Zoho Challenge là dịch vụ trực tuyến hỗ trợ bạn tạo bài trắc nghiệm một cách nhanh chóng. Mọi người có thể tham gia làm bài và biết ngay kết quả trên web.

Để sử dụng, bạn truy cập vào http://challenge.zoho.com và tạo một tài khoản miễn phí. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn có thể tạo những câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến. Những câu bạn soạn sẽ nằm trong "ngân hàng đề thi" và bạn có thể dễ dàng tạo bài trắc nghiệm mới từ nhân hàng đề thi này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: trang 5, echip số 466. Hiện có tại quầy tham khảo, Thư viện ĐHAG.