Bạn đọc có thể yêu cầu tất cả các tài liệu, nhưng tài liệu đó có thể phục vụ nhu cầu đọc của nhiều người.