Thực trạng và một số gợi ý chính sách về phân cấp ngân sách tại Việt Nam/ TS. Vũ Sỹ Cường

Tóm tắt: Phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền là nội dung cốt lõi trong phân cấp quản lý của Nhà nước và đang trở thành chủ đề được quan tâm trong cải cách hoạt động của khu vực công tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đã được thực hiện từ nhiều năm nay và quy định cụ thể trong Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản dưới luật. Bài viết đánh giá khái quát tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trong những năm gần đây và đưa ra một số gợi ý cải cách trong giai đoạn sắp tới.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2013, Số 5, tr. 6 – 8


Bàn về phân cấp ngân sách ở Việt Nam/ TS. Vũ Nhữ Thăng, ThS. Lê Thị Mai Liên

Tóm tắt: Sau 10 năm thực hiện, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 hiện đang được nghiên cứu, sửa đổi để phù hợp hơn với tình hình kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Bài viết đề cập đến một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật là vấn đề phân cấp ngân sách giữa Trung ương và địa phương nhằm hướng tới việc phân cấp ngân sách phù hợp để phát huy được tính tự chủ, tính công bằng giữa các địa phương và phân bổ nguồn lực công một cách tối ưu.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2013, Số 5, tr. 9 – 12


Phân cấp ngân sách và kỷ luật tài khóa: Nhìn từ góc độ thể chế/ PGS. TS. Lê Thị Thanh

Tóm tắt: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và vấn đề kỷ luật tài khóa là nội dung chủ yếu của pháp luật ngân sách nhà nước, chịu sự chi phối trực tiếp của thể chế chính trị, kinh tế quốc gia. Bài viết bàn về phân cấp ngân sách và kỷ luật tài khóa nhìn từ góc độ thể chế ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2013, Số 5, tr. 13 – 16


Nhận diện một số bất cập trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước/ TS. Nguyễn Thị Hải Hà

Tóm tắt: Phân cấp ngân sách nhà nước đã và đang diễn ra ở hầu hết các nước. Với mục đích trông đợi là tăng cường kỷ luật tài khóa, chính trị, nâng cao hiệu quả phân bổ các nguồn lực công cộng, phân cấp ngân sách nhà nước được xem là công cụ hữu hiệu trong việc thiết lập tính bền vững của ngân sách nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2013, Số 5, tr. 17 – 20


Định hướng áp dụng kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn ở Việt Nam/ Võ Thành Hưng, Đinh Xuân Hà

Tóm tắt: Việc thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính và kế hoạch chi tiêu trung hạn sau 8 năm triển khai đã đem lại những kết quả tích cực. Không chỉ có tác động sâu rộng đối với công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước mà kết quả của Dự án “Cải cách quản lý tài chính công” còn giúp việc quản lý nợ trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những bất cập, tồn tại đòi hỏi phải được khắc phục khi áp dụng thực hiện trong tương lai.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2013, Số 5, tr. 21 – 24


Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ ngân sách nhà nước/ TS. Nguyễn Minh Phong

Tóm tắt: Thực trạng phân cấp quản lý đầu tư công còn nhiều bất cập, nên các dự án đầu tư công do các địa phương quyết định thường thiếu cân đối với nguồn vốn và bị dàn trải; không ít dự án chậm đưa vào sử dụng, chất lượng thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Để khắc phục tình trạng trên, bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2013, Số 5, tr. 25 – 26


Củng cố tài khóa ở một số nước trước những bất ổn kinh tế vĩ mô/ ThS. Hoàng Thị Minh Hảo

Tóm tắt: Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện, tuy nhiên, con đường hồi phục vẫn còn khá gập ghềnh ở các nước phát triển trong những năm tiếp theo. Bối cảnh này cùng với những bất ổn tài chính hiện nay đang là những “mảng tối” đối với bức tranh tài khóa toàn cầu dù các quốc gia đã nổ lực thực hiện những biện pháp điều chỉnh tài khóa quyết liệt.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2013, Số 5, tr. 28 - 30

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ