Lựa chọn nguồn tài liệu

Tài liệu hội thảo
https://rmgo.agu.edu.vn/?q=vi/bao-cao-ket-qua-hoi-thao

Sách tại Thư viện
https://opac.vnulib.edu.vn/

NCKH Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM
https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/5442 

Tạp chí khoa học Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM
https://sj.agu.edu.vn/ 

Tạp chí khoa học Trường ĐHQG HCM
http://www.scienceandtechnology.com.vn/journals/ 

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến
https://vjol.info.vn/ 

Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam 
https://sti.vista.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx 

Tạp chí khoa học quốc tế 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu 

Tạp chí khoa học quốc tế truy cập mở 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-tap-chi-truy-cap-mo 

Ebook truy cập mở 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-ebook-truy-cap-mo 

CSDL (NCKH, tạp chí khoa học) truy cập mở các trường đại học danh tiếng 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-truong-dai-hoc 

Ebook truy cập mở
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-ebook-truy-cap-mo 

  

Tìm kiếm tài liệu

Xác định từ khóa (keywords)

Keyword worksheet
https://libguides.lmu.edu/c.php?g=323167&p=2173913

Why do keywords matter
https://www.youtube.com/watch?v=QuIWmYu6APE

Keyword search techniques
https://guides.lib.trentu.ca/tutorials/keyword_searching 

Kết hợp các từ khóa bằng thuật toán

Boolean searching
https://guides.lib.ku.edu/ld.php?content_id=22485289 
https://youtu.be/DtyLS3Rr9LU 
https://www.youtube.com/watch?v=xsSZps3NH-M

Truncations and wildcards
https://guides.lib.trentu.ca/tutorials/keyword_searching/truncation 

Đánh giá tài liệu

https://guides.soton.ac.uk/open/library/articulate/evaluating-information/story_html5.html 
https://www.youtube.com/watch?v=UmzLyyFqR00 
https://www.youtube.com/watch?v=hxzdlLcZAB4 

What is Peer Review

https://youtu.be/MLGp7LC2Nbw 

A scholarly journal

https://www.youtube.com/watch?v=R6WVJEXJj_o 

Discover: Research Skills

https://www.youtube.com/watch?v=vTkNw3mnryc 

Tài liệu hướng dẫn viết nghiên cứu bằng tiếng Anh

Sách có tại Thư viện Trường ĐHAG

Danh mục sách nghiên cứu

Services for Researchers
https://web.library.uq.edu.au/library-services/services-researchers

Assignment writing
https://my.uq.edu.au/information-and-services/student-support/study-skills/assignment-writing

Online correction
https://www.onlinecorrection.com/ 

Quản lý tài liệu tham khảo (Referencing)

Quy định tài liệu tham khảo của Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM
https://sj.agu.edu.vn/storage/qui_dinh_bai_viet.pdf 

Các quy định ghi tài liệu tham khảo khác
https://guides.library.uq.edu.au/referencing 

Kiểm tra đạo văn (Turnitin):
https://rmgo.agu.edu.vn/?q=vi/node/293 

Phần mềm quản lý (trích dẫn) tài liệu tham khảo Zotero
https://www.zotero.org/ 

Mendeley
https://www.mendeley.com/ 

Citation Machine
https://www.citationmachine.net/

Citation Generator
https://www.citationgenerator.com/

Cite this for me
https://www.citethisforme.com/

ResearchoMatic
https://www.researchomatic.com/citation-generator/ 

Bibme
https://www.bibme.org/

Easybib
https://www.easybib.com/ 

Xuất bản/chia sẻ tài liệu

Web of Science
https://mjl.clarivate.com/home

Scopus
https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Scimingo
https://scimingo.eu/en

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Việt Nam (Nafosted) năm 2019

  1. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van 
  2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://nafosted.gov.vn/ban-hanh-danh-muc-tap-chi-co-uy-tin-nam-2019-ap-dung-doi-voi-cac-de-tai-nghien-cuu-co-ban-trong-linh-vuc-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-do-quy-tai-tro 

Open Access Publishing
https://libguides.cdu.edu.au/c.php?g=168012&p=1103391 

Dịch vụ hỗ trợ (Study Help)

Tìm kiếm danh mục tài liệu theo chủ đề 
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-cung-cap-thong-tin-theo-yeu-cau