Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê An Giang biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh.

“Niên giám Thống kê tỉnh An Giang 2021”bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2021 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu nhập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

 

  Số phân loại : 315.9791 /N305

Nội dung sách gồm:

 • Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu;
 • Dân số và lao động;
 • Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước và bảo hiểm;
 • Đầu tư và Xây dựng;
 • Doanh nghiệp, Hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
 • Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản;
 • Công nghiệp;
 • Thương mại và Du lịch;
 • Chỉ số giá;
 • Vận tải và Bưu chính, Viễn thông;
 • Giáo dục, Đào tạo và Khoa học Công nghệ; Y tế, thể thao, Mức sống dân cư , Trật tự, an toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường.

Sách hiện có tại kho sách Tham khảo - Tầng 4 Thư viện. Mời bạn đọc đến tham khảo!