1. Bồi dưỡng phát triển năng lực cán bộ quản lý trường họcPhạm Minh GiảnNguyễn Thị Tuyết Hạnh

Tóm tắt: Bài viết nêu những yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới quả lý trường phổ thông và năng lực đáp ứng của đội ngũ này theo tiếp cận năng lực thực hiện thông qua việc bồi dưỡng

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý giáo dục/ 2017, Số 3, Tr.39-44 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà LạtTạ Quang Vũ

Tóm tắt: Bài báo tìm hiểu thuận lợi, khó khăn khi triển khai các lớp bồi dưỡng cán bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt giai đoạn 2013 đến 2016. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hướng đến nâng cao chất lượng công tác quản lý tại nhà trường.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Giáo dục/ 2016, Số 12, Tr.74-77

3. Phát triển chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông từ góc nhìn lí luận và thực tiễnVũ Lan Phương

Tóm tắt: Trong tiến trình cải cách, giáo viên, cán bộ quản lí trường học luôn được xem là hạt nhân trong quá trình đổi mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục/ 2017, Số 137, Tr.58-61 

4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học: Bài học kinh nghiệm từ các nướcLê Thị Ngọc Nhẫn

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường học là một yêu cầu cấp thiết để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo căn bản theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ XIII của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Để có thêm nhiều giải pháp lựa chọn trong việc nâng cao năng lực quản lý của đôi ngũ CBQL trường học, tác giả bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có nền giáo dục tiên tiến: Hoa Kỳ, Úc, Canada, Hà Lan, Singapore; từ đó, đưa ra một số bài học kinh nghiệm mà chúng ta có thể vận dụng vào thực tiễn giáo dục Việt Nam. Đó là nội dung chính của bài viết này.

Nguồn trích: Tạp chí Dạy và học ngày nay/ 2014, Số 6, Tr.68-70 

5. Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên ở cơ sở đào tạo cảnh sát nhân dân về tính cần thiết của rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viênVũ Thị Hà

Tóm tắt: Việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên ở các cơ sở đào tạo cảnh sát nhân dân là rất cần thiết. Điều đó được thể hiện qua việc đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên tại các cơ sở này. Cuộc khảo sát thực hiện trên bốn cơ sở đào tạo gồm 140 cán bộ quản lí và giáo viên. Kết quả cho thấy có 55 kĩ năng được đánh giá ở mức khá cần thiết và các thứ bậc của các kĩ năng được đánh giá tùy theo tần số áp dụng chúng trong thực tiễn công tác và đời sống.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học/ 2019, Số 01, Tr.150-161 

 6. Đào tạo - bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập/ PGS.TS. Lưu Xuân Mới

Tóm tắt: Trong bối cảnh thế giới ngày nay, các tác động của quá trình toàn cầu hóa (TCH), bước chuyển sang nền kinh tế tri thức (KTTT), cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) tạo ra cho giáo dục vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực cho việc vận hành nền kinh tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri thức - đó là nền giáo dục đặt trên cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội mới. Điều này tạo ra một bức tranh đa dạng của các hệ thống giáo dục thế giới nhưng vẫn có sự thống nhất về xu thế vận động và phát triển, đó là: phổ cập hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, dân chủ hóa giáo dục, thương mại hóa giáo dục, quốc tế hóa giáo dục.... Đồng thời, điều này cũng tạo ra sức ép cho các hệ thống giáo dục, buộc hệ thống giáo dục phải có sự thay đổi trong đào tạo - bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội những con người có khả năng làm việc theo nhóm, làm công dân, làm lãnh đạo, năng động và sáng tạo... phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.

7. Đổi mới công tác đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục - Một giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lí giáo dục ở Việt Nam.

Tóm tắt: Chưa bao giờ chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng như bây giờ. Điều đó cũng có thể dễ dàng hiểu được khi mà bối cảnh của cuộc sống và công việc đã có quá nhiều thay đổi và khác xa so với những gì mà chúng ta trải qua hơn 15 năm hay 20 năm trước. Chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào chất lượng nền giáo dục, mà chất lượng nền giáo dục thì được quyết định phần lớn bởi chất lượng của đội ngũ giáo viên và các nhà quản lí giáo dục. Trong thế giới ngày nay, mọi thứ đều tồn tại, phụ thuộc và là kết quả của nhau tạo nên một vòng tròn luân chuyển. Chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục lại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mà trước tiên là chất lượng chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục (CBQLGD). Chương trình đào tạo đặt ra các chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về phẩm chất đạo đức đối với người học. Vậy chất lượng của chương trình đào tạo và bồi dưỡng thì phụ thuộc vào đâu? Làm thế nào để biết rằng một chương trình đào tạo và bồi dưỡng là có chất lượng? Hiện nay ở Việt Nam tình trạng chất lượng của đội ngũ CBQLGD như thế nào? Chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD ra sao? Làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ CBQLGD? Để trả lời những câu hỏi này các nước tiến hành đánh giá và kiểm định chương trình. Đánh giá và kiểm định chương trình được xem là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy các nhà trường liên tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

 8. Quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo/ Ngô Thị Thùy Dương

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới quản trị trong nhà trường là xu thế phát triển quan trọng. Đây cũng là một trong những biện pháp để thay đổi, nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết tập trung vào một số nội dung chính: quản trị trường học; quản lý nhà trường trong môi trường tự chủ - một yêu cầu tiên quyết của quản trị trường học; quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; năng lực quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

 Nguồn trích: Journal of Education Management/ 2018, Vol. 10, No. 2, pp. 9-16

 9. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang/ Nguyễn Tuyết Dung

Tóm tắt: Bài viết này trình bày về tình hình phát triển đội ngũ quản lý cho các trường trung học ở Hậu Giang về quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển giao, cải thiện năng lực, kiểm tra và đánh giá cũng như xây dựng môi trường tạo động lực. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của việc phát triển đội ngũ quản lý cho các trường trung  học ở tỉnh Hậu Giang nói riêng và tăng cường chất lượng giáo dục trong tỉnh. 

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục/ 2018, Số đặc biệt Tháng 6, Tr. 53-59,14

10. Các giải pháp tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam

 Tóm tắt: Qua điều tra cho thấy, nhìn chung năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam chỉ ở mức trung bình khá đến khá, vì vậy cần tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng nhằm làm cho họ có đủ khả năng lãnh đạo, quản lý nhà trường đổi mới giáo dục. Bài viết đã đưa ra 3 nhóm giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía Nam, các nhóm giải pháp đó là: Nhóm giải pháp về thể chế; nhóm giải pháp xây dựng và tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng do các chủ thể quản lý nhà trường thực hiện; nhóm giải pháp tang cường năng lực quản lý của hiệu trưởng do chính hiệu trưởng thực hiện.

 Nguồn trích: Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM/ 2010, Số 19, Tr. 51 - 64

11. Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ/ Bùi Thị Mùi

Tóm tắt: Đa số cán bộ trong các trường công lập ở thành phố Cần Thơ là nữ. Đa số cán bộ quản lý lãnh đạo (QLLĐ) nhà trường cũng là nữ. Do đó, cán bộ nữ QLLĐ trong các trường công lập tại Cần Thơ có vai trò quan trọng đối với chất lượng giáo dục-đào tạo của thành phố. Đề tài “Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ” đã tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức và thái độ đối với việc phụ nữ tham gia QLLĐ trường học, những mặt mạnh, những điểm yếu trong công tác QLLĐ của họ và nguyên nhân của chúng.Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực QLLĐ của cán bộ nữ các trường công lập tại thành phố Cần Thơ

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ/ 2014, Số 34, Tr. 1-12

12. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo tại Trường Đại học Văn Hiến/ ThS. Nguyễn Hữu Năng

Tóm tắt: Quản lý đào tạo (QLĐT) là một chức năng quan trọng trong các trường đại học, giúp tham mưu cho hiệu trưởng khi xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường; tổ chức đào tạo, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh;công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây có thể coi là “xương sống” trong hoạt động giáo dục, là nền tảng của sự phát triển nhà trường. Bài viết giới thiệu một số kết quả đạt được và hạn chế trong công tác đào tạo của Trường Đại học Văn Hiến, từ đó nêu lên một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo của công tác này.

13. Những vấn đề của quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học sư phạm/ Lê Quang Sơn

Tóm tắt: Đào tạo theo học chế tín chỉ là phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới với hàng loạt các ưu thế như: mềm dẻo; tính chủ động cao của người học; hiệu quả cao; đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Việc áp dụng học chế tín chỉ vào đào tạo làm nảy sinh một loạt vấn đề quản lý liên quan đến toàn bộ các phương diện của đào tạo. Đó là các vấn đề về: quản lý mục tiêu đào tạo; quản lý nội dung và chương trình đào tạo; quản lý hoạt động dạy của giảng viên; quản lý hoạt động học của sinh viên; quản lý cơ sở vật chất, tài chính phục vụ dạy học; quản lý môi trường đào tạo; quản lý các hoạt động phục vụ đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo. Việc nhận diện các vấn đề này là tiền đề cho những quyết sách đảm bảo sự vận hành chất lượng và hiệu quả phương thức đào tạo mới ở các trường Đại học Sư phạm.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/ 2010, Số 6(41), Tr. 125 - 134

 14. Xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Phạm Quang Trung, Nguyễn Thành Vinh

 Tóm tắt: Sứ mạng của đại học là nơi kiến tạo tri thức mới thông qua đào tạo, nghiên cứu khoa học; Lưu trữ, truyền bá, phổ biến tri thức, Chuyển giao công nghệ, thực hiện dịch vụ xã hội… Đội ngũ hiệu trưởng trường đại học có vai trò to lớn trong việc, lãnh đạo, quản trị nhà trường, đảm bảo chất lượng đào đáp ứng được nhu cầu xã hội, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế. Bài viết này, bàn về việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học Việt Nam trước bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và cuộc cách mạng công nghiệ 4.0. Tiêu chuẩn khung năng lực là căn cứ quan trọng để các cấp quản lý đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ hiệu trưởng, chủ tịc hội đồng trường. Đồng thời tiêu Khung năng lực còn là căn cứ quan trọng để họ phấn đấu, tự hoàn thiện bản thân nhằm đạt chuẩn khung năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế sâu rộng.

 Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc/ 2017, Số 20, Tr. 49 - 57

15. Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayĐặng Xuân Hải

Tóm tắt: Theo quan điểm hiện đại năng lực thích ứng gắn với các chỉ số như chỉ số IQ (chỉ số thông minh), EQ (chỉ số thông minh cảm xúc, CQ (chỉ số sáng tạo)…Bài viết này trao đổi một số góc nhìn của phương Đông và hiện đại liên quan đến năng lực thích ứng với thay đổi của CBQL nhà trường trong bối cảnh triển khai mạnh mẽ việc đổi mới căn bản giáo dục.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Giáo dục/ 2016, Số 82, Tr.5-7 

 

 

 

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ