1. Thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Đình Luận

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ như: quy mô cầu, tình trạng thiếu thông tin, sự chênh lệch về tiêu chuẩn chất lượng giữa nhà cung cấp linh phụ kiện và các doanh nghiệp lắp ráp và yếu tố nguồn nhân lực. Đồng thời, bài viết còn giới thiệu thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam: thực trạng chung, bất cập về nhận thức, đầu tư của nhà nước còn hạn chế, thiếu vốn và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực thấp và môi trường kinh tế vĩ mô. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị: Đẩy mạnh việc hoàn thiện quy hoạch phát triển CNHT, đổi mới các chính sách nhằm khuyến khích các nhà đầu tư phát triển CNHT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành CNHT, tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình phát triển CNHT, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho CNHT phát triển, Nhà nước cần tổ chức bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch phát triển CNHT.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 6 – 9

2. Bài học từ câu chuyện Samsung vina tìm nhà cung ứng/ ThS. Trần Tuấn Anh

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những nguyên nhân của những tồn tại từ câu chuyện Samsung Vina tìm nhà cung ứng: Việt Nam chưa có chiến lược đầu tư ưu tiên phát triển một vài loại công nghiệp hỗ trợ (CNHT) quốc gia để tạo ra sản lượng quy mô lớn; chính sách phát triển CNHT Việt Nam chưa tạo lập mối liên kết giữa doanh nghiệp (DN) FDI với DN trong nước nhất là DN nhỏ và vừa; Việt Nam chưa tạo lập được các mô hình liên kết theo chiều dọc – chuỗi giá trị sản phẩm. Cuối cùng, bài viết giới thiệu những bài học rút ra: mỗi địa phương nên chọn một công ty điển hình để chú trọng hợp tác để hai bên cùng có lợi; chính phủ nên xem xét lại các chính sách liên quan đến CNHT; nên tiến hành một cuộc khảo sát thực trạng các DN ở các địa phương; các chính quyền, ngân hàng, quỹ đầu tư hỗ trợ những công ty này để đáp ứng được các yêu cầu của công ty, tập đoàn nước ngoài.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 14 – 15

3. Chính sách tài chính cho ngành công nghiệp hỗ trợ/ ThS. Phạm Thị Tường Vân
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu chính sách đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho phát triển công nghiệp công nghệ cao như: về chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, về chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm CNHT, về ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT cho phát triển công nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, bài viết còn giới thiệu các giải pháp tài chính phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ: hoàn thiện khung chính sách hiện hành, đề xuất ưu đãi tài chính cho phát triển CNHT, hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước cho phát triển nguồn nhân lực trong ngành CNHT, ưu đãi tiền thuê đất và tiền sử dụng đất, ban hành chính sách thí điểm hỗ trợ cho ngành CNHT.  

Nguổn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 16 – 18

4. Giải pháp ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ/ PGS. TS. Lê Xuân Trường, Hoàng Trung Đức

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các hình thức ưu đãi thuế có thể áp dụng đối với công nghiệp hỗ trợ là: miễn thuế, bao gồm miễn thuế tiêu dùng, thuế tài sản và thuế doanh nghiệp, miễn thuế trong suốt thời gian hoạt động và miễn thuế có thời hạn, giảm thuế có thời hạn, thuế suất ưu đãi, tín dụng thuế đầu tư. Bên cạnh đó, bài viết còn giới thiệu thực trạng chính sách ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam: Miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho một số khoản thu nhập, miễn và giảm thuế TNDN có thời hạn, thuế suất thuế TNDN ưu đãi, tín dụng thuế đầu tư, miễn và giảm tiền thuê đất, đánh giá chung về chính sách ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ những năm qua. Cuối cùng, bài viết đưa ra các khuyến nghị về chính sách ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ: tiếp tục duy trì ổn định chính sách ưu đãi chung cho các doanh nghiệp; chính sách ưu đãi thuế cần hướng đến phát huy tốt những lợi thế so sánh của Việt Nam, kể cả lợi thế so sánh tĩnh và lợi thế so sánh động; cần điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế đối với  công nghiệp hỗ trợ theo hướng chú ý đầy đủ đến đặc thù môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 19 – 22

5. Phát huy nguồn lực tài chính đất đai cho phát triển công nghiệp hỗ trợ/ ThS. Phạm Minh Hóa

Tóm tắt: Mặc dù hệ thống chính sách thu NSNN (ngân sách nhà nước) từ đất và chi đầu tư vào đất đai đã hình thành nhưng tính đồng bộ, thống nhất và chặt chẽ chưa cao, chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp điều kiện thực tế, chưa phát huy đầy đủ vai trò thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản dẫn đến nguồn lực tiềm năng từ đất đai chưa được khai thác đầy đủ để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước…Đồng thời, bài viết còn giới thiệu chính sách tài chính đất đai cho phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào việc đổi mới các chính sách chủ yếu như: đất đai, tín dụng, thuế, đầu tư. Riêng đối với Luật đất đai năm 2013 thì Nhà nước chủ động bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 23 – 25

6. Lực đẩy tài chính cho khoa học công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ/ TS. Nguyễn Ngọc Song

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu chính sách tài chính cho phát triển công nghiệp hỗ trợ: Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ – TTg về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), tạo khung pháp lý cơ bản cho sự hình thành và phát triển CNHT. Bên cạnh việc quy định rõ các chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển CNHT đối với các ngành cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, da giày và CNHT cho phát triển công nghệ cao thì Quyết định số 12/2011/ QĐ – TTg còn đưa ra 5 nhóm khuyến khích phát triển đối với CNHT bao gồm: (1) khuyến khích phát triển thị trường; (2) khuyến khích phát triển hạ tầng cơ sở; (3) khuyến khích phát triển khoa học công nghệ; (4) đào tạo nguồn nhân lực; (5) cung cấp thông tin và khuyến khích về tài chính. Cuối cùng, bài viết giới thiệu về cách gỡ “nút thắt” về vốn và hạ tầng như: đề xuất xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) cho hoạt động KH & CN, cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH & CN theo hình thức quỹ, khoán chi trong nghiên cứu – triển khai,  huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển KH & CN.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 26 – 28

7. Nguồn lực tài chính đào tạo nhân lực phát triển công nghiệp hỗ trợ/ PGS. TS. Mai Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Tuấn Dương
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các chính sách tài chính cho đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hỗ trợ: chính sách phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho công tác đào tạo nghề nói chung; cơ cấu các nguồn lực tài chính cho công tác đào tạo nghề nói chung và đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nói riêng đã được đa dạng hóa; các ưu đãi về chính sách thuế, tiền thuê đất áp dụng cho các cơ sở đào tạo nghề đã được cụ thể và áp dụng khá hiệu quả trong thực tiễn; chính sách tín dụng ưu đãi cho đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực cho CNHT nói riêng được hình thành khá đồng bộ; chủ trương thu hút các nguồn lực tài chính bên ngoài dưới hình thức viện trợ, tài trợ, vốn vay của các tổ chức tài chính. Cuối cùng, bài viết đưa ra các đề xuất chính sách: Chính sách tài chính đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp hỗ trợ và thành lập Quỹ tài chính hỗ trợ đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 29 – 31

8. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của một số nước và hàm ý cho Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Tường Anh

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của một số nước: Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản. Cuối cùng, bài viết đưa ra các hàm ý cho Việt Nam như: soạn thảo các chính sách phát triển CNHT phù hợp, cần có các chính sách tạo điều kiện về vốn thúc đẩy phát triển các DN nhỏ và vừa, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống thông tin doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 601 (Tháng 11), tr. 32 - 34

 

Tổng hợp:  Võ Hồng Thơ