Bảo tàng lịch sử
Bảo tàng lịch sử
Trang web là nơi nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và tổ chức trưng bày bằng nhiều hình thức nhằm giới thiệu hiện vật và tư liệu lịch sử có liên quan đến lịch sử dân tộc Việt Nam - lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngoài ra, trang web thường xuyên tổ chức các cuộc trưng bày cổ vật theo chuyên đề sẽ giúp các bạn dễ dàng hệ thống lại các kiến thức lịch sử hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Các bạn tham khảo tại đây