Thư viện giới thiệu danh mục sách nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thân mời bạn đọc đến tầng 3 tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Ký hiệu xếp giá
1 Nhập môn máy tính lượng tử : Tài liệu tham khảo / Phan Hoàng Chương chủ biên ... [và những người khác].   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. HCM , 2021. 004/ Nh123 2021
2 Xã hội học tôn giáo / Nguyễn Xuân Nghĩa. Nguyễn, Xuân Nghĩa. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 306.6/ Ngh301 2022
3 Giáo trình kinh tế lượng / Lê Hồng Nhật chủ biên ... [và những người khác].   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 330.0151/ Gi108 2021
4 Giáo trình đầu tư quốc tế / Nguyễn Thanh Hoàng. Nguyễn, Thanh Hoàng. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia  TP. Hồ Chí Minh, 2022. 332.673/ H407 2022
5 Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội :  giá trị lý luận và thực tiễn : kỷ yếu Hội thảo khoa học : hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 17.   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 335.412/ H419 2022
6 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học : viết luận văn và công bố khoa học (kinh tế quốc tế, kinh doanh quốc tế và quản lý) / Huỳnh Thị Thúy Giang, Lưu Tiến Dũng. Huỳnh, Thị Thúy Giang, TS. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 337.072/ Gi106 2021
7 Quyền tác giả trong không gian ảo : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Nhung. Nguyễn, Thị Hồng Nhung. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 346.0482/ Nh513 2021
8 Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong sản xuất công nghiệp : sách chuyên khảo / Đỗ Thị Thu Huyền. Đỗ, Thị Thu Huyền, TS. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 363.7/ H527 2021
9 Giáo trình ô nhiễm mùi, công nghệ quan trắc và xử lý mùi / Thái Vũ Bình, Phùng Chí Sỹ. Thái, Vũ Bình, TS. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 363.7392/ B312 2022
10 Những vấn đề về triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc Thêm chủ biên ... [và những người khác].   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 370.109597/ Nh556 2021
11 Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 / Võ Văn Thắng chủ biên ... [và những người khác].   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020. 378/ Gi108 2020
12 Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / Lưu Hớn Vũ. Lưu, Hớn Vũ. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 410/ V500 2022
13 Giáo trình mô hình hóa hình học / Nguyễn Hữu Lộc. Nguyễn, Hữu Lộc. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 516.00285/ L451 2022
14 Giáo trình thiên văn học đại cương / Võ Thành Lâm. Võ, Thành Lâm. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 520/ L120 2021
15 Giáo trình hóa học xanh / Phan Thanh Sơn Nam. Phan, Thanh Sơn Nam. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 540/ N104 2021
16 Ứng dụng độ không đảm bảo đo thống kê xử lý số liệu trong thực nghiệm hóa học / Trương Bách Chiến. Trương, Bách Chiến. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 542.3/ Ch305 2022
17 Giáo trình hóa hữu cơ / Lê Minh Trí, Nguyễn Minh Hiền. Lê, Minh Trí, PGS.TS. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 547/ Tr300 2021
18 Sinh lý thực vật / Bùi Trang Việt. Bùi, Trang Việt. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 571.2/ V308 2021
19 Giáo trình sinh thái học hiện đại / Lê Bá Dũng ... [và những người khác].   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 577/ Gi108 2021
20 Vẽ kỹ thuật / Lê Ngọc Tuyền chủ biên ... [và những người khác].   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 604.2/ V200 2022
21 Giáo trình thực hành sinh lý học / Nguyễn Thị Lệ chủ biên ... [và những người khác].   TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 612/ Gi108 2021
22 Độc học môi trường cơ bản / Lê Huy Bá chủ biên. Lê, Huy Bá, GS.TSKH. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017. 615.902/ B100 2017
23 Công nghệ bấc thấm (PVD): Cải tạo lớp đất yếu / Trần Nguyễn Hoàng Hùng chủ biên; Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Công Oanh. Trần, Nguyễn Hoàng Hùng chủ biên. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 624.151/ H513 2022
24 Hydraulics / Le Van Duc. Le, Van Duc. Ho Chi Minh city : VNUHCM Press, 2019. 627.042/ Đ552 2019
25 Giáo trình chuyển khối trong công nghệ môi trường / Huỳnh Quyền, Huỳnh Anh Hoàng. Huỳnh, Quyền, PGS.TS. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 628/ Qu603 2021
26 Quản lý dự án / Cao Hào Thi chủ biên, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan. Cao, Hào Thi. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 658.404/ Th300 2021
27 Giáo trình quản trị học / Lê Mai Hải, Nguyễn Phan Thu Hằng, Từ Minh Khai. Lê, Mai Hải, TS. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 658/ H103 2022
28 Giáo trình phụ gia thực phẩm / Nguyễn Phú Đức chủ biên, Lê Thị Hồng Ánh. Nguyễn, Phú Đức. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 664.06/ Đ552 2022
29 Giáo trình kỹ thuật bao bì thực phẩm / Đống Thị Anh Đào. Đống, Thị Anh Đào. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020. 664.09/ Đ108 2020
30 Tiến trình hiện đại hóa trong văn học phương Tây : từ thời đại Phục Hưng đến đầu thế kỷ XX / Nguyễn Hữu Hiếu. Nguyễn, Hữu Hiếu. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 809/ H309 2021
31 Giáo trình văn học so sánh / Trần Thị Phương Phương. Trần, Thị Phương Phương. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2019. 809/ Ph561 2019
32 Tác phẩm và thể loại văn học / Huỳnh Như Phương. Huỳnh, Như Phương. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 809/ Ph561 2021
33 Giáo trình văn học Arab / Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Nguyễn, Ngọc Bảo Trâm. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020. 892.7/ Tr120 2020
34 Tiếp cận văn học từ văn hóa / Phạm Văn Hóa. Phạm, Văn Hóa. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 895.92209/ H401 2022
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập / Nguyễn Khuê. Nguyễn, Khuê. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. 895.92211/ Kh507 2021
36 Na Phất Na - Kinh đô đầu tiên và cuối cùng của Vương quốc Phù Nam / Đặng Văn Thắng, Nguyễn Hữu Giềng, Hà Thị Sương. Đặng, Văn Thắng. TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. 959.7/ Th116 2022