Tài liệu theo chương trình đào tạo (tài liệu môn học)

https://lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu

Tài liệu theo chuyên ngành

https://lib.agu.edu.vn/chi-dan-tai-lieu

Tài liệu mới

https://lib.agu.edu.vn/gioi-thieu-tai-lieu

Tài liệu in

https://opac.vnulib.edu.vn/

Tài liệu điện tử

Tài liệu nội sinh: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/10

Cơ sở dữ liệu: https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu

Bộ sưu tập tài liệu (sách/tạp chí) theo chuyên đề

https://lib.agu.edu.vn/thong-tin-chuyen-de

Tài liệu tham khảo làm báo cáo,chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp…

https://lib.agu.edu.vn/cau-hoi-tim-tin

Đăng ký sử dụng Thư viện

https://lib.agu.edu.vn/dich-vu/dao-tao-ky-nang-thong-tin

 

Liên hệ

  • Quầy Ask Me (Tầng 3)
  • Điện thoại: 0296 625 6565 (1604)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook: https://www.facebook.com/thuvientruongdaihocangiang