Vấn đề đào tạo theo học chế tín chỉ / TS. Võ Văn Thắng

Tóm tắt: Bài viết trình bày lịch sử của việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ; triết lý, đặc điểm của hệ thống tín chỉ; cơ sở pháp lý của chương trình đào tạo này và kèm theo một số yêu cầu triển khai học chế tín chỉ như là: Phải có sự thống nhất quan điểm của các cấp Ban giám hiệu, Đảng ủy cho đến các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm; phải ổn định thiết kế lại toàn bộ chương trình; phải thay đổi phương pháp dạy và học; phát triển hệ thống tài liệu học tập; cải tạo hệ thống thư viện, cơ sở vật chất khác; thay đổi phương thức quản lý sinh viên…v.v

Nguồn trích: Thông tin chuyên đề ĐH An Giang – Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Tự đánh giá – Kiểm định chất lượng / 2008, Số 10, tr.25 - 30

 


E-Learning với việc đào tạo theo mô hình tín chỉ / ThS. Nguyễn Thế Dũng

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả đã giới thiệu các công cụ trong E-learning giúp cho sinh viên học tốt hơn, giảng viên dạy tốt hơn theo mô hình đào tạo tín chỉ như là: công cụ trình chiếu, công cụ mô phỏng, công cụ đánh giá, công cụ tạo lớp học ảo, hệ thống quản lý khóa học…v.v. Qua đó, các cán bộ giảng dạy có thể vận dụng, khai thác một cách có hiệu quả các công cụ hỗ trợ trong suốt quá trình giảng dạy và người học có thể chủ động hơn trong quá trình học tập, nghiên cứu của mình.

Nguồn trích: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ / 2009, tr.79 - 82

 


Đào tạo theo hệ thống tín chỉ các nguyên lí, thực trạng và giải pháp / TS. Trần Thanh Ái

Tóm tắt: Bài viết nêu lên  một số nguyên lý cơ bản của việc đào tạo theo học chế tín chỉ như là: nguyên lý dân chủ hoá, nguyên lý đại chúng hoá giáo dục đại họ, nguyên lý dạy học tích cực. Qua đó, tác giả cũng đề ra những biện pháp cần thiết để thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ như: phải dân chủ hoá nhiều hơn nữa trong mọi hoạt động đào tạo, tiếp thu có chọn lọc những biện pháp quản lý của nước ngoài với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và điều kiện áp dụng của các biện pháp đó, nhanh chóng thay đổi hình thức tuyển sinh đầu vào đại học, phải tăng cường khâu rèn luyện kỹ năng tự học và tự nghiên cứu cho sinh viên ngay từ năm đầu đại học …v.v

Nguồn trích: Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo hệ thống tín chỉ / 2010, Số 5, tr.42 - 53

 


Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học hiện nay / Vũ Đình Bảy

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những khó khăn ảnh hưởng đến việc đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học như là: Cần đổi mới nội dung, giáo trình, cách tiến hành các phương pháp dạy và phương pháp học; đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt một số phương pháp dạy - học tiên tiến nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; cần phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu; thường xuyên mở các lớp huấn các kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp, kỹ năng làm việc với người khác, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày, thuyết phục, kỹ năng tự phát triển.

Nguồn trích: Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo hệ thống tín chỉ / 2010, Số 5, tr.71 - 76

 


Một số vấn đề thực trạng hoạt động tư vấn của cố vấn học tập trong các trường đại học và các yếu tố ảnh hưởng / ThS. Nguyễn Thị Hằng Phương
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến hai vấn đề: Thực trạng hoạt động tư vấn của cố vấn học tập trong các trường đại học hiện nay; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn đó: các yếu tố thuộc về người cố vấn học tập (thái độ, sự hiểu biết) và bên ngoài cố vấn học tập (cơ chế chính sách, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn…).

Nguồn trích: Tạp Chí Tạp Chí Tâm lý học / 2014, Số 6(183), tr. 68 - 77

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu