Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

1. Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng/ Nguyễn Hoài Thu

Tóm tắt: Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm để tưởng niệm các thương binh, gia đình liệt sĩ đã mất mát, hy sinh qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đãi ngộ những người có công với cách mạng từ trước đến nay. Bài viết điểm lại tình hình xây dựng và triển khai các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với nước hiện nay và đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Nội vụ/ 2019, Số 31, Tr.63-72

2. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng/ Trần Văn Minh
Tóm tắt: Chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nội dung cơ bản, bộ phận hữu cơ của chính sách đối với người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Trước tình hình mới, cần thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với đối tượng này, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn trích: Tạp chí Quốc phòng Toàn dân/ 2016, Số 7, Tr.41-44

3. Quân đội tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng/ Đỗ Căn

Tóm tắt: Trong những năm qua, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và lực lượng quân đội đặc biệt quan tâm triển khai nhằm đãi ngộ, tôn vinh những người có nhiều công lao, cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức Nhà nước/ 2018, Số 7, Tr.44-48

4. Ngày thương binh-liệt sĩ nghĩ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn"/ Trịnh Trọng Tuân

Tóm tắt: Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có biết bao người con của nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, cống hiến xương máu, sứ c lực, trí tuệ và tài sản cho đất nước, cho dân tộc.

Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên/ 2016, Số 25, Tr.2-3

5. Chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là trách nhiệm của toàn xã hội/ Dương Minh Đỗ

Tóm tắt: Thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là vấn đề đạo lý truyền thống mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, tình cảm, một vấn đề xã hội có ý nghĩa lâu dài thể hiện qua việc ban hành những chính sách, chế độ, bảo đảm sự công bằng trong thực hiện chính sách xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. Bài viết giới thiệu về các chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng: nâng dần trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ, ưu tiên trong khám chữa bệnh, xóa bỏ sự khác biệt về trợ cấp thương tật của những thương binh đang công tác với thương binh về gia đình…

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức Nhà nước/ 2014, Số 7, Tr.3-4

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng/ Lê Huy Vịnh

Tóm tắt: Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, nêu các kiến nghị thực hiện tốt hơn chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp/ 2017, Số 13, Tr.28-32

7. Sự ra đời ngày thương binh liệt sĩ - dấu mốc lịch sử của những hoạt động tri âm với người có công với cách mạng/ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt: Ngay tại thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bước vào giao đoạn quyết liệt, để tri ân những người, những gia đình có công với cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định cho ra đời ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947). 70 năm đã trôi qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, việc thực hiện hoạt động tri âm ngày Thương binh liệt sĩ đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Bài viết đi sâu nghiên cứu lịch sử ra đời ngày truyền thống này và khắc họa những nét chính về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong thời kỳ đổi mới và khuyến nghị một số giải pháp có giá trị thực tiễn.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận/ 2017, Số 7, Tr.27-33

8. Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng/ Trần Đơn

Tóm tắt: Chính sách thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một vấn đề chính trị - xã hội của quốc gia, dân tộc. Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng những chính sách cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng. Điều đó thể hiện đạo lý và truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2018, Số 139, Tr.10-14

9. Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ở nước ta/ Nguyễn Thị Thu Hoài

Tóm tắt: Bài viết trình bày những nội dung chính sách của Nhà nươc ta đối với những người đã có đóng góp to lớn cho cách mạng, cho đất nước đồng thời nêu nên những nội dung cần được sửa đổi, bổ sung trong chính sách của Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ở nươc ta.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận/ 2017, Số 3, Tr.28-31

10. Chính sách nhà nước đảm bảo chăm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho thương binh và người có công với cách mạng/ Quang Minh

Tóm tắt: Ngay từ những ngày đầu non trẻ của chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và nêu lên những quan điểm cơ bản về ưu đãi người có công với cách mạng. Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức năng lao động, có việc làm phù hợp với sức khỏe và đời sống ổn định. Những người và gia đình có công với đất nước và cách mạng được khen thưởng, chăm sóc…

Nguồn trích: Tạp chí Y học Cộng đồng/ 2015, Số 21, Tr.60-62

11. Chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc/ Nguyễn Huy Hiệu

Tóm tắt: Thực hiện công tác chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, cần đổi mới chính sách, cơ chế, cách thức tổ chức thực hiện, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, góp phần ổn định, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước, nghiên cứu nâng dần mức trợ cấp để trở thành nguồn lực ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng hưởng chính sách; khẩn trương tiến hành việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, đặc biệt là ở các xã biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng biển đảo, khu căn cứ kháng chiến để hoàn thành cơ bản công tác này, thông báo về phần mộ liệt sĩ đến từng gia đình. Cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và công khai chế độ chính sách, quá trình giải quyết đảm bảo tính chính xác, công bằng cho liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách ưu đãi.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức nhà nước/ 2013, Số 7, Tr.35-36

12. Thực trạng điều chỉnh pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Đức Thiện

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số khía cạnh liên quan đến thực trạng điều chỉnh pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng hiện nay, thông qua đó kiến nghị một số định hướng cũng như giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội/ 2016, Số 7, Tr.30-38

13. Quảng Bình thực hiện tốt chính sách đối với người tham gia kháng chiên, người có công với cách mạng/ Nguyễn Văn Anh

Tóm tắt: Quảng Bình là một trong những tỉnh có nhiều đối tượng người có công với cách mạng. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, UBND tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về ưu đãi đối với người tham gia kháng chiến, người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các đối tượng chính sách, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên/ 2016, Số 27, Tr.24-25

14. Tỉnh Hải Dương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng/ ThS. Nguyễn Văn Tuân

Tóm tắt: Trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hải Dương đã có 30 vạn thanh niên Hải Dương nhập ngũ, 38.942 liệt sĩ, 21.099 thương binh và 8.968 bệnh binh. Toàn tỉnh có 1.696 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng và có 32 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 12/12 huyện, thị xã, thành phố và 64 xã, phường, thị trấn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…Tỉnh Hải Dương là một trong những tỉnh thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2014, Số 10, Tr.89-93

15. Nghĩa tình với người có công với cách mạng ở Điện Biên/ Trần Thanh Nghị

Tóm tắt: Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” mỗi năm hàng tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công. Chăm sóc người có công với cách mạng không chỉ là vấn đề đạo lý, truyền thống mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm, vấn đề xã hội nhân văn cao quý có ý nghĩa lâu dài của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó còn thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm …

Nguồn trích: Tạp chí Lao động và Xã hội/ 2014, Số 470+471, Tr.66-67

16.Hà Nội phấn đầu nâng cao mức sống người có công với cách mạng/ Thu Hương

Tóm tắt: Hà Nội đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công; cải thiện nâng cao mức sống, phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của hộ dân cư nơi cư trú; 98% xã, phường đạt danh hiệu “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công”, tổ chức điều dưỡng luân phiên cho 37.100 lượt người có công và hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn trích: Tạp chí Lao động và Xã hội/ 2014, Số 476, Tr.43-44

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ