HTML clipboard QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 1/. DONNELLY, JAMES H, JA. Quản trị học căn bản / James H Donnelly, James I Gibson, John M Ivancevich; Dịch giả: Vũ Trọng Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh :...

NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU SINH HỌC, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Đây là loại sách chuyên khảo, gồm 17 chương, chia làm 3 phần: Phần I: Mô tả các nguyên lý của mô hình toán...

  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 1/. ANH NGỌC. Hồn thơ thế kỷ : bình luận một số bài thơ nổi tiếng thế kỷ 20 / Anh Ngọc. - Hà Nội : Thanh Niên, 2003. - 389tr ; 19cm    Ký hiệu môn loại:...