KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 1/. GOMM, ROGER. Social research methodology : A critical introduction / Roger Gomm. - 2nd ed.. - N.Y. :...

Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Retold by Diane Mowat. This story is based on a true story of a sailor left by pirates on a small island in the Pacific Ocean in the 1700s. Could you live alone...

  Huckleberry Finn by Mark Twain. Retold by Diane Mowat A classic American story about a young boy’s adventures while growing up on the Mississippi River in the 1800’s. This...

  “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một văn kiện lịch sử” của nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia xuất bản năm 2009 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Bác qua đời, cũng là 40 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn...

    Logic học là khoa học về những quy luật và hình thức của tư duy nhằm giúp quá trình tư duy được chính xác, lập luận chặt chẽ, phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan. Giáo trình...

TÔN GIÁO 1/. SNELLING, JOHN.. The Sacred Mountain : travellers and pilgrims at Mount Kailas in Western Tibet, and the great...

CÔNG NGHỆ 1/. PGS. TRẦN HỮU QUẾ. Vẽ kỹ thuật cơ khí : Tập 2 / PGS.Trần Hữu Quế, PGS. TS Đặng Văn Cứ, GVC. Nguyễn văn Tuấn. - Hà Nội...

1. Cẩm nang sản xuất & quản lý chất lượng cây giống cây ăn quả Nội dung: Giới thiệu các vấn đề kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất cây giống cây ăn quả đáp ứng...

TÔN GIÁO 1/. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam / Đặng Nghiêm Vạn. - 3rd. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005. - 543 tr. ; 21cm Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn...

Với nhiều tác phẩm được chọn in trong các tuyển tập ca khúc của NXB Trẻ, NXB Văn nghệ An Giang, Sở Văn hóa TT An Giang… Cũng như đã đạt nhiều giải thưởng quốc gia, tỉnh và khu vực… có thể nói nhạc...