1. Nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng/ Phan Xuân Thủy

Tóm tắt: Thực hiện Quyết định số 340-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành “Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng" (Quy chế 340), hon 10 năm qua, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo, quán triệt và xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về việc cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ này một cách nhanh chóng, tích cực, hiệu quả. Nhiều cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã quan tâm cung cấp thông tin về vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kết quả thực hiện nhiệm vụ chinh trị của ban, bộ, ngành thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp... cho Ban Tuyên giáo Trung ương để phục vụ tuyên truyền miệng của Đảng.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 7, Tr.11-15

2. Công tác tuyên truyền miệng bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở/ Phạm Hoàng Tinh

Tóm tắt: Năm 2020, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong cả nước đã bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thường trực cấp ủy, tích cực, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, theo phương châm bám sát tình hình thực tế và hướng về cơ sở. Các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã đáp ứng tốt 3 tiêu chí: 1) Nội dung thiết thực, kịp thời và phù hợp với đối tượng người nghe; 2) Bảo đảm đối giữa các nội dung chuyên đề cơ bản, chiến lược và thời sự; 3) Nội dung chuyên đề rõ tính định hướng.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 3, Tr.52-55

3. Phát huy sức mạnh phối hợp của hệ thống tuyên giáo và các cơ quan nhà nước cùng cấp/ Nguyễn Phú Trường

Tóm tắt: Hơn 10 năm qua, việc thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khóa X về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” (Quy chế 221) đã mang lại hiệu quả thiết thực phát huy vai trò ngành tuyên giáo cũng như các cơ quan nhà nước, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 2, Tr.49-52

4. Tuyên truyền xây dựng lực lượng cách mạng trên báo chí cách mạng Bắc Kỳ (1939-1945) / Trần Thị Thanh Huyền

Tóm tắt: Để cách mạng đi đến thành công thì lực lượng cách mạng có vai trò rất quan trọng. Giai đoạn 1939-1945, khi tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi có lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những thay đổi chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đê thực hiện nhiệm vụ đó, báo chí cách mạng nói chung và báo chí cách mạng ở Bắc Kỳ nói riêng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng hùng hậu sẵn sàng đứng lên giải phóng dân tộc khi thời cơ tới.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2021, Số 4, Tr.94-99

5. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên qua các điểm di tích tại phủ chủ tịch/ Trần Thị Thắm

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành trọn vẹn tình cảm, sự yêu thương cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Hằng ngày, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đón và hướng dẫn hàng trăm lượt thanh niên khắp nơi trên cả nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hiểu hơn về sự nghiệp chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ thanh niên Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2021, Số 3, Tr.51-56 

6. Hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng/ Hà Dũng Hải

Tóm tắt: Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2013 đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh PCTN đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quá quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 1, Tr.40-43

7. Long An: phát huy vai trò của ban tuyên giáo các cấp trong chủ động nghiên cứu, tham mưu việc học và làm theo Bác/ Hoàng Đình Cán

Tóm tắt: Một trong những nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An tập trung thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới là Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 3, Tr.47-51

8. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng trong thanh niên/ Nguyễn Anh Tuấn

Tóm tắt: Thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI về xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, thờ ơ chính trị”, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS Hồ Chí Minh đã liên tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và phù hợp với xu hướng biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với 12 tiêu chi cụ thể phù hợp với lứa tuổi, nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, lao động, học tập của thanh thiếu nhi; tăng cường thông tin tích cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương điển hình tiên tiến và huy động người có ảnh hưởng xã hội tham gia định hướng, giáo dục thế hệ trẻ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông để tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 3, Tr.20-22

9. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ/ Trần Thị Minh Tuyết

Tóm tắt: Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo chuyên nghiệp chính là giải pháp căn cốt để ngành Tuyên giáo vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề mà thực tiễn cách mạng đang đặt ra. Trong xã hội thông tin ngày nay, cán bộ Tuyên giáo các cấp nhất thiết phải biết về công nghệ, có trình độ quản trị mạng, có năng lực khai thác, sàng lọc, xử lý thông tin và đấu tranh chống các luồng tin xấu, độc trên không gian mạng. Mỗi người cán bộ Tuyên giáo phải có ý thức phấn đấu trở thành chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực của mình và góp phần nâng cao sức mạnh toàn ngành.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 5, Tr.34-37

10. Phát huy giá trị văn hóa khơi dậy sức mạnh dân tộc, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển/ Bùi Hoài Sơn

Tóm tắt: Trong những năm qua, thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hóa là rất đáng kể, góp phần để nước ta có một vị thế vững chắc như hôm nay. Tuy nhiên, so với mong muốn thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Để phát huy sức mạnh của văn hóa phục vụ sự phát triển bền vững đất nước, nhất định phải quan tâm hơn nữa đến vị trí và vai trò của văn hóa.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 5, Tr.53-56

11. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động với khát vọng vươn lên/ Nguyễn Trọng Nghĩa

Tóm tắt: Diễn văn bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế ”.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 4, Tr.8-9