1. Giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam/ Đỗ Xuân Lân

Tóm tắt: Qua bài viết, tác giả phân tích và làm rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác phổ, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật/ 2020, Số 1, Tr.7-12

2. Một số biện pháp giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay = Some measures of legal education at the base units in the army today/ Nguyễn Văn Đức

Tóm tắt: Công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tri thức pháp luật, tình cảm, niềm tin vào pháp luật đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị cơ sở quân đội. Trước yêu cầu của tình hình mới, hoạt động giáo dục, tuyên truyền pháp luật cần làm hiệu quả hơn với những biện pháp phù hợp với môi trường quân sự, góp phần nâng cao thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy của các đơn vị quân đội.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo chức Việt Nam/ 2021, Số 167, Tr.20-22

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân dân biển ở Việt Nam hiện nay - thực hiện và giải pháp/ Nguyễn Thị Hồi, Lý Nam Hải

Tóm tắt: Ngư dân biển là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, xây dựng kinh tế biển bền vững. Bài viết này sẽ đề cập đến thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biến và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2021, Số 1, Tr.44-49

4. Viện kiểm sát quân sự nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa hiệu quả vi phạm pháp luật tội phạm/ Bùi Văn Hưng

Tóm tắt:Trong những năm qua, Viện kiểm sát quân sự luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; đổi mới hình thức, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật những kết quả tích cực trong công tác này đã nâng cao ý thức pháp luật của quân nhân, góp phần phòng ngừa hiệu quả vi phạm pháp luật, tội phạm.

Nguồn trích: Tạp chí Kiểm sát/ 2021, Số 9, Tr.43-46

5.Một số giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân trên địa bàn vùng Tây Nam Bộ / Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tóm tắt:Trong bài viết này, tác giả đề cập tới một số giải pháp tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân trên địa bàn vùng Tây Nam Bộ.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2021, Số 6, Tr.24-28

6. Sự cần thiết giáo dục pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với tín đồ tôn giáo nội sinh ở vùng Tây Nam bộ / Trương Chánh Đức

Tóm tắt: Tây Nam bộ có một số tôn giáo nội sinh được công nhận tư cách pháp nhân: Tịnh độ cư sĩ, Tứ ân Hiếu nghĩa, Bửu sơn Kỳ hương, Phật giáo Hòa Hảo... Việc giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các tín đồ của các tôn giáo trên là sự cần thiết, góp phần quan trọng từ nhận thức đến hành động của các tín đồ thực hiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong điều kiện nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Khoa học Chính trị/ 2020, Số 03, Tr.49-53

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng/ Nguyễn Thị Xuân

Tóm tắt: Thực phẩm chức năng có tác dụng to lớn đối với sức khỏe con người. Hiện nay, nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng lớn nhưng cũng nảy sinh vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Bài viết đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, thiếu sót và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Kiểm sát/ 2020, Số 41, Tr.87-91

8. Giáo dục pháp luật cho người lao động - Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới = Legal education for employees: Some requirements in the coming time/ Ngô Quỳnh Hoa

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng công tác giáo dục pháp luật (GDPL) cho người lao động, đánh giá những điểm nổi bật trong triển khai các hình thức GDPL cho người lao động (NLĐ) trong doanh nghiệp, đặc biệt sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của họ; nhận diện những tồn tại, khó khăn trong GDPL cho NLĐ với những vấn đề về nhận thức, ý thức pháp luật của NLĐ, người sử dụng lao động và đặc biệt việc chậm đổi mới trong tư duy, trong tổ chức thực hiện của một số các chủ thể GDPL. Đồng thời, bài viết cũng phân tích yêu cầu, bối cảnh đối với công tác GDPL nói chung và GDPL cho NLĐ nói riêng, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả GDPL cho NLĐ trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 27, Tr.38-43

9. Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam/ Bùi Văn An

Tóm tắt: Việt Nam đang trên con đường hội nhập và phát triển thì việc phổ biến, giáo dục pháp luật (viết tắt PBGDPL) hiện nay giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước đề ra nhằm từng bước nâng cao dân trí pháp luật, nâng cao năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề lý luận, thực trạng chung về thực hiện chính sách PBGDPL, trên cơ sở đó xác định một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách PBGDPL ở nước ta.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2020, Số 572, Tr.16-18

10. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng trong phòng ngừa tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Văn Khoa Điềm

Tóm tắt: Trong phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung, phòng ngừa tình hình tội cướp giật tài sản (CGTS) nói riêng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân là một trong những biện pháp phòng ngừa cốt yếu giữ vai trò hết sức quan trọng. Trên cơ sở phân tích thực trạng, những kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót, bài viết đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Kiểm sát/ 2019, Số 27

11.Kinh nghiệm từ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Vùng duyên hải Miền Trung/ Nguyễn Huỳnh Huyện

Tóm tắt: Kinh nghiệm lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung là cách thức tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, đặc thù, nhằm hình thành trong đồng bào dân tộc thiểu số những tình cảm, tri thức và hành vi pháp lý phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực hiện pháp luật trong thực tiễn. Kinh nghiệm thực tiễn thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh Duyên hải Miền trung cho thấy, các tỉnh, thành trong vùng đã lựa chọn các hình thức phổ biến, giáo dục đặc thù, mỗi hình thức đều xuất phát từ sự phù hợp với một hoặc một số đối tượng nhất định, phù hợp với từng địa bàn, điều kiện kinh tế xã hội nhất định, lấy hiệu quả nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số làm mục tiêu. Đó là việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp, kịp thời, chính xác, dễ hiểu, dễ thực hiện; kết hợp thực hiện lồng ghép có hiệu quả với các chính sách dân tộc có liên quan. Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung sẽ được tiếp tục vận dụng, phát huy trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn/ 2019, Số 38

12.Tăng cường nội dung giáo dục pháp luật về quyền công dân cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới/ Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan

Tóm tắt: Nội dung giáo dục pháp luật về quyền công dân là một nội dung quan trọng trong Chương trình môn học Giáo dục công dân hiện hành. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố, trong đó môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật ở bậc Trung học phổ thông cũng coi đây là một nội dung giáo dục trọng tâm bên cạnh những bổ sung thiết thực khác về pháp luật dân sự, lao động, hình sự… Những điểm kế thừa về nội dung giáo dục về quyền công dân trong chương trình này được đánh giá là khả thi và phù hợp với xu thế. Vì vậy, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa nội dung giáo dục về quyền công dân cho chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật. Bài viết sẽ tập trung làm rõ những nội dung cần bổ sung trong chương trình và đề xuất một vài giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa giáo dục nội dung này cho sinh viên.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên/ 2019, Số 05

13. Vai trò chức Phật giáo Nam Tông Khmer trong phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Đặng Viết Đạt, Hoàng Thị Quyên

Tóm tắt: Chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần, hoạt động sản xuất và vận hành các thiết chế xã hội. Trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, các chức sắc là người trực tiếp tham gia hoặc tổ chức, phối hợp tổ chức, duy trì các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, các chức sắc còn là tấm gương sáng trong chấp hành tốt các quy định pháp luật và vận động chư Tăng, phật tử sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật… Vì thế, phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân tộc, tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp)/ 2020, Số 4, Tr.52-61

14. Tăng cường nội dung giáo dục pháp luật về quyền công dân cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới/ Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan

Tóm tắt: Nội dung giáo dục pháp luật về quyền công dân là một nội dung quan trọng trong Chương trình môn học Giáo dục công dân hiện hành. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố, trong đó môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật ở bậc Trung học phổ thông cũng coi đây là một nội dung giáo dục trọng tâm bên cạnh những bổ sung thiết thực khác về pháp luật dân sự, lao động, hình sự… Những điểm kế thừa về nội dung giáo dục về quyền công dân trong chương trình này được đánh giá là khả thi và phù hợp với xu thế. Vì vậy, chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa nội dung giáo dục về quyền công dân cho chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục kinh tế và pháp luật. Bài viết sẽ tập trung làm rõ những nội dung cần bổ sung trong chương trình và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa giáo dục nội dung này cho sinh viên.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên/ 2019, Số 5, Tr.175-180

15. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm tham ô tài sản của Viện kiểm sát nhân dân/ Nguyễn Thị Hương

Tóm tắt: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp về tính chất, mức độ nghiêm trọng, về hậu quả của tội phạm tham ô tài sản trong những năm gần đây, việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống loại tội phạm này là nhiệm vụ của Viện kiểm sát các cấp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; không chỉ góp phần tuyên truyền pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham ô tài sản ở nước ta trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kiểm sát/ 2020, Số 03, Tr.25-30

16. Kinh nghiệm lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Duyên hải miền Trung/ Nguyễn Huỳnh Huyện

Tóm tắt: Qua bài viết, tác giả chia sẻ những kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh duyên hải miền Trung thông qua việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2019, Số 325, Tr.61-64

17.Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật tôn giáo cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên = Improve the effectiveness of religious law education for ethnic minorities in Dien Bien province/ Đặng Duy Trường

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tuyên truyền pháp luật về tôn giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên - một tỉnh vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn, nhạy cảm về chính trị.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương/ 2018, Số 11, Tr. 35-38

18. Giáo dục pháp luật trong quân đội của một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo trong Quân đội nhân dân Việt Nam = Legal education in the military of some countries in the world and reference value in the Vietnam people's army/ Nguyễn Văn Vi

Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập, quân đội càng ngày càng tham gia vào nhiều hoạt động quân sự quốc tế. Việc tìm hiểu cách thức giáo dục pháp Luật của quân đội một số nước trên thế nhằm tham khảo những cách làm hay, có hiệu quả là cần thiết đối với hoạt động giáo dục pháp luật trong quân đội hiện nay. Bài viết nghiên cứu phương pháp giáo dục pháp luật trong quân đội của một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, Số 6, Tr.30-33

19. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh/ Tạ Thị Minh Thư

Tóm tắt: Giáo dục pháp luật là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục ở các trường trung học phổ thông nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sự vận động, biến đổi của tình hình trong nước và quốc tế đòi hỏi chúng ta phải có các giải pháp cần thiết, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (ĐH Sài Gòn)/ 2021, Số 73, Tr.118-125