Tài liệu theo chương trình đào tạo (tài liệu môn học)

https://lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu

Tài liệu theo chuyên ngành

https://lib.agu.edu.vn/chi-dan-tai-lieu

Tài liệu mới

https://lib.agu.edu.vn/gioi-thieu-tai-lieu

Tài liệu in

https://opac.vnulib.edu.vn/

1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu in trên WebPAC (Xem video)

2. Hướng dẫn gia hạn, đổi mật khẩu và đặt mượn trực tuyến trên WebPAC (Xem file)

3. Hướng dẫn cài đặt App VNUHCM Library - Thẻ điện tử (Xem file)

Tài liệu điện tử

Tài liệu nội sinh: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/10

1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu nội sinh Dspace (Xem video)

Cơ sở dữ liệu: https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu

Bộ sưu tập tài liệu (sách/tạp chí) theo chuyên đề

https://lib.agu.edu.vn/thong-tin-chuyen-de

Tài liệu tham khảo làm báo cáo,chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp…

https://lib.agu.edu.vn/cau-hoi-tim-tin

Đăng ký sử dụng Thư viện

https://lib.agu.edu.vn/dich-vu/dao-tao-ky-nang-thong-tin

 

Liên hệ

  • Quầy Ask Me (Tầng 3)
  • Điện thoại: 0296 625 6565 (1604)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook: https://www.facebook.com/thuvientruongdaihocangiang