Đây là một dịch vụ trực tuyến cho phép bạn điền thông tin vào các mẫu đơn dạng file PDF một cách đơn giản và dễ dàng. Dịch vụ này rất hữu ích  nếu bạn muốn nhanh chóng điền vào một số mẫu đơn xin tham gia các khóa học hoặc tìm việc trực tuyến.

Bạn chỉ cần bấm nút Brown tại khung Select Form & Upload để chọn tập tin PDF trên máy tính của mình, rồi bấm nút Upload để tải tập tin. Sau đó, bạn sử dụng các công cụ chỉnh sửa sẵn có như chọn kiểu chữ, màu chữ, kích thước chữ...để điền vào các mẫu văn bản. Sau khi hoàn tất bạn bấm nút download  để tải file về máy tính. Với tài khoản đăng ký miễn phí, bạn có thể upload và chỉnh sửa một file dài năm trang.

Website:https://www.fillanypdf.com/

Bạn có thể xem chi tiết tại tạp chí echip số 471, tại thư viện trường Đại học An Giang.