Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục Báo cáo thực tập các ngành Kinh tế (Bản điện tử) vừa bổ sung.

This undergraduate textbook adopts the perspective of organizations - not individuals - and clarifies the impact of social media on their different departments or disciplines, while also exploring how organizations use social media to create business value.
English Language Teaching Today: Linking Theory and Practice provides an up-to-date account of current principles and practices for teaching English in the world today.
Sách hướng dẫn toàn diện về các kỹ thuật và phương pháp trong thống kê sinh học, giải quyết các khái niệm cơ bản giúp người học dễ hiểu. 
Sách cung cấp một loạt các phương pháp quản lý rơm rạ tiềm năng vừa mang lại lợi nhuận so với thực tiễn hiện nay lại vừa bảo vệ môi trường.

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục Báo cáo thực tập ngành Ngôn ngữ Anh (Bản điện tử) vừa bổ sung.

Sách khám phá những thách thức và kinh nghiệm toàn cầu liên quan đến các hoạt động kinh doanh kỹ thuật số, sử dụng các ví dụ được lựa chọn từ các công ty và nền kinh tế hàng đầu, định hình hoạt động kinh doanh trên thế giới ngày nay và tương lai. 

Tác giả trình bày các hệ thống truyền thông và xử lý thông tin sử dụng các thuật toán dựa trên các mô hình và kỹ thuật xác suất, bao gồm tìm kiếm trên web, liên kết kỹ thuật số, nhận dạng giọng nói, GPS, quy hoạch tuyến đường, hệ thống đề xuất, phân loại và ước tính. Sau đó, ông giải thích cách thức hoạt động của các ứng dụng này và đồng thời cung cấp cho người đọc sự hiểu biết về các khái niệm và phương pháp xác suất ứng dụng chính. 

Mức độ bất bình đẳng và phân hóa gia tăng đang đặt ra những thách thức to lớn đối với sự bền vững xã hội trong tương lai của các thành phố, vì các thành phố không còn là nơi có cơ hội cho tất cả mọi người.

Sách nhằm mục đích trình bày bản đồ về áp dụng các khái niệm và phương pháp tiếp cận nghiên cứu bộ nhớ vào nghiên cứu dịch thuật.