Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn những nội dung trong bản Di chúc của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để chúng ta đánh giá lại những kết quả qua chặng đường 45 năm thực hiện Di chúc của Người, nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những căn dặn của Người đối với Đảng và dân tộc.


 Thư viện xin giới thiệu đến quí bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành, đề cập đến nội dung và công tác thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


1.  Tư duy đổi mới trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / PGS.TS. Bùi Đình Phong
Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2014, Số 9, tr. 45-48

2.  Tính thời sự trong Di chúc của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay/ ThS. Nguyễn Văn Đạo
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2014, Số 6, tr. 11-15, 39

3.  Tầm vóc trí tuệ và tính thời đại trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Trương Hoàng Đức
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2014, Số 6, tr. 16-19, 29

4.  Giá trị cơ bản và ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Phạm Phú Bình
Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa – Lịch sử An Giang/ 2014, Số 10(115), tr. 4-5, 19

5.  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”/ PGS.TS. Lê Quốc Lý
Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2014, Số 9, tr. 10-13

6.  Trọng dân, thân dân – Tư tưởng nổi bật trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  PGS. TS. Nguyễn Tất Giáp
Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2014, Số 9, tr. 14-18

7.  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Min về bảo vệ môi trường/ PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung
Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2014, Số 10, tr. 25-28

8.  45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”/ TS. Nguyễn Thành Vinh
Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2014, Số 9, tr. 43-46

9.  “Di chúc” của chủ tịch Hồ Chí Minh – Cương lĩnh chính trị hành động của Đảng ta/  PGS.TS. Vũ Tình
Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2014, Số 9, tr. 38-42

10.  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách với người có công/ PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc
Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2014, Số 9, tr. 37-40

11.  Thực hiện Di chúc về phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại/ PGS.TS. Trần Minh Trưởng
Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2014, Số 9, tr. 41-44

12.  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 45 năm nhìn lại và hướng tới tương lai/ PGS.TS. Phạm Hồng Chương
Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2014, Số 11 (865), tr. 56-60


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu