Bạn đọc có thể liên hệ tầng 3 - Thư viện để mượn tài liệu

STT Tiêu đề Thông tin xuất bản Ký hiệu xếp giá
1 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Bích Thảo. Hà Nội : Tư pháp, 2018. 346.597073 Th108 2018
2 Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang. Hà Nội : Tư pháp, 2017. 346.59705 T528 2017
3 Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Tất Viễn đồng chủ biên, Lê Thị Thu Ba, Đào Trí Úc, ...[và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2018. 347.597012 Qu603 2018
4 Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Chí chủ biên. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 345.5970268 Ch300 2019
5 Từ điển pháp luật Việt Nam với 5.665 từ (mới nhất). Hà Nội : Thế giới, 2020. 340.03 N5764D
6 Án lệ và giải đáp nghiệp vụ của tòa án nhân dân tối cao : từ năm 2016 đến năm 2019 / Tạ Đình Tuyên hệ thống. Hà Nội : Lao động, 2019. 347.597035 A105 2019
7 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : sách tình huống (bình luận bản án) / Nguyễn Hồ Bích Hằng chủ biên, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo. Hà Nội : Hồng Đức, 2019. 346.597048 H116 2019
8 Nhập môn luật dân sự : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2020. 346.597 Nh123 2020
9 Giáo trình luật hình sự Việt Nam : phần chung / Trần Thị Quang Vinh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 345.597 Gi108 2021
10 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Võ Thị Kim Oanh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 345.59705 Gi108 2021
11 Pháp luật tố tụng dân sự (phần chung) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 347.59705 Ph109 2020
12 Pháp luật tố tụng dân sự (phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 347.59705 Ph109 2020
13 So sánh bộ luật tố tụng dân sự 2004 - 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2017. 347.59705 Đ307 2017
14 Chỉ dẫn áp dụng bộ luật dân sự năm 2015 / Trần Văn Biên. Hà Nội : Thế giới, 2018. 346.597 B305 2018
15 So sánh bộ luật dân sự 2005 - 2015 và các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2017. 346.597 Đ307 2017
16 So sánh bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với bộ luật hình sự năm 2015 / Trần Minh Hưởng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2017. 345.597 S400 2017
17 So sánh - đối chiếu bộ luật hình sự 1999, 2015 và bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 / Nguyễn Phương hệ thống. Hà Nội : Thế giới, 2017. 345.597 S400 2017
18 Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) : phần các tội phạm / Trần Văn Luyện ... [và những người khác]. Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. 345.597 B312 2018
19 So sánh bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2016. 345.59705 S400 2016
20 So sánh luật tố tụng hành chính 2010 - 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2017. 342.597066 Đ307 2017
21 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2015 với các văn bản hướng dẫn mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. 342.597066 Đ307 2019
22 Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính năm 2015 / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Lao động, 2016. 342.597066 Đ307 2016
23 So sánh luật hôn nhân và gia đình năm 2000 - 2014 & các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân, gia đình mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Thế giới, 2018. 346.597016 Đ307 2018
24 Bình luận luật hôn nhân và gia đình (biên soạn theo các tài liệu mới nhất) / Nguyễn Thị Chi. Hà Nội : Lao động, 2018. 346.597016 Ch300 2018
25 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Nguyễn Ngọc Điệp. Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. 347.59705 Đ307 2019
26 Luật bảo vệ môi trường và quy định về bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, cá nhân vi phạm bảo vệ môi trường / Vũ Tươi, Thiên Kim hệ thống. Hà Nội : Lao động, 2021. 344.597046 L504 2021
27 Luật thi hành án dân sự và hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động tố tụng dân sự, thi hành án dân sự / Kim Phương hệ thống. Hà Nội : Lao động, 2018. 347.597077 L504 2018
28 Bình luận luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành / Trần Văn Biên. Hà Nội : Lao động, 2018. 347.597053 B305 2018
29 Thủ tục thụ lý, hòa giải và xét xử vụ án dân sự với các văn bản hướng dẫn mới nhất / Vũ Mạnh Thông, Nguyễn Thị Chi. Hà Nội : Thế giới, 2019. 347.59705 Th455 2019
30 Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013) / Phạm Thị Hương Lan chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2018. 346.597043 B312 2018
31 Tìm hiểu quyền thừa kế và thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế tại tòa án / Nguyễn Thị Chi. Hà Nội : Lao động, 2019. 346.59705 Ch300 2019
32 Tuyển chọn quyết định giám đốc thẩm và bản án của tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động từ năm 2015 - 2020 / Trần Văn Hà. Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. 347.597035 H100 2020
33 Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam : sử dụng học tập môn công pháp quốc tế / Vũ Duy Khang tuyển chọn, biên dịch và biên soạn. Hà Nội : Hồng Đức, 2017. 341 Kh106 2017
34 Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam : sử dụng học tập môn pháp luật về lãnh thổ biên giới quốc gia và luật biển / Vũ Duy Khang tuyển chọn và hệ thống. Hà Nội : Hồng Đức, 2017. 341 Kh106 2017
35 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra : sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hợi. Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. 346.597036 H462 2020
36 Quyền tài phán của quốc gia trên biển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Yến. Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. 341.45 Y603 2018
37 Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Tất Viễn. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.59705 V305 2019
38 Giáo trình tư pháp quốc tế / Đỗ Thị Mai Hạnh chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 340.9 Gi108 2021
39 Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần thống nhất? / Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Tư pháp, 2020. 345.59704 Tr102 2020
40 Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử. T.1 / Tưởng Duy Lượng. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 346.597 L561-T1 2019
41 Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. Hà Nội : Tư pháp, 2020. 346.59705 L561 2020
42 Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của tòa án ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Đỗ Thanh Trung. Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 347.597 Tr513 2019
43 Bình luận khoa học Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên, Ngô Đức Thắng, Đào Anh Tới. Hà Nội : Tư pháp, 2019. 345.597052 A107 2019
44 Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 346.59707 Gi108 2020
45 Giáo trình luật thuế / Nguyễn Thị Thủy chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 343.59704 Gi108 2020
46 Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế / Lê Minh Hùng chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Hồng Đức, 2021. 346.59704 Gi108 2021
47 Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ uật Dân sự năm 2015 / Trần Minh Ngọc chủ biên ... [và những người khác]. Hà Nội : Lao động, 2018. 346.597 Ph109 2018