Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay / Tạ Huy Du

Tóm tắt: Nguồn nhân lực chất lượng cao (NNL CLC) là cơ sở của sự thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vì vậy, theo tác giả để phát NNL CLC cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau: phát triển NNL CLC gắn với nhu cầu của xã hội; phát triển NNL CLC mang tính đột phá; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa” nhằm phát triển NNL CLC; cần có chính sách để thu hút NNLCLC.

Nguồn trích: Tạp chí dân tộc & thời đại / 2014, Số 165, tr. 38-39


Những yêu cầu đặt ra đối với người lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa / ThS. Nguyễn Long Giao

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của người lao động (NLĐ) được thể hiện với tư cách vừa là chủ thể vừa là khách thể của quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH). Với vai trò quan trọng như thế, thực tiễn đã và đang đặt ra những yêu cầu đối với NLĐ trong quá trình CNH, HĐH như: yêu cầu về tri thức, trình độ chuyên môn, khoa học – kỹ thuật; tinh thần, thái độ, tác phong công nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác; yếu tố sức khỏe cũng không thể thiếu đối với NLĐ; có lòng yêu nước và phẩm chất đạo đức tốt; chủ động tham gia hội nhập quốc tế…v.v

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị / 2013, Số 4, tr. 35-40


Một số vấn đề về nguồn nhân lực vùng Nam Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa / TS. Phạm Minh Tuấn

Tóm tắt: Nguồn nhân lực (NNL) ở các tỉnh vùng Nam Bộ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển năng động của cả vùng. Bài viết nêu rõ NNL ở vùng này cũng còn rất nhiều hạn chế như là: sự mất cân đối giữa cung và cầu NNL trong và giữa các tiểu vùng; thiếu sự gắn kết giữa sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực; đời sống nông dân, công nhân lao động với mức thu nhập thấp gặp rất nhiều khó khăn; sự di dân tự phát đến vùng Đông Nam bộ và các thành phố lớn trong vùng một mặt…vv. Qua đó, tác giả đưa ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng dân số - NNL và sử dụng hợp lý, hiệu quả NNL của vùng.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị / 2013, Số 4, tr. 23-28


Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long / TS. Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tuấn Phong

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả cho thấy cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực (NNL) vùng Đồng bằng sông Cửu Long tương đối phong phú đa dạng. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng NNL vùng đến năm 2020 như là: cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; tiến hành xây dựng, phê duyệt thực hiện và hoàn chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục – đào tạo; xây dựng chính sách phù hợp đặc thù cho các cơ sở giáo dục; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước…v.v

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị / 2013, Số 6, tr. 54-58


Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / ThS. Nguyễn Minh Thơ

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực (NNL) phục vụ phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Qua đó, tác giả cũng đưa ra các giải pháp đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực du lịch ĐBSCL như là: (1) đẩy mạnh phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu của thị trường và xã hội; (2) gấp rút phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; (3) cần đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tiễn phát triển cũng như đặc trưng riêng của vùng; (4) tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên và giáo viên thực tập, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục / 2014, Số 105, tr. 42-44


Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay / Nguyễn Đức Chiện, Phạm Ngọc Tân

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng và phân tích một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay. Về mặt lý luận: cho thấy Việt Nam đang tồn tại quan điểm khác nhau về phát triển nguồn nhân lực (NNL). Trong khi Đảng và Nhà Nước thường đưa ra quan điểm có tính bao quát nhưng khó thao tác về mặt khoa học thì quan điểm của giới khoa học lại giới hạn biên độ; hơn nữa còn thiếu nhất quán do cách tiếp cận khác nhau. Điều này dẫn đến đánh giá thiếu toàn diện về NNL và đào tạo nhân lực, quan trọng hơn là các quan điểm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng phát triển NNL. Về mặt thực tiễn phát triển nguồn nhân lực được tác giả đã phân tích rõ các vấn đề như: Loại hình trường lớp mở rộng nhưng có dấu hiệu lan tràn; chương trình đội ngũ giáo viên và trang thiết bị học tập còn bất cập; quy mô đào tạo NNL tăng nhưng thiếu cân đối; trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả cũng đề xuất những giải pháp phát triển NNL đi đúng hương với lý luận phát triển NNL.

Nguồn trích: Tạp chí Xã hội học / 2014, Số 1(125), tr. 34-44

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu