Trong môi trường giáo dục đại học, song song với việc tăng cường chất lượng dịch vụ giáo dục, thì dịch vụ hỗ trợ sinh viên đóng vai trò quan trọng không kém, dịch vụ hỗ trợ sinh viên liên quan trực tiếp đến mọi mặt đời sống của sinh viên. Dịch vụ này được hình thành và phát triển theo hướng hỗ trợ, chăm sóc, phục vụ, dịch vụ, tạo sự hài lòng cho sinh viên, phù hợp với quản trị đại học hiện đại và chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; nhằm góp phần mang đến cho sinh viên những điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất tại trường đại học.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong trường đại học, Thư viện thân mời bạn đọc tham khảo một số nghiên cứu được tổng hợp từ báo, tạp chí chuyên ngành và Kỷ yếu khoa học sau:

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/tai-lieu-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam

  1. Một số khía cạnh tâm lý của hoạt động hỗ trợ sinh viên trong đào tạo từ xa/  Lê Nam Hải

Tóm tắt: Tác giả trình một số khía cạnh về hoạt động hỗ trợ sinh viên: hình thành và phát triển tính tự chủ, hỗ trợ về mặt tâm lý, hỗ trợ về mặt nhận thức, hỗ trợ về mặt cảm xúc, hỗ trợ về mặt động cơ học tập.

Nguồn trích:  Tạp chí Tâm lý học, 2007, Số 3, tr.12-15

  1. Thực trạng và biện pháp hỗ trợ sinh viên khoa Thể dục thể thao, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên lựa chọn việc làm thêm / Đỗ Ngọc Cương;Lê Hoàng Anh

Tóm tắt: Đào tạo theo hình thức tín chỉ tạo điều kiện cho sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, do vậy việc đi làm thêm cũng thuận lợi hơn. Sinh viên đi làm thêm có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng có không ít vấn đề tiêu cực nếu không được kiểm soát tốt. Bằng các phương pháp nghiên cứu phỏng vấn, quan sát sư phạm, toán học thống kê... đánh giá và đề xuất giải pháp hỗ trợ sinh viên khoa Thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên lựa chọn việc làm thêm.

Nguồn trích: Đào tạo và Huấn luyện Thể thao, 2018, Số 5, tr.36-40

  1. Cố vấn học tập trong các trường đại học / Trần Thị Minh Đức, Kiều Anh Tuấn.

Tóm tắt: Kết quả bài viết này là một phần trong đề tài nghiên cứu của chúng tôi. Đề tài do GS.TS. Trần Thị Minh Đức chủ trì với sự hỗ trợ về kinh phí của Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động của Cố vấn học tập trong các trường đại học hiện nay. Nghiên cứu được tiến hành trên 1564 sinh viên của 17 trường đại học trong cả nước và 244 giảng viên đang là Cố vấn học tập tại các trường đại học trên. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi tập trung vào hai nội dung chủ yếu: phần một của bài báo tìm hiểu các quy định - tiêu chí lựa chọn Cố vấn học tập, thực trạng hoạt động và hỗ trợ quyền lợi của Cố vấn học tập; phần thứ hai xem xét đánh giá của những người làm Cố vấn học tập về những thuận lợi và khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình làm việc, bao gồm cả những yếu tố chủ quan và khách quan có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Cố vấn học tập.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012, Số  28 , tr. 23-32

  1. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ / Nguyễn Duy Mộng Hà

Tóm tắt: Bài báo trình bày phát triển công tác cố vấn học tập và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác cố vấn học tập ở trường đại học cùng những khó khăn của các trường đại học nước ta. Từ đó, tác giả gợi mở cho công tác tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các trường đại học theo học chế tín chỉ.

Nguồn trích:  Tạp chí Giáo dục, 2012,  Số 291, tr 32-35.

  1. Thực trạng quản lí hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại các trường đại học theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể / Hoàng Trọng Nghĩa

Tóm tắt: Bài viết này phân tích tình hình hỗ trợ của ban quản lý tại các trường đại học dưới sự quản lý chất lượng toàn diện. Phân tích này là cơ sở để đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý của nội trú hỗ trợ tại các trường đại học trong giai đoạn hiện tại.

Nguồn trích:  Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2018, tr 79-85

  1. Quản lí hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể/ Hoàng Trọng Nghĩa

Tóm tắt: Bài viết trình bày các hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại ký túc xá ĐHQG Hà Nội theo hướng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. Tác giả đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động hỗ trợ đời sống sinh hoạt cho sinh viên trong môi trường đại học.

Nguồn trích:  Tạp chí Khoa học Giáo dục, 2016, Số 132,  tr.96-100

  1. Một số đề xuất về chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương / Đào Thị Thu Giang;Phạm Thu Hương

Tóm tắt: Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động được Chính phủ ban hành ngày 24/10/2014 cho phép các cơ sở giáo dục đại học công lập được tự chủ hơn trong hoạt động nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về chính sách hỗ trợ cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách và các hoạt động của sinh viên. Trong những năm qua, Trường Đại học Ngoại thương luôn nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài chính để hỗ trợ cho các hoạt động của sinh viên nhằm hướng tới giáo dục toàn diện cho người học, đảm bảo mục tiêu khuyến khích học tập và tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên học tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Bài viết đưa ra một số đề xuất về chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt động tại Trường Đại học Ngoại thương.

Nguồn trích:  Tạp chí Kinh tế đối ngoại, 2016, Số 81, tr.115-120

  1. Hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách đối với sinh viên các trường đại học công lập/ Đàm Đắc Tiến

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên như: chính sách cho vay tín dụng, chính sách trợ cấp xã hội, chính sách liên quan đến miễn giảm học phí, chính sách học bổng khuyến khích học tập.

Nguồn trích:  Tạp chí Tài Chính, 2016, Số 638,  tr.87-90

  1. Ảnh hưởng của chất lượng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên đến hình ảnh trường đại học: Một nghiên cứu tại trường đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Tuấn, Hồng Bữu Bữu, Nguyễn Thị Thùy Vân

Tóm tắt: Hình ảnh trường đại học có thể được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó hai yếu tố thuộc phạm vi kiểm soát của trường là: chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và giá trị cảm nhận về chất lượng đào tạo. Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ của 2 yếu tố trên với hình ảnh trường đại học. Mẫu được thu thập từ 300 sinh viên đang theo học trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, (1) chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên là một tiền tố có tác động trực tiếp và gián tiếp đến hình ảnh trường đại học thông qua yếu tố trung gian là giá trị cảm nhận về chất lượng đào tạo; (2) giữa chất lượng dịch vụ hỗ trợ và giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo có mối quan hệ tích cực. Một số hàm ý quản trị cũng được thảo luận trong bài nghiên cứu.

Nguồn trích:  Tạp chí Khoa Học Đại Học Mở Tp.HCM, 2016, Số 3 (48)

  1. Xây dựng mô hình tư vấn, hỗ trợ thông tin học tập và nghiên cứu tại thư viện Trường Đại Học Hà Nội / ThS. Nguyễn Thị Thủy

Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng triển khai công tác Tư vấn hỗ trợ thông tin nghiên cứu và học tập tại Thư viện Đại học Hà Nội, cũng như thuận lợi và khó khăn trong điệu kiện hiện tại của Thư viện. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp xây dựng và phát triển dịch vụ hỗ trợ học thuật thông qua các mô hình hoạt động của Ban Tư vấn, hỗ trợ thông tin nghiên cứu và học tập tại Thư viện.

Nguồn trích:  Kỷ yếu Hội thảo khoa học ĐHQG Hà Nội, tr. 64 - 72

 Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu