows Better.

Computer Act!ve; 04/13/2022
(AN 156173382); ISSN: 14616211
Complementary Index

WINDOWS 11 LAPTOPS.

PC Pro; 04/01/2022
(AN 154936807); ISSN: 13554603
Complementary Index

Labs Windows 11 laptops.

PC Pro; 04/01/2022
(AN 154936808); ISSN: 13554603
Complementary Index

Microsoft continues to fix Windows 11 with changes to Taskbar, Widgets.

PCWorld; 04/01/2022
(AN 156013499); ISSN: 07378939
Complementary Index

Brits can’t use best tool in first big Windows 11 update.

Computer Act!ve; 03/02/2022
(AN 155420927); ISSN: 14616211
Complementary Index

Russian ‘Windows 11 download’ scam site taken down.

Computer Act!ve; 03/02/2022
(AN 155420935); ISSN: 14616211
Complementary Index

Is Microsoft already working on Windows 12?

Computer Act!ve; 03/02/2022
(AN 155420937); ISSN: 14616211
Complementary Index

Make Windows Better.

Computer Act!ve; 03/02/2022
(AN 155420959); ISSN: 14616211
Complementary Index

Change Windows 11’s start-up sound.

Computer Act!ve; 03/02/2022
(AN 155420969); ISSN: 14616211
Complementary Index

10 EXPERT TIPS FOR WINDOWS 11.

PC Pro; 03/01/2022
(AN 154281674); ISSN: 13554603
Complementary Index

Windows 11 preview fixes glaring flaws, adds a slew of new features.

PCWorld; 03/01/2022
(AN 155508397); ISSN: 07378939
Complementary Index

Microsoft’s new Defender Preview is a safety blanket for Windows and Android.

PCWorld; 03/01/2022
(AN 155508400); ISSN: 07378939
Complementary Index

Windows 10 update fixes ‘PC go slow’ problems.

Computer Act!ve; 02/16/2022
(AN 155137546); ISSN: 14616211
Complementary Index

Make Windows Better.

Computer Act!ve; 02/16/2022
(AN 155137578); ISSN: 14616211
Complementary Index

The big Windows 11 dilemma.

Computer Act!ve; 02/16/2022
(AN 155137584); ISSN: 14616211
Complementary Index

Windows into a very different world.

Daily Mail; 02/16/2022
(AN 155240687); ISSN: 03077578
Supplemental Index

New Outlook app coming in first big Windows 11 update.

Computer Act!ve; 01/19/2022
(AN 154606603); ISSN: 14616211
Complementary Index

Google wants Android to work better with Windows.

Computer Act!ve; 01/19/2022
(AN 154606605); ISSN: 14616211
Complementary Index

Run Windows 11 on your Windows 10 PC.

Computer Act!ve; 01/19/2022
(AN 154606644); ISSN: 14616211
Complementary Index

Make Windows Better.

Computer Act!ve; 01/19/2022
(AN 154606648); ISSN: 14616211
Complementary Index

Domain adaptation for Windows advanced persistent threat detection

Computers & Security; 01/01/2022
(AN S0167404821003205); ISSN: 01674048
ScienceDirect

How to install Windows 11 RIGHT NOW.

PC Pro; 01/01/2022
(AN 153426500); ISSN: 13554603
Complementary Index

Labs mini: WINDOWS 11PCs.

PC Pro; 01/01/2022
(AN 153426508); ISSN: 13554603
Complementary Index

Windows 11's snazzy new Store app starts rolling out to Windows 10.

PCWorld; 01/01/2022
(AN 154494259); ISSN: 07378939
Complementary Index

Five free Photoshop alternatives for Windows.

PCWorld; 01/01/2022
(AN 154494267); ISSN: 07378939
Complementary Index

WINDOWS 10 SETTINGS SUPERGUIDE.

PCWorld; 01/01/2022
(AN 154494268); ISSN: 07378939
Complementary Index

ANDROID ON PC SHOWDOWN: WINDOWS 11 VS. CHROMEBOOKS.

PCWorld; 01/01/2022
(AN 154494269); ISSN: 07378939
Complementary Index

How to encrypt files in Windows.

PCWorld; 01/01/2022
(AN 154494273); ISSN: 07378939
Complementary Index