Đây là trang cung cấp những thông tin liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp như: trồng trọt; chăn nuôi; khuyến nông, lâm, ngư; cơ khí hóa nông nghiệp; những tiến bộ mới trong nông nghiệp,…
Website: http://vndgkhktnn.vietnamgateway.org/news.php?newsid=50610086903