1. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Tạ Quang Ngọc

Tóm tắt: Việc hiểu đúng về dịch vụ công và vị trí, vai trò của các chủ thể cung cấp dịch vụ công có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm phục vụ, cung cấp dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cũng ngày càng được thể hiện rõ trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức Nhà nước/ 2021, Số 6, Tr.56-60

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về FDI ở Việt Nam/ Lâm Thùy Dương

Tóm tắt: Trong công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh những tác động tích cực, thì vẫn tồn tại những ảnh hưởng tiêu cực của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Do đó, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam là rất cần thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 11, Tr.22 - 25

3. Một số vấn đề lý luận về phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh/ Hà Đức Minh

Tóm tắt: Nhân lực quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế là người giúp Nhà nước thực hiện vai trò đó cả ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Bài viết này trên cơ sở phân tích các tài liệu, nghiên cứu trong và ngoài nước đã đưa ra những vấn đề mang tính lý luận liên quan đến phát triển nhân lực QLNN về kinh tế cấp tỉnh. Hiện tại, nhân lực QLNN về kinh tế cấp tỉnh bên cạnh những ưu thế về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công việc, cơ cấu nhân lực khá hợp lý... thì vẫn có những hạn chế nhất định trong trình độ QLNN, kỹ năng lao động, thế lực và văn hoá lao động công nghiệp. Vì vậy, việc khai thác và phát triển nhân lực một cách hợp lý, có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay là yêu cầu rất cấp thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2021, Số 589, Tr.91-93

4. Quản lý nhà nước về di tích lịch sử tại Hà Nội/ Nguyễn Khánh Tùng

Tóm tắt: Dựa trên lý thuyết quản lý di tích lịch sử. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, làm rõ những mặt được và hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục và Xã hội/ 2021, Số 118, Tr.152-156

5. Tăng cường quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam/ Trần Minh Hoàng, Lê Thế Anh

Tóm tắt: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và hội nhập quốc tế của các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong bài viết tác giả tập trung xem xét thực trạng FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 1991 — 2020, từ đó đánh giá những đóng góp của FDI đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế cũng như chỉ ra những vấn đề còn đặt ra trong việc thu hút và sử dụng FDI trong giai đoạn 1991 — 2020 ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với FDI trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và trước những khó khăn của kinh tế Việt Nam, thế giới khi đối mặt với đại dịch Covid-19.

Nguồn trích:Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2021, Số 587, Tr.49-51

6. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay/ Bùi Thị Ngọc Trang

Tóm tắt: Trong 05 năm qua, công tác tôn giáo của Thành phố Hồ Chí Minh đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo đã có chuyển biến trên nhiều mặt góp phần bảo vệ các quyền tự do tôn giáo của Nhân dân; giữ gìn các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được tôn trọng, bảo vệ. Việc đánh giá lại hiệu quả của công tác tôn giáo trong thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết để làm cơ sở đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong những năm tiếp theo.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Nhân lực/ 2021, Số 01, Tr.49 - 57

7. Tăng cường quản lý nhà nước đối với mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Thủy

Tóm tắt: Kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh tế mới phát triển trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc cung cấp sản phẩm dịch vụ tới tay người tiêu dùng đá vượt qua giới hạn về cả khoảng cách thời gian và không gian. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế chia sẻ đang đặt ra yêu cầu về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình này phát triển, đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động bởi đại dịch Covid-19.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2021, Số 585, Tr.10-12

8. Khai thác, phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta trong bối cảnh xây dựng chính phủ số, xã hội số/ Nguyễn Duy Ngọc

Tóm tắt: Cùng với quá trình phát triển khoa học - kỹ thuật, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nói riêng là xu hướng không thể đảo ngược. Trên thế giới, nhiều nước đã có những bước tiến rất xa trong lĩnh vực này. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2021, Số 966, Tr.36 - 41

9. Đổi mới quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở địa phương/ Lê Hữu Toản

Tóm tắt: Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở địa phương tác động trực tiếp đến sự phát triển của khu vực này. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển kinh tế theo định hướng của Đảng hiện nay rất cần đổi mới hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở cấp địa phương.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 4, Tr.59-63

10. Định vị tổ chức trung gian của thị trường KH&CN trong quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo/ Phạm Đức Nghiệm, Tạ Bá Hưng, Nguyễn Hữu Xuyên

Tóm tắt: Sự nỗ lực của bên cung trong việc đưa hàng hóa khoa học và công nghệ (KH&CN) tới bên cầu và việc cố gắng tìm kiếm, lựa chọn của bên cầu về tiếp nhận, ứng dụng hàng hóa KH&CN thích hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh là những hoạt động thiết yếu nhưng chưa đủ để mang lại giá trị gia tăng cao. Lý do là bởi hàng hóa KH&CN có tính phức tạp, đặc thù và điều này dẫn tới sự hình thành, phát triển các tổ chức trung gian đủ mạnh của thị trường KH&CN để hỗ trợ thương mại hóa, kết nối cầu - cung. Bài viết làm rõ sự cần thiết phải khẳng định vị trí, tầm quan trọng của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy nhanh việc hoàn thiện chức năng, phương thức quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, theo hướng chuyển hóa “tri thức” thành “giá trị kinh tế” thay vì tập trung nhiều vào quá trình tạo ra tri thức và lan tỏa tri thức như hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam/ 2021, Số 06A, Tr.10-13

11. Đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương đối với bệnh viện công lập ở Việt Nam/ Đỗ Thị Tươi

Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương đối với bệnh viện công lập ở Việt Nam với các nội dung gồm chính sách tiền lương tối thiểu hay tiền lương cơ sở, chính sách thang bảng lương, chính sách quản lý tiền lương thu nhập. Nghiên cứu đã phân tích thực trạng quản lý nhà nước về tiền lương và đề xuất cần đổi mới cách tiếp cận về tiền lương tối thiểu trong khu vực công từ thuật ngữ sử dụng cho đến cách tính; đổi mới hệ thống thang bảng lương sang cách sử dụng số lượng tiền ứng với ngạch bậc lương, bỏ cách xác định hệ số lương như hiện nay đồng thời thay đổi cách quản lý tiền lương, thu nhập đối với bệnh viện còng lập cũng như các giải pháp tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế và đổi mới quản lý nguồn nhân lực, tính đúng tính đủ các chi phí vào giá dịch vụ y tế...

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2021, Số 586, Tr.103-105

12. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam/ Châu Hoàng Thân

Tóm tắt: Phân tích thực trạng tổ chức, hoạt động của chủ thể quản lý nhà nước về giá đất. Trên nền tảng lý luận và định hướng đổi mới phát huy dân chủ, pháp quyền, trách nhiệm và giải trình của chủ thể quản lý, tác giả đề xuất những giải pháp cụ thế về tổ chức, hoạt động của chủ thể quản lý nhà nước về giá đất, bảo đảm quản lý giá đất khoa học, hiện đại và hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam/ 2021, Số 2, Tr.60 - 72

13. Quản trị tốt trong quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam = Good state management of land price in Vietnam/ Châu Hoàng Thân

Tóm tắt: Giá đất là một phạm trù kinh tế, được hình thành từ thị trường, quyết định giá trị kinh tế của đất đai và có nhiều tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết phân tích những tác động từ sự phát triển của quản trị tốt đến vai trò quản lý của nhà nước đối với giả đất ở nước ta hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội/ 2021, Số 01, Tr.84 - 91

14. Tăng cường quản lý nhà nước về vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài/ Trần Doãn Quân

Tóm tắt: Với giá trị viện trợ ngày càng tăng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã góp phần trực tiếp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài vẫn còn một số hạn chế, như: công tác kiểm tra, giám sát vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế; vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chưa được điều phối thật sự hợp lý.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 3, Tr.82-86

15. Quản lý Nhà nước về di sản văn hóa - Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện/ Nguyễn Khánh Tùng, Trần Bá Hùng

Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ với công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Quá trình này đã tạo ra nhiều biến đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Sự biến đổi mạnh mẽ về văn hóa, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống, đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường quản lý trong lĩnh vực này, trong đó có di sản văn hóa. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 2, Tr.50-54

16. Công tác quản lý nhà nước về thu bảo hiểm y tế: Thực trạng và giải pháp / Vũ Thị Lệ, Nguyễn Thị Lệ Ninh

Tóm tắt: Sau nhiều năm thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tê (BHYT), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Theo đó, chất lượng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo. Thủ tục hành chính trong việc giải quyết các quyền lợi cho người dân ngày càng được cải tiến và rút gọn. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về thu bảo hiểm y tế thời gian qua vẫn bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 16, Tr.38 - 41

17. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa/ Ngô Văn Trân

Tóm tắt: Hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa đang là xu hướng tất yếu, có tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực xã hội. Toàn cầu hóa vừa là cơ hội để giao lưu văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, vừa tạo ra sự đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo. Trong bối cảnh đó, tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam đã và đang có nhiều thay đổi. Vấn đề đặt ra là vai trò quản lý của Nhà nước đối với sự biến đổi đó nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về tôn giáo của nhân dân gắn liền với bảo tồn các giá trị truyền thống Việt Nam trong bối cảnh mới.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 3, Tr.69-72

18. Quản lý nhà nước trước thách thức an ninh phi truyền thống = State management in the face of non-traditional security challenges/ Đặng Khắc Ánh

Tóm tắt: Ở nước ta, nghiên cứu về an ninh phi truyền thống và vai trò của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống vẫn còn khá mới mẻ. Tuy đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận và các nhà hoạt động thực tiễn, việc nghiên cứu về an ninh phi truyền thống vẫn mới chỉ đang ở những bước đi đầu tiên. Các cơ chế bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước để chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống cũng mới chỉ được đề cập, do đó cần phải được tập trung nghiên cứu nhiều hơn nữa.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 2, Tr.13-17

19. Công tác bồi dưỡng giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước: Vấn đề và giải pháp/ Nguyễn Kiều Oanh, Đỗ Huy Thưởng, Trần Lưu Ngọc, Phạm Văn Hứa

Tóm tắt: Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được các cấp quản lý rất quan tâm và tích cực triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác bồi dưỡng vẫn còn những mặt hạn chế cần được khắc phục trong giai đoạn tới. Bài viết dưới đây sẽ khái quát thực trạng công tác bồi dưỡng giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước (QLNN) giai đoạn 2016 - 2020, từ đó nêu lên một số giải pháp để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, góp phần vào nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của nước ta hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Quản lý - Đại học Quốc gia Hà Nội/ 2021, Số 2, Tr.1-9