Thông tín viên là sự liên lạc giữa nhân viên Thư viện và giáo viên bộ môn thuộc các Trung tâm, các Khoa của Trường Đại học An Giang với nhau, nhằm mục đích trao đổi thông tin về những hoạt động hoặc nhu cầu sử dụng tài liệu thuộc những lĩnh vực chuyên biệt liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của Trường.

Mạng Thông tín viên Trường Đại học An Giang được thành lập từ tháng 10 năm 2008.


1. Mục đích – Yêu cầu

Trao đổi thông tin về những hoạt động cũng như những yêu cầu của Thư viện với bạn đọc đối tượng là Cán bộ, giảng viên của Trường.

Thông báo những thông tin mới nhất mà Thư viện đạt được hoặc thăm hỏi ý kiến bạn đọc về những vấn đề khác liên quan.

Tiếp nhận, trao đổi và tổng hợp các ý kiến, các thông tin phản hồi của bạn đọc. Từ đó, Thư viện có cơ sở điều chỉnh hoạt động của mình cũng như có kế hoạch bổ sung tài liệu cho phù hợp với nhu cầu sử dụng Thư viện của đông đảo bạn đọc, nhằm xây dựng nguồn tài nguyên học tập hữu ích cho việc dạy học và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên của Trường.


2. Vai trò – Nhiệm vụ của thông tín viên

Là cầu nối giữa Thư viện và giáo viên bộ môn thuộc các Trung tâm, các Khoa của Trường Đại học An Giang.

Giúp Thư viện nắm được tình hình phát triển cũng như nhu cầu cần thiết của bạn đọc nói chung và của giảng viên các Trung tâm, bộ môn thuộc các Khoa nói riêng về việc sử dụng Thư viện.

Hỗ trợ sử dụng và tìm kiếm thông tin qua thư mục trực tuyến của Thư viện, cơ sở dữ liệu điện tử, Internet và các nguồn khác.

Giới thiệu tài liệu mới hoặc tiếp nhận, tập hợp các đề nghị bổ sung tài liệu từ giáo viên bộ môn thuộc các Khoa về cho Thư viện.


3. Hình thức hoạt động

Trao đổi thông tin thường xuyên qua email hoặc điện thoại trực tiếp.
Họp định kỳ 6 tháng/lần.

Danh sách mạng thông tin viên
Liên lạc viên Thư viện