Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách bổ sung chuyên ngành Giáo dục Chính trị và chuyên ngành Sư phạm Lịch sử.

Sách trưng bày tại Tầng 3 - Thư viện, bạn đọc có thể đến để tham khảo và mượn tài liệu.

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Ký hiệu xếp giá
1 Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong thời kỳ mới : sách chuyên khảo / Đặng Văn Thi chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

320.1509597/X126

2 Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Q.1 / Nguyễn Quyết. Nguyễn, Quyết Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

324.2597075/Qu605-T1

3 Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Q.2 / Nguyễn Quyết. Nguyễn, Quyết Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

324.2597075/Qu605-T2

4 Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới : (sách chuyên khảo) / Bùi Ngọc Quỵnh chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022. 324.2597075/T550 
5 Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi mới : thành tựu và bài học kinh nghiệm / Vũ Văn Khanh. Vũ, Văn Khanh Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

355.03109597/Kh107

6 Bảo vệ Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa theo quan điểm, đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng / Nguyễn Hồng Quân. Nguyễn, Hồng Quân Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

355.4509597/Qu121

7 Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong trạng thái bình thường mới : sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân. Nguyễn, Hồng Quân Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

355.4509597/Qu121

8 Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử quân sự / Nguyễn Hoàng Nhiên. Nguyễn, Hoàng Nhiên Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

959.70434/Nh305

9 Quảng Trị trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 / Trần Tiến Hoạt. Trần, Tiến Hoạt Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2022.

959.747043/H411