Số ngày mượn sách đã được bỏ đi các ngày nghỉ lễ nên tổng số ngày mượn đã được cộng thêm số ngày lễ vào.

Ví dụ: nghỉ lễ 30/04 - 01/05 là 2 ngày, như vậy số ngày mượn sách 2 tuần + 2 ngày lễ = 17ngày.

(*) Nếu hạn trả sách rơi vào các ngày Thư viện đóng cửa đột xuất thì bạn đọc không bị phạt trễ hạn ngày hôm đó.