Thư viện giới thiệu danh mục sách mới tháng 3/2023, thân mời bạn đọc đến tầng 3 tham khảo!

TT Tiêu đề Tác giả Thông tin XB Số phân loại
1 Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học) / Nguyễn Đăng Điệp chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. 028.9/V115 
2 Trần Đức Thảo lĩnh hội triết học Mác : sách chuyên khảo / Đỗ Minh Hợp chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 181.197/Tr121 
3 Xung đột cộng đồng và hướng giải pháp quản lý phát triển bền vững : nghiên cứu hai địa phương ven đô ở đồng bằng Sông Hồng / Nguyễn Đức Chiện chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2019. 303.69/X513 
4 Nhận diện tầng lớp trung lưu ở Việt Nam : đo lường và động thái phát triển / Lê Kim Sa chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2017. 305.5509597/Nh121 
5 Biển đảo Việt Nam - Từ góc nhìn nhân học : sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Thiệu chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 305.96392/B305 
6 Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á đối với Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN : sách chuyên khảo / Dương Văn Huy chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 306.0959/T101 
7 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Cao Thu Hằng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. 306.09597/M458 
8 Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc thời Tập Cận Bình và ứng xử của Việt Nam : sách chuyên khảo / Chử Thị Bích Thu chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 306.40951/S552 
9 Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Chăm trong sự phát triển bền vững vùng Nam Bộ / Trần Phương Nguyên, Nguyễn Trần Bảo Ngọc. Trần, Phương Nguyên. Hà Nội : Khoa học xã hội, 2016. 306.449/Ng527 
10 Thái độ của thanh niên với người già và mối quan hệ của họ với ông bà / Lê Văn Hảo chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 306.874/Th103 
11 Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới / Lê Thị Thanh Hương chủ biên, Bùi Thị Vân Anh, Trần Anh Châu. Lê, Thị Thanh Hương, PGS.TS. Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. 307.72/H561 
12 Những biến đổi về mặt tâm lý của cư dân vùng chuyển đổi từ xã thành phường / Lã Thị Thu Thủy chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2016. 307.74019/Nh556 
13 Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay : thực trạng và giải pháp : sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Hòa chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 324.2597075/Th552 
14 Sự can dự của các nước Đông Bắc Á vào tiểu vùng sông Mê Kông / Nguyễn Thị Thắm chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. 327.5/S550 
15 Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu trong bối cảnh mới / Nguyễn An Hà chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 327.59704/Th506 
16 Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Đức Chiện. Nguyễn, Đức Chiện. Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 331.11/Ch305 
17 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : sách chuyên khảo/ Tô Thị Ánh Dương. Tô, Thị Ánh Dương. Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. 332.12/D561 
18 Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ : những nhân tố và sự phân bổ không gian : sách chuyên khảo / Hoàng Hồng Hiệp chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 332.673/Đ125 
19 Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á = Resolving the resource conflicts in Southeast Asia : sách chuyên khảo / Phạm Thái Quốc chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 333.70959/Gi103 
20 Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 333.709597/Th552 
21 Công nghiệp 4.0 ở Liên minh châu Âu và một số nước thành viên : sách chuyên khảo / Đỗ Tá Khánh chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 338.064094/C455 
22 Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu của Thái Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Phương Hòa chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. 338.1/Ph110 
23 Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Phạm Thị Thanh Bình chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. 338.1095/Ngh305 
24 Phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp Việt Nam : một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Song Tùng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2014. 338.109597/Ph110 
25 Nông nghiệp xanh vùng Nam Trung Bộ : thực tiễn và chính sách thúc đẩy phát triển : sách chuyên khảo/ Bùi Đức Hùng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2017. 338.1095975/N455 
26 Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng tới việc chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại : sách chuyên khảo / Bùi Thị Vân Anh chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. 338.16/M458 
27 Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu : trường hợp nghiên cứu tỉnh Lâm Đồng : sách chuyên khảo / Phạm Thị Trầm chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 338.16/N455 
28 Phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam theo lý thuyết sinh thái học công nghiệp : sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Chúc, Trần Duy Đông đồng chủ biên. Nguyễn, Đình Chúc. Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2020. 338.609597/Ch506 
29 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và Lào hướng tới phát triển nhanh và bền vững : sách chuyên khảo / Nguyễn Chiến Thắng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2021. 338.9/T103 
30 Mô hình tăng trưởng hướng tới tăng trưởng xanh ở vùng Nam Trung Bộ hiện nay / Bùi Đức Hùng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2016. 338.95975/M450 
31 Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 / Bùi Đức Hùng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2016. 338.95975/T103 
32 Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay : sách chuyên khảo / Nguyễn Linh Giang chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 342.597085/C460 
33 Thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh mới : sách chuyên khảo/ Nguyễn Chiến Thắng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 346.597065/Th250 
34 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua / Nguyễn Như Phát chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. 349.597/T455 
35 Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Duy Dũng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 351.59/C103 
36 Rủi ro tài chính - ngân sách : lý luận, thực tiễn và giải pháp chính sách cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Xuân Sang chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 352.4/R510 
37 Nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa : sách chuyên khảo / Trần Nguyệt Minh Thu. Trần, Nguyệt Minh Thu. Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. 362.5/Th500 
38 Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam / Nguyễn Song Tùng chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. 363.7/Đ113 
39 Tri thức tộc người trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người Kinh và Khơ-me ở tỉnh Cà Mau / Nguyễn Công Thảo chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. 363.7/Tr300 
40 Bảo hiểm nông nghiệp : chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu : sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2016. 368.096/B108 
41 Bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ nói tiếng Việt từ sơ sinh đến 36 tháng : sách chuyên khảo/ Phạm Hiển chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 372.21/B450 
42 Vốn xã hội trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Kinh nghiệm đối với Việt Nam : sách chuyên khảo  / Ngô Hương Lan chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 390.095/V454 
43 Các mô hình ngữ điệu tiếng Việt theo mục đích giao tiếp / Vũ Thị Hải Hà chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 495.92216/C101 
44 Xác lập cơ sở lí thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt / Nguyễn Văn Hiệp. Nguyễn, Văn Hiệp. Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2021. 495.9225/H307 
45 Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ / Đinh Trọng Thu chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. 680.95977/B108 
46 Văn học đại chúng trong bối cảnh văn hoá Việt Nam đương đại / Nguyễn Văn Điệp chủ biên. Nguyễn, Văn Điệp. Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2020. 895.92209/Đ307 
47 Quan điểm về biển và sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của triều đình nhà Thanh ở nửa cuối thế kỷ XIX : sách chuyên khảo / Đào Duy Đạt chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. 951.03/Qu105 
48 Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông : sách chuyên khảo / Lý Hoàng Mai chủ biên ... [và những người khác].   Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. 959.702/C103