Đồng bằng Sông Cửu Long chung sức xây dựng nông thôn mới/ Lê Thị Mỹ Huyền, Nguyễn Thị Hưng

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số thành tựu nổi bật sau 3 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long như: nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực; hạ tầng nông thôn đã có bước phát triển rõ rệt; đời sống người dân được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người tăng. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra một số thiếu sót như:  việc chế biến bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế; hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch, cơ sở văn hóa vùng chưa đồng bộ; nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng còn thiếu; nhận thức về xây dựng nông thôn mới ở người dân còn chưa sâu. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số kiến nghị như nhà nước nên sớm ban hành chính sách đặc thù cho phát triển hạ tầng và phát triển nông nghiệp; tập trung phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh khu vực; đổi mới hoạt động khuyến nông nhà nước và quan tâm giải quyết một số vấn đề xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Dự báo/ 2014, Số 11, tr. 86 - 88


Nguồn nhân lực trong nông nghiệp ở ĐBSCL: Thực trạng và giải pháp/ Phạm Văn Quốc, Trần Huỳnh Thanh Tuấn

Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh rằng các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long rất chú trọng đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với thu hút nhân tài, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, là biện pháp đột phá trong phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL chưa tương xứng với mục tiêu đề ra. Do đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm giúp cho các tỉnh ĐBSCL phát triển nhân lực và thu hút nhân tài hiệu quả như: đổi mới, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách về phát triển nhân lực; địa phương phải chủ động xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ; đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Dự báo/ 2014, Số 12, tr. 66 - 67


Kinh tế tập thể ở thành phố Cần Thơ/ Trần Hoàng Hiểu

Tóm tắt:  Bài viết đi sâu giới thiệu những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng kinh tế tập thể thành phố Cần Thơ như: từng bước giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân; tạo sự đoàn kết, gắn bó, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cộng đồng; thúc đẩy nhanh quá trình ứng dụng khoa học; thúc đẩy các loại hàng hóa phát triển. Bên cạnh đó, bài viết còn giới thiệu những hạn chế khó khăn như: quy mô sản xuất nhỏ do thiếu vốn; nguồn nhân lực còn thiếu; hoạt động bộ phận hợp tác xã liên kết chưa chặt chẽ. Cuối cùng bài viết  đề xuất một số giải pháp như: tuyên truyền nâng cao nhận thức cấp đảng ủy, chính quyền, đoàn thể…về lợi ích, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kinh tế tập thể đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố; lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với từng lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế hộ, tổ hợp tác phát triển; tăng cường liên kết “bốn nhà” (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước); phát triển nguồn nhân lực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2014, Số 14, tr. 50 – 52


Nâng cấp chuỗi giá trị xuất khẩu dừa Bến Tre/ Lê Tuấn Lộc, Nguyễn Văn Nên

Tóm tắt: Bài viết đi sâu giới thiệu cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu dựa trên lý thuyết về chuỗi giá trị của Kaplinsky và Morris; phương pháp nghiên cứu dựa trên bảng hỏi và phỏng vấn chuyên sâu làm căn cứ cho phân tích chuỗi giá trị. Kết quả nghiên cứu và thảo luận đưa ra trên một số hoạt động sản xuất dừa trên nguyên liệu của nông dân, hoạt động của thương lái thu gom, hoạt động của các cơ sở sơ chế dừa tại địa phương, hoạt động sản xuất thành phẩm của doanh nghiệp chế biến. Cuối cùng bài viết đưa ra một số đề xuất giải pháp khắc phục như: nâng cấp quá trình sản xuất dừa nguyên liệu; nâng cấp các sản phẩm được sản xuất từ dừa; chú trọng quá trình xây dựng và bảo vệ thương hiệu; nâng cấp vai trò của các chức năng hỗ trợ trong chuỗi giá trị.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2014, Số 13, tr. 36 – 38


Về thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp/ Ngô Nguyễn Hoàng Pha

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu thực trạng thu hút vốn đầu tư còn nhiều bất cập như: chất lượng nguồn nhân lực Tỉnh còn thấp; kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi còn yếu. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số giải pháp khắc phục như: kêu gọi đầu tư cho từng dự án; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu; xây dựng quy trình tiếp xúc nhà đầu tư; tìm giải pháp đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2014, Số 12, tr. 57 - 59


Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản tỉnh Hậu Giang/ ThS. Nguyễn Hiệp Trung

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những yếu tố làm cho hàng nông sản tỉnh Hậu Giang chưa đạt lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước như: việc quy hoạch phát triển từng loại cây trồng còn khá chậm; tình hình thiên tai dịch bệnh diễn ra ngày càng phức tạp; trình độ và tay nghề lao động chưa cao. Ngoài ra bài viết đưa ra một số giải pháp như: cần tạo lập và mở rộng, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; khắc phục tình trạng sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống; đầu tư xây dựng và phát triển hàng nông sản của Tỉnh đồng bộ; tiếp tục giữ vững mục tiêu “Chương trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới”; phát triển đội ngũ cán bô quản lý có năng lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực trình độ tay nghề cao.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Dự báo/ 2014, Số 8, tr. 52 - 54


Để khai thác tiềm năng du lịch Cà Mau hiệu quả/ Nguyễn Văn Trãi, Nguyễn Thanh Vân

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những tiềm năng lớn  để phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau như: hệ thống biển đảo khá phong phú; diện tích rừng tràm và rừng ngập mặn khá nhiều; Vườn Quốc gia U Minh hạ được Unesco đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Tuy nhiên, theo tác giả thì Cà Mau chưa đạt được những kết quả tương xứng với tiềm năng sẵn có và đồng thời đưa ra một số đề xuất khắc phục là: đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng; nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2014, Số 11, tr. 83 - 85
 Tổng hợp: Võ Hồng Thơ