Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới bổ sung ngành Luật. Sách được trưng bày tại kho Mượn đọc - Tầng 3, thân mời bạn đọc cùng tham khảo!

STT Tiêu đề Tác giả Số phân loại Thông tin xuất bản
1 Pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người từ thời phong kiến đến ngày Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực : sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà. Đỗ, Đức Hồng Hà, TS. 345.5970255/ H100/ 2019 Hà Nội : Lao động, 2019.
2 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.1, Những quy định chung / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.597/ Qu250/ 2020 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020.
3 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XIV : Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.59703/ Qu250/ 2020 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020.
4 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XV : Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Chương XXIII : Các tội phạm về chức vụ / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.59703/ Qu250/ 2021 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021.
5 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XVI : Các tội xâm phạm sở hữu. Chương XVII : Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.59703/ Qu250/ 2021 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021.
6 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XVIII - Mục I : Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.59703/ Qu250/ 2021 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021.
7 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XX : Các tội phạm về ma túy / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.59703/ Qu250/ 2021 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021.
8 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XXI - Mục I : Các tội xâm phạm an toàn giao thông / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.59703/ Qu250/ 2020 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020.
9 Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XXIV : Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 345.59703/ Qu250/ 2021 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021.
10 Mô hình luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Hòa. Nguyễn, Ngọc Hòa, GS.TS. 345.597/ H401/ 2019 Hà Nội : Tư pháp, 2019.
11 Những vấn đề cơ bản về giải thích pháp luật hình sự : sách chuyên khảo / Vũ Hoài Nam. Vũ, Hoài Nam, TS. 345.597/ N104/ 2019 Hà Nội : Tư pháp, 2019.
12 Các tội xâm phạm tình dục trong Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Ngọc Linh. Nguyễn, Thị Ngọc Linh, TS. 345.5970253/ L312/ 2019 Hà Nội : Tư pháp, 2019.
13 Đồng phạm trong Luật Hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Trần Quang Tiệp. Trần, Quang Tiệp, TS. 345.597/ T307 2019 Hà Nội : Tư pháp, 2019.
14 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Phạm Mạnh Hùng chủ biên, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hưởng. Phạm, Mạnh Hùng, TS. 345.59705/ H513/ 2019 Hà Nội : Lao động, 2019.
15 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) / Trần Văn Biên chủ biên ... [và những người khác].   345.59705/ B312/  2022 Hà Nội : Thế giới, 2022.
16 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ... [và những người khác].   345.59705/ B312/  2021 Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.
17 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Võ Thị Kim Oanh chủ biên ... [và những người khác].   345.59705/ Gi108/ 2021 Hà Nội : Hồng Đức, 2021.
18 Biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Kiện chủ biên ... [và những người khác].   345.5970527/ B305/ 2021 Hà Nội : Tư pháp, 2021.
19 Chứng minh trong tố tụng hình sự Việt Nam - Lý luận và thực tiễn : dành cho thẩm phán, thẩm tra viên, điều tra viên, kiếm sát viên, Hội thẩm nhân dân, luật sư và học viên tư pháp / Nguyễn Trúc Thiện. Nguyễn, Trúc Thiện, TS. 345.59705/ Th305/ 2021 Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021.
20 Pháp luật tố tụng dân sự (phần thủ tục giải quyết vụ án dân sự) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác].   347.59705/ Ph109/ 2020 Hà Nội : Hồng Đức, 2020.
21 Pháp luật tố tụng dân sự (phần chung) : tình huống và phân tích / Đặng Thanh Hoa chủ biên ... [và những người khác].   347.59705/ Ph109/ 2020 Hà Nội : Hồng Đức, 2020.
22 Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Thị Hoài Phương chủ biên ... [và những người khác].   347.59705/ Gi108/ 2021 Hà Nội : Hồng Đức, 2021.
23 Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử / Lưu Tiến Dũng chủ biên ... [và những người khác].   347.59705/ L600/ 2022 Hà Nội : Tư pháp, 2022.
24 Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ... [và những người khác].   346.597/ B312/ 2016 Hà Nội : Tư pháp, 2016.
25 Hướng dẫn môn học luật dân sự. T.1 / Phạm Văn Tuyết chủ biên ... [và những người khác].   346.597/ H561-T1/ 2017 Hà Nội : Tư pháp, 2017.
26 Hướng dẫn môn học luật dân sự. T.2 / Phạm Văn Tuyết chủ biên ... [và những người khác].   346.597/ H561-T2/ 2017 Hà Nội : Tư pháp, 2017.
27 Hướng dẫn môn học luật thương mại. T.1 / Nguyễn Thị Dung chủ biên ... [và những người khác].   346.59707/ H561-T1/ 2020 Hà Nội : Lao động, 2020.
28 Hướng dẫn môn học luật thương mại. T.2 / Nguyễn Thị Dung chủ biên ... [và những người khác].   346.59707/ H561-T2/ 2020 Hà Nội : Lao động, 2020.
29 Sách tình huống luật hôn nhân và gia đình : bình luận bản án / Lê Vĩnh Châu chủ biên ... [và những người khác].   346.597016/ S102/ 2018 Hà Nội : Hồng Đức, 2018.
30 Bình luận khoa học Bộ luật Lao động năm 2019 / Nguyễn Hữu Chí chủ biên ... [và những người khác].   344.59701/ B312/ 2021 Hà Nội : Tư pháp, 2021.
31 Tìm hiểu quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân và quy định mới nhất về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai / Quý Lâm hệ thống.   346.597043/ T310/ 2020 Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2020.
32 Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành : Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2020 / Ngô Thu Trang, Lê Thế Phúc. Ngô, Thu Trang, ThS. 346.597043/ Tr106/ 2020 Hà Nội : Thanh niên, 2020.
33 Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc / Quí Lâm tuyển chọn, hệ thống.   341.45/ L504/ 2021 Hà Nội : Hồng Đức, 2021.
34 Pháp luật về hợp đồng : Các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương Nhật Quang. Trương, Nhật Quang. 346.59702/ Qu106/ 2022 Hà Nội : Dân trí, 2022.
35 Án lệ Việt Nam : phân tích và luận giải. T.1, Từ án lệ số 01 đến án lệ số 43 / Lưu Tiến Dũng. Lưu, Tiến Dũng, TS. 347.597/ D513-T1/ 2021 Hà Nội : Tư pháp, 2021.
36 Bình luận khoa học bản án và án lệ. T.1 / Tưởng Duy Lượng. Tưởng, Duy Lượng. 347.597/ L561-T1/ 2020 Hà Nội : Tư pháp, 2020.
37 Chuyện pháp đình (bình luận án) / Đinh Văn Quế. Đinh, Văn Quế. 346.597/ Qu250/  2018 Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018.
38 Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp : sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ... [và những người khác].   345.5970252/ B312/ 2018 Hà Nội : Lao động, 2018.
39 Sổ tay công chứng viên : sách chuyên khảo. Q.6, T.1, Những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số loại giao dịch khác / Tuấn Đạo Thanh. Tuấn, Đạo Thanh, TS. 347.597016/ Th107-Q6-T1/ 2019 Hà Nội : Tư pháp, 2019.
40 Sổ tay công chứng viên : sách chuyên khảo. Q.6, T.2, Những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số loại giao dịch khác / Tuấn Đạo Thanh. Tuấn, Đạo Thanh, TS. 347.597016/ Th107-Q6-T2/ 2019 Hà Nội : Tư pháp, 2019.
41 Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Nguyễn Cảnh Hợp chủ biên ... [và những người khác].  Nguyễn Cảnh Hợp chủ biên 342.59706/ Gi108/ 2022 Hà Nội : Hồng Đức, 2022.
42 Giáo trình bầu cử trong nhà nước pháp quyền / Vũ Văn Nhiêm. Vũ, Văn Nhiêm, PGS.TS. 324.607/ Nh304/ 2017 Hà Nội : Hồng Đức, 2017.
43 Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao : sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập. Phùng, Trung Tập, PGS.TS. 346.597048/ T123/ 2021 Hà Nội : Công an Nhân dân, 2021.
44 Các tội xâm phạm : chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Lan. Nguyễn, Thị Lan, TS. 345.59703/ L105/ 2018 Hà Nội : Tư pháp, 2018.
45 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng : quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự ‪(hiện hành)‬ / Trương Thanh Đức. Trương Thanh Đức. 346.59702/ Đ552/ 2021 Chính trị Quốc gia - Sự thật,2021.
46 Định tội danh và quyết định hình phạt : sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên. Dương Tuyết Miên. 345.597/ M305/ 2021 Hà Nội :Tư pháp, 2021.
47 Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam : lý luận và thực tiễn / Lê Hồng Hạnh ... [và những người khác]. Lê Hồng Hạnh ... [và những người khác]. 344.597046/ Ph109/ 2021 Hà Nội :Tư pháp,2021.
48 Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. Tưởng, Duy Lượng. 346.59707/ L561/ 2016 Hà Nội :|bTư pháp,|c2016.