Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Thư viện Trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc thông tin chuyên đề từ các bài báo, tạp chí đề cập đến nội dung, ý nghĩa lịch sử trọng đại, nguyên nhân thắng lợi cùng với những bài học kinh nghiệm quí báu của quân và dân ta; cũng như biết được sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Qua đó, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, nhưng tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/tai-lieu-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam

1. Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 / Đào Văn Đệ

Tóm tắt: Khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lật đổ ách thống trị, phá bỏ xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành quyền về tay nhân dân, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là thắng lợi của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2017, Số 8), tr. 12-15

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập - nội dung và giá trị / Lại Thị Thanh Bình

Tóm tắt: Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của một quốc gia độc lập. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập về chủ quyền, toàn vẹn về lãnh thổ cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý nhà nước, 2017, Số 259, tr. 8-12

3. Tính chính luận và giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 / Nguyễn Thanh Tuấn

Tóm tắt: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: nhà nước việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành giá trị bất diệt, sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Nội vụ, 2017, Số 20, tr. 1-5

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa/ Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh

Tóm tắt: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyrn ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Nguồn trích: Tạp chí  Cộng sản, 2016, Số 887, tr. 57-62

5. Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời đại ngày nay / Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Lương

Tóm tắt: Bài viết trình bày đôi nét về hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập, giá trị quyền dân tộc và quyền con người trong Tuyên ngôn Độc lập. Từ đó, tác giả nêu lên ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập trong thời đại ngày nay.

Nguồn trích: Tạp chí  Thông tin đối ngoại, 2014, Số 9, tr. 11-14, 35ư

6. Tuyên ngôn độc lập cơ sở pháp lý đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà / ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập, bản Tuyên ngôn đã khẳng định dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng quyền tự do và độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và xu thế phát triển chung của thời đại.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng, 2010, Số 9,tr. 8-11

7. Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa giá trị lịch sử đối với tiến trình cách mạng Việt Nam /Tạ Ngọc Tấn

Tóm tắt: Bài viết trình bày nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh. Qua đó, tác giả khẳng định giá trị, tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng, 2015, Số 9, tr. 3-7

8. Hồ Chí Minh với cách mạng tháng tám và sự kiến lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa / Vũ Quang Hiển

Tóm tắt: Bài viết nêu lên quá trình xây dựng lý luận cách mạng và phương thức khởi nghĩa dân tộc; sáng lập Mặt trân Việt Minh và chuẩn bị lực lượng chính trị; chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng, 2016, Số 9, tr. 3-9

9. Cách mạng tháng tám với sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa / Trần Trọng Thơ

Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám thành công đã lật đổ ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp và phát xít Nhật, xóa bỏ chế độ quân chủ, giành độc lập dân tộc, đưa Việt Nam phát triển theo con đường cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Một trong những thành tựu vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thành lập Nhà nước Việt Nam mới – nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ Chức Nhà nước, 2014, Số 8, tr.4-8

10. Một số thành tựu cơ bản trong 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam / Vũ Quang Vinh

Tóm tắt: Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và là ngọn cờ lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã liên tục giành thắng lợi: Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoa ra đời; kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành thắng lợi trọn vẹn, non sông thu về một mối, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học chính trị, 2020, Số 02, tr. 7-12

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu