1.Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân dân biển ở Việt Nam hiện nay - thực hiện và giải pháp/ Nguyễn Thị Hồi, Lý Nam Hải

Tóm tắt: Ngư dân biển là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, xây dựng kinh tế biển bền vững. Bài viết này sẽ đề cập đến thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biến và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2021, Số 1, Tr.44-49 

2.Giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay/ Hoàng Trường Giang

Tóm tắt: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm nhất quán về các vấn đề quốc tế, về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận cho Đảng hoạch định đường lối đối ngoại nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng. Trên cơ sở đó, bài viết bước đầu tìm hiểu giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận/ 2021, Số 319, Tr.49-55

3. Nhiều dấu ấn trong hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển/ Tuấn Lê

Tóm tắt: Giai đoạn 2016 - 2020, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo được giao thực hiện nhiều đề tài/công trình nghiên\ cứu phục vụ quản lý biển, hải đảo. Kết quả của mỗi chương trình làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, cung cấp luận cứ trong công tác quản lý nhà nước về biển - đảo. Trong số đó, Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16 - 20 đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong việc góp phần hoàn thiện các luận cứ khoa học về điều kiện tự nhiên, hệ thống chính $sách, pháp luật về biển, chính xác hóa ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam theo công ước Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982 góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2021, Số 4, Tr.29-30 

4. Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Hải quân Việt Nam hiện nay = Activities to protect the sovereignty of sea and islands of the Vietnamese Navy today/ Lê Văn Kiều

Tóm tắt: Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của của Tổ quốc. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ của toàn Đàng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó bộ đội Hài quân là lực lượng nòng cốt, chủ yếu, có vai trò to lớn. Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, đầu tư nhiều mặt cho việc xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đây cũng là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với tình hình thực tiễn và những định hướng phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam/ 2020, Số 8, Tr.112-119 

5. Công tác tuyên truyền về biển, đảo - Một số kết quả và kinh nghiệm / Nguyễn Thị Hoa Phượng, Phạm Tiến Bắc

Tóm tắt: Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tiềm lực biển của nước ta đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Yếu tố tạo nên sự vững chắc trong công tác giữ gìn chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển,... là do toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo và xác định đây là phương thức quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, đảo, phát triển kinh tế biển.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2020, Số 07, Tr.71 - 75 

6. Thái độ đối với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của chủ tàu đánh bắt xa bờ ven biển miền Trung/ Nguyễn Thị Hoa

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn sâu. Thu thập thông tin bằng bảng hỏi được tiến hành trên 212 chủ tàu đánh bắt xa bờ tại Gio Linh (Quảng Trị) và Nha Trang (Khánh Hòa), trong tháng 10 năm 2017. Trong nghiên cứu này, thái độ của chủ tàu đánh bắt xa bờ đối với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là phản ứng đồng tình hay không đồng tình với trách nhiệm đó. Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy, chủ tàu trong mẫu nghiên cứu khá đồng tình với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sự đồng tình đó không khác biệt giữa các nhóm chủ tàu ở hai địa phương được nghiên cứu, song có sự khác biệt giữa các nhóm xét theo độ tuổi và trình độ học vấn.

Nguồn trích: Tạp chí Tâm lý học/ 2019, Số 2, Tr.53 - 66 

7. Luật biển Quốc tế hiện đại: Vai trò, thách thức và khuyến nghị = Modern international law of the sea: Role, challenges and proposals/ Nguyễn Bá Diến

Tóm tắt: Hòa chung với xu thế “tiến ra biển, làm chủ biển” cũng như sự phát triển của khoa học, công nghệ, sự ra đời của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Luật Biển Quốc tế hiện đại. Là một văn kiện pháp lý đa phương đồ sộ, bao gồm 320 điều khoản và 9 Phụ lục, với hơn 1000 quy phạm pháp luật, UNCLOS 1982 được coi là “hiến pháp về biển và đại dương của nhân loại”. Bài viết tập trung nêu rõ những vấn đề cơ bản của UNCLOS 1982, đánh giá những đóng góp to lớn của Công ước này đối với quá trình phát triển của Luật Quốc tế cũng như quá trình là công cụ hữu hiệu quản trị biển và đại dương một cách hòa bình, tạo ra một cơ chế giải quyết tranh chấp biển đảo hiệu quả. Ngoài ra, bài viết còn nêu những thách thức từ biến đổi khí hậu, an ninh môi trường, yêu sách chủ quyền của các nước đối với UNCLOS 1982 và Luật Biển Quốc tế hiện đại, trên cơ sở đó, đề xuất các vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện UNCLOS 1982.

Nguồn trích: Tạp chí Luật học (ĐHQG Hà Nội)/ 2021, Số 1, Tr.15-25 

8. Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên thông qua môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh/ Trần Bảo Nguyên

Tóm tắt: Lãnh thổ là tài sản vô giá của quốc gia. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của công dân Việt Nam. Mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm với quốc gia, dân tộc. Thực hiện nâng cao giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho sinh viên ngay từ trong trường đại học là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ vai trò của môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với mục tiêu giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên. Từ đó đề xuất các giải pháp giúp hoạt động giáo dục hiệu quả hơn.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai/ 2020, Số 16, Tr.74-82

9. Xây dựng lòng tin trong giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo hiện nay/ Bùi Đức An

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tranh chấp chủ quyền ở biển Đông nói chung và tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở Quần đảo Trường Sa nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp, khó đoán định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến môi trường hòa bình ổn định trong khu vực. Tìm kiếm và đề xuất những giải pháp giải quyết tranh chấp giữa các bên ở Quần đảo Trường Sa là một trong những vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra và chạm, xung đột, bảo vệ tối đa chủ quyền, lợi ích của Việt Nam ở khu vực quần đảo Trường Sa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Một trong những giải pháp được các nước đặc biệt quan tâm hiện nay là xây dựng lòng tin giữa các bên có tranh chấp chủ quyền ở Quần đảo Trường Sa.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận chính trị/ 2020, Số 02, Tr.125-129 

10. Bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua hoạt động bảo hộ ngư dân trên biển = Protection of sovereignty over sea and islands through protection of fishermen / Nguyễn Thị Hạnh

Tóm tắt: Tình hình tranh chấp tại Biển Đông ngày càng diễn ra phức tạp, vì vậy việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới. Có nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo đã và đang được Nhà nước thực hiện đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, với tình hình tranh chấp hiện nay, thì cần có nhiều biện pháp hơn nữa để bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo. Xuất phát từ mối quan hệ mật thiết của hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo và hoạt động bảo vệ ngư dân khi đánh cá trên biển, trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ mật thiết giữa việc bảo vệ chủ quyền biển đảo với hoạt động bảo hộ ngư dân, từ đó, nâng cao hơn khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, Số 9, Tr.31-35  

11. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Đức Độ

Tóm tắt: Bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Cảnh sát biển Việt Nam cùng với Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, an toàn, trật tự và đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam cùng các điều ước quốc tế trên các vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam, đòi hỏi lực lượng cảnh sát biển Việt Nam phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn, nhất là năng lực thực thi pháp luật.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2018, Số 910, Tr.84-88

12. Tác động của báo chí đến nhận thức của người dân về chủ quyền biển, đảo = The impact of the press on people's awareness of sea and island sovereignty / Trần Văn Thạch

Tóm tắt: Việc thông tin, tuyên truyền về chủ quyền quốc gia nói chung, chủ quyền biển, đảo nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống báo chí nước ta. Trong thực tế, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã thực hiện khá tốt. Để tăng cường hơn nữa cần có hệ thống giải pháp đổi mới hằng năm tự nội dung đến phương pháp, cách thức thông tin tuyên truyền với từng đối tượng, thời điểm và chủ đề. Trên cơ sở gợi mở các giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông của báo chí về chủ quyền biển, đảo nước ta.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2019, Số 02, Tr.70-74

13. Biển đảo nước ta - Vấn đề bảo vệ chủ quyền và hội nhập từ góc nhìn nghề cá / Tạ Quang Ngọc

Tóm tắt: Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn. Phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2019, Số 145, Tr.28-33

14. An ninh chủ quyền biển của Việt Nam trên biển Đông hiện nay = Vietnam's maritime sovereignty security on the East Sea today/ Phạm Xuân Hoàng; Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt: Biển Đông - vùng biển quan trọng của giao thương quốc tế - hiện đang diễn ra những tranh chấp gay gắt, nguyên do chủ yếu xuất phát từ tham vọng địa chính trị biển của Trung Quốc. Tình hình đó đang đặt ra những vấn đề về an ninh trên Biển Đông, không chỉ đối với các nước có liên quan trực tiếp đến tranh chấp mà còn đối với khu vực và quốc tế. Việt Nam là đối tượng chính bị tranh chấp biển, nên sự an nguy của Biển Đông ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong sự phát triển của quốc gia dân tộc.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội/ 2018, Số 5, Tr.21-27

15. Phát triển kinh tế biển và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển - đảo Kiên Giang / Nguyễn Đình Bình

Tóm tắt: Bài viết này phân tích tình hình phát triển kinh tế biển và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển - đảo Kiên Giang. Kết quả phân tích thực trạng phát triển kinh tế biển Kiên Giang và mối quan hệ biện chứng với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh là căn cứ quan trọng để các nhà hoạch định chính sách kinh tế biển có những bước đi thích hợp trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển và làm giàu từ biển.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương/ 2018, Số 7, Tr.96-103