TẠP CHÍ BẢN IN (Bạn đọc đến Thư viện - Tầng 3 để tham khảo tài liệu)

1. Tác động của marketing nội bộ tới sự hài lòng của người lao động tại trường đại học ở Việt Nam

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của bài báo này là làm rõ tác động của marketing nội bộ đến sự hài lòng của người lao động làm việc tại các trường đại học ở Việt Nam. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập từ 1.064 phiếu hỏi đã chỉ ra ngoại trừ yếu tố Mối quan hệ công sở, 8 yếu tố còn lại trong mô hình nghiên cứu đề xuất đề có mối liên hệ nhân quả với Sự hài lòng của người lao động trong trường đại học. Từ những kết quả thu được, nghiên cứu đã đề xuất một quy trình chung về quản trị marketing nội bộ trong trường đại học và các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người lao động.

Trích nguồn: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2023, Số24, Tr.153-156

1. Thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay: Từ thực tiễn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên/ Vũ Mạnh Hùng, Lê Trọng Hanh

Tóm tắt: Những năm gần đây, Việt Nam nói chung, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1) nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (2). Việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới là vấn đề cấp thiết đang đặt ra. Đây cũng là cơ sở cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2023, Số 1014, Tr.89 - 97

 

1.Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua bài oxygen - không khí, khoa học tự nhiên 6 = Using project - based learning to educate students’ awareness of environmental protection in oxygen – air, 6th natural sciences/ Mai Thị Thanh, Hồ Viết Ánh, Hồ Thị Kim Hạnh, Nguyễn Văn Nguyên Sơn

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là một trong những phương pháp dạy học tích cực, có khả năng thúc đẩy sự phát triển tư duy và nhận thức, kích thích sự sáng tạo, nâng cao tính tích cực và chủ động cho người học. Trong bài báo này, phương pháp dạy học theo dự án được vận dụng để tích hợp nội dung giáo dục môi trường không khí qua bài Oxygen - không khí, môn Khoa học tự nhiên lớp 6 với dự án “Bảo vệ bầu khí quyển” sẽ hình thành ý thức và kỹ năng hành động bảo vệ môi trường cho học sinh. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn trong quá trình thực hiện dự án sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực, có nhận thức sâu rộng về môi trường và biết sống vì môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Quảng Nam/ 2023, Số ĐB, Tr.124-132

1.Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong chính sách thuế bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam / Nguyễn Thị Lâm Anh

Tóm tắt: Việt Nam là một trong các quốc gia được đánh giá là trung tâm đa dạng sinh học của thế giới với sự phong phú và đa dạng về các nguồn gen quý hiếm. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển nền kinh tế bền vững, vai trò của bảo tồn đa dạng sinh học lại được quan tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có rất nhiều thách thức liên quan tới việc bảo vệ và giữ ổn định hệ sinh thái trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh chóng kèm theo hệ quả về ô nhiễm môi trường. Để giải quyết vấn đề trên, chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách, trong đó chính sách thuế đối với bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những chính sách rất quan trọng, có khả năng ảnh hưởng tới cấu trúc đa dạng sinh học cũng như nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động này.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2023, Số 633, Tr.4-6

1.Phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh mới/ Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Hảo

Tóm tắt: Kinh tế số (Digital Economy) là một nền kinh tế duy trì và phát triển không ngừng dựa trên công nghệ số hiện đại. Kinh tế số còn được gọi là kinh tế Internet (Internet Economy), kinh tế mới (New Economy) hay kinh tế mạng (Web Economy). Nền kinh tế đặc biệt này được cấu thành từ các giao dịch điện tử qua internet. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng phát triển nền kinh tế số. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam, chỉ ra các hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục để thúc đẩy nền kinh tế số trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2023, Số 7, Tr.26-29

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội ở Việt Nam/ Hà Phương

Tóm tắt: Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua, tại nhiều doanh nghiệp, đơn hàng sụt giảm đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người lao động. Bối cảnh đó đã phần nào tác động đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp đồng bộ, để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2023, Số 803, Tr.205-206

I. TẠP CHÍ BẢN TIN (Khu vực trưng bày tạp chí - Tầng 3)

1. Hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển bền vững/ Tạ Thanh Bình
Tóm tắt: Thị trường chứng khoán là một cấu phần quan trọng của thị trường vốn, thị trường tài chính, giúp huy động và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán và đã đạt được những kết quả bước đầu rất ấn tượng: quy mô thị trường ngày càng được rộng, cấu trúc thị trường ngày càng hoàn thiện và đã, đang trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp, nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, thị trường chứng khoán quốc tế đang diễn biến khó lường, nguy cơ lạm phát cao vẫn tiềm ẩn…để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư vẫn cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và thể chế về chứng khoán.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2023, Số 812 Tháng 11, Tr. 6 - 10

1. Hoàn thiện pháp luật du lịch về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành trước sự tác động của đại dịch covid-19 ở Việt Nam = Improve the Tourism Law on Travel Service Business Conditions Under the Impact of the Covid-19 Pandemic in Vietnam/ Võ Tấn Đà, Phan Nguyễn Bảo Ngọc

Tóm tắt: Dịch vụ lữ hành là một trong những ngành, nghề chịu sự tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh những giải pháp mang tính tình thế, pháp luật du lịch cần có sự thay đổi để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, ứng phó với những viễn cảnh tương tự như đại dịch Covid-19 trong tương lai. Bài viết phân tích quy định pháp luật du lịch về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành, từ đó cho thấy nhu cầu hoàn thiện quy định về vấn đề này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và đề ra giải pháp hoàn thiện.

Nguồn trích: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật/ 2022, Số 1, Tr.75-84

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự/ Cù Thị Hồng Duyên

Tóm tắt: Công tác kiểm sát thi hành án dân sự là một trong những lĩnh vực công tác quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt công tác này là điều kiện bảo đảm để các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành nghiêm minh, kịp thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nguồn trích: Tạp chí Kiểm sát/ 2023, Số 11, Tr.10-14

1. Đàm phán thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay = Trade negotiations in the current context of digital transformation/ TS. Chu Thị Khánh Ly, TS. Nguyễn Quỳnh Nga

Tóm tắt: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực thương mại và hoạt động đàm phán thương mại. Đứng trước các thời cơ do chuyển đổi số mang lại, những người hoạt động trong lĩnh vực đàm phán thương mại cần nhận thức rõ một số nguy cơ, thách thức tiềm ẩn về an ninh, an toàn thông tin; môi trường pháp lý; chất lượng nguồn nhân lực và văn hóa quản lý. Trong bối cảnh đó, cần có một số giải pháp nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2023, Số 6, Tr.58 - 62