Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đắc Vinh

Tóm tắt: Tác giả cho rằng để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên đạt được kết quả tốt hơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp sau: tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho các đối tượng thanh, thiếu niên; tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên; chú trọng tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên mọi hoàn cảnh; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên; kiên trì phương châm giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng, khuyến khích ý thức tự rèn luyện của thanh, thiếu niên; tạo môi trường lành mạnh để thanh thiếu niên phát triển, tu dưỡng và rèn luyện nhân cách.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo / 2015, Số 3, tr. 9-13


Sự cần thiết của việc giáo dục đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay/ ThS. Phạm Hữu Hoàng

Tóm tắt: Tác giả cho rằng việc giáo dục đạo đức cách mạng (GDĐĐCM) theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay là vấn đề cần thiết vì GDĐĐCM sẽ giúp cho sinh viên: có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có những phẩm chất của người cách mạng như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; và hoàn thiện hơn về nhân cách, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, loại bỏ lối sống thực dụng, hưởng thụ.

Nguồn trích: Tạp chí Tâm lý học / 2015, Số 3 (286), tr. 79-84


Tăng cường công tác giáo dục giá trị truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Đàm Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Ánh

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả đã phân tích tư tương Hồ Chí Minh về giá trị truyền thống của dân tộc, trong đó nổi bật là các giá trị sau: yêu nước, bất khuất, anh hùng trong dựng nước giữ nước; hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài; uống nước nhớ nguồn, đoàn kết, cần cù, lao động sáng tạo; hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục các giá trị truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ trong điều kiện ngày nay: tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức giáo dục các giá trị truyền thống; kết hợp với công tác giáo dục văn hóa ở trường.

Nguồn trích: Tạp Chí Giáo dục lý luận  / 2014, Số 216, tr. 71–73,77


Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay/ PGS.TS. Lại Quốc Khánh, Phan Duy Anh

Tóm tắt: Theo tác giả để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên cần thực hiện các giải pháp đồng bộ như: nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho thanh niên; tăng cường vai trò giáo dục thanh niên từ gia đình nhà trường đoàn thể; đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng kiên trì phương châm giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo / 2013, Số 9, tr. 66–69


Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng / Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới vai trò và vị trí của công tác thanh niên trong giai đoạn mới hiện nay. Qua đó, tác giả cũng đưa ra một số giải pháp để phát triển hơn nữa công tác này như: (1) cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh, thiếu niên; (2) đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; (3) chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Nguồn trích: Tạp Chí Cộng sản / 2013, Số 1 (843), tr.6 – 11


Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ/ PGS.TS. Nguyễn Đắc Vinh

Tóm tắt: Theo tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng cho thế hệ trẻ thì cần phải xây dựng được nội dung và phương pháp giáo dục cho phù hợp. Đầu tiên về nội dung giáo dục là xây dựng một nền giáo dục toàn diện bao gồm cả đức, trí, thể, mỹ nhưng phải đặt đạo đức, lý tưởng cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu, thanh niên cần được bồi dưỡng cả về trí thức lẫn rèn luyện thể chất. Bên cạnh đó, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ trước hết phải xuất phát từ những đặc điểm của chính họ, dựa trên những đặc điểm đó để có biện pháp giáo dục phù hợp cho thế hệ trẻ như là: (1) giáo dục thanh niên phải gắn với các phong trào cách mạng; (2) xây dựng, nhân rộng trong thanh niên các gương điển hình người tốt – việc tốt; (3) phải khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ để họ bù đắp những ưu khuyết điểm cho nhau; (4) bố mẹ, thầy giáo và người lớn phải là tấm gương cho thế hệ trẻ; (5) việc đào tạo thế hệ trẻ là việc chung của toàn xã hội; (6) bản thân thanh niên phải ra sức học tập, tu dưỡng mọi lúc mọi nơi và học tập suốt đời.

Nguồn trích: Tạp Chí Lý luận Chính trị / 2015, Số 5, tr. 33–36


Về lối sống mới cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay/ ThS. Mai Thị Dung

Tóm tắt: Tác giả cho rằng để việc định hướng lối sống mới cho thế hệ trẻ hiện nay đạt hiệu quả thì cần chú trọng một số các giải pháp sau: xây dựng tình yêu quê hương, đất nước; xây dựng lối sống vì cộng đồng có tinh thần trách nhiệm cao với bản thân, gia đình và xã hội; xây dựng lối ứng xử có văn hóa trong cuộc sống.

Nguồn trích: Tạp Chí Triết học / 2013, Số 5 (264), tr. 84–92


Một số vấn đề trong giáo dục đạo đức mới cho sinh viên hiện nay/ Tạ Thị Thanh Hà

Tóm tắt: Tác giả đề cập đến một số vấn đề trong giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay như: (1) giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và lòng trung thành với Tổ quốc và nhân dân; (2) giáo dục cho thanh niên có lý tưởng sống cao đẹp, ước mơ và hoài bão lớn lao; (3) giáo dục về tinh thần nhân ái, bao dung, vị tha; (4) giáo dục về tình bạn, tình đồng chí chân thành, tình yêu trong sáng, đúng mực; (5) giáo dục tinh thần tự giác, phấn đấu vươn lên, có ý thức trách nhiệm trong học tập và lao động; (6) giáo dục tinh thần tập thể, chủ nghĩa tập thể và tinh thần phục vụ nhân dân.

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa nghệ thuật / 2015, Số 5 (371), tr. 100 – 103
 


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu