1. Thực trạng, giải pháp bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp/ Hoàng Văn Vy

Tóm tắt: Theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, cụm công nghiệp (CCN) được gọi chung là khu công nghiệp do có cùng đặc điểm là những khu vực sản xuất tập trung của nhiều cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, do việc hình thành các CCN không theo quy hoạch, chủ yếu là khu vực để các địa phương di dời những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, hoặc cấp phép hoạt động cho loại hình doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm tại địa phương. Vì vậy, các CCN được thành lập hầu hết có quy mô nhỏ (từ vài ha đến vài chục ha), chỉ nằm trong phạm vi quản lý của địa phương; không phải là những khu sản xuất tập trung (khu công nghiệp) được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nên việc quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) và chủ thể quản lý ở mỗi địa phương đối với các CCN cũng rất khác nhau. Quy mô sản xuất của các dự án đầu tư trong CCN đa số là nhỏ và vừa, hoặc chỉ tương đương quy mô hộ gia đình; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật giao thông và BVMT tại các CCN còn hạn chế. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các CCN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm của nhiều địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, đằng sau đó là những nỗi lo về công tác BVMT tại CCN.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 3, Tr.15-16

2. Giải pháp huy động nguồn vốn tư nhân vào thị trường tài chính xanh nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam/ Đào Hoàng Tuấn

Tóm tắt: Tài chính xanh đang trở thành xu hướng tất yếu và là vấn đề trọng tâm trong chính sách phát triển bền vững của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư vào thị trường tài chính xanh tại nước ta hiện nay chủ yếu mới chỉ thu hút được nguồn lực từ khu vực nhà nước. Nguyên nhân là do hệ thống pháp lý và các khung chính sách dành cho thị trường tài chính xanh tại Việt Nam còn chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ, do đó chưa khuyến khích được khu vực tư nhân đầu tư. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm huy động nguồn vốn tư nhân vào thị trường tài chính xanh để phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2021, Số 01, Tr.49-52

3. Pháp luật về ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản/ Luyện Thị Thùy Nhung

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những quy định của pháp luật về ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Theo đó, pháp luật trong lĩnh vực này đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận làm cơ sở cho các chủ thể liên quan thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh những thành công đó, pháp luật trong lĩnh vực này còn tồn tại một số bất cập gây khó khăn cho quá trình áp dụng. Tác giả sẽ phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao hiệu quả thực thi.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 9, Tr.83-87

4. Giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Ngô Quang Duy

Tóm tắt: Tác giả lý giải sự cần thiết phải bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội. Anh phân tích về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở đây. Ông đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững làng nghề.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục và Xã hội/ 2021, Số 118, Tr.163-166

5. Đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường đối với công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ/ Lưu Thị Hương, Phạm Văn Cường

Tóm tắt: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo Nghị định triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó có các nội dung liên quan đến khoản 3. Điều 53: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước thải, khí thải phải có công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Có 4 vấn đề lớn liên quan chúng tôi đưa ra để bàn luận: Sự cần thiết phải có những yêu cầu đối với công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ; đối tượng nào thuộc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân phải có công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ; những yêu cầu nào cần phải thực hiện đối với công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ; tiêu chí lựa chọn công nghệ và quản lý vận hành công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ như thế nào.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2021, Số 19, Tr.55-56

6. Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án bảo vệ môi trường làng nghề bánh đa nem Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang/ Phan Lê Na, Đặng Thu Huyền, Dương Thị Hậu, Trần Thị Bình, Đào Thị Thùy Dương

Tóm tắt: Làng nghề đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời cũng là nguyên nhân làm gia tăng vấn đề ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các phương án bảo vệ môi trường tại làng nghề bánh đa nem Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Việc đánh giá thực trạng môi trường được thực hiện thông qua lấy mẫu và phân tích các mẫu môi trường không khí xung quanh, nước thải sản xuất, nước mặt, nước dưới đất và đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh và đất nằm trong giới hạn cho phép của QCVN, tuy nhiên có 02/19 thông số trong mẫu nước mặt, 09/23 thông số trong mẫu nước thải và 02/20 thông số trong mẫu nước dưới đất vượt quy chuẩn cho phép. Các biện pháp bảo vệ môi trường đang áp dụng tại làng nghề chưa thực sự có hiệu quả cao: nước thải sinh hoạt chỉ được xử lý sơ bộ qua bể phốt, nước thải sản xuất được lọc cặn rồi đổ thải ra ao hoặc sông Cầu, chất thải rắn được thu gom tương đối tuy nhiên trang thiết bị thu gom rác thải còn ít, thô sơ, vẫn còn mùi hôi thối tại các hộ chăn nuôi. Các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề được đề xuất là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày.đêm; bổ sung thêm trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển rác thải; bố trí bảo hộ lao động, thiết bị chữa cháy cho các hộ sản xuất, bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp/ 2021, Số 3, Tr.86-94

7. Chủ động quản lý, bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững/ Nguyễn Văn Tài

Tóm tắt: Năm 2020, năm kết thúc của nhiệm kỳ 2016 - 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại địch Covid-19, nhưng nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự nỗ lực của Tổng cục Môi trường, các cấp, ngành liên quan, địa phương, tổ chức và người dân, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã đạt những kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 1, Tr.16-18

8. Bảo vệ môi trường biển Việt Nam trong hoạt động khai thác dầu khí và các quy định pháp luật cần hoàn thiện/ Lan Nguyên

Tóm tắt: Quá trình tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tổn hại tới môi trường biển, có thể phát sinh từ các hóa chất sử dụng để thăm dò, khai thác; các chất thải độc hại thải vào môi trường hay từ các sự cố tràn dầu trong quá trình vận chuyển... Do vậy, các hoạt động khai thác này phải gắn với nguyên tắc phát triển bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2021, Số 18, Tr.28-30   

9. Chương trình KC.08/16-20: Góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn trong công tác bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai/ Nguyễn Vũ Việt

Tóm tắt: Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” (Chương trình KC.08/16-20) được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện 38 nhiệm vụ, trong đó có 23 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng tránh thiên tai, 15 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực môi trường. Kết quả thực hiện Chương trình đã cung cấp nhiều giải pháp và công nghệ mới có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách trong phòng tránh thiên tai và bảo vệ môi trường ở nước ta.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam/ 2021, Số 11A, Tr.25-27

10. Hiệu quả kinh tế và môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam/ Nguyễn Văn Luân

Tóm tắt: Quỹ Bảo vệ môi trường là một công cụ quan trọng của Nhà nước trong hoạt động bảo vệ và tái tạo môi trường. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường, trong bài viết này, tác giả phân tích đánh giá sâu tính hiệu quả về mặt kinh tế và môi trường trong hoạt động của Quỹ thời gian qua, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2020, Số 6, Tr.88-93

11. Người truyền cảm hứng bảo vệ môi trường đến giới trẻ/ Trường Sơn

Tóm tắt: Bằng sự nhiệt huyết của mình, trong 3 năm vừa qua, Giang Thị Kim Cúc đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho bảo vệ môi trường với những chiến dịch dọn dẹp các bãi biển cùng hàng nghìn người tham gia, qua đó truyền cảm hứng về một lối sống xanh, sạch đến giới trẻ và người dân ở những nơi mà Cúc đã đặt chân đến.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 1, Tr.59-60

12. Thực trạng áp dụng công cụ luật pháp - chính sách trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường/ Phan Tuấn Hùng

Tóm tắt: Công cụ luật pháp - chính sách được xem là công cụ hữu hiệu và mang lại kết quả nhanh, là một trong những công cụ không thể thiếu trong chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hơn thế, hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở các quy phạm trong một quốc gia mà còn có quy mô quốc tế. Chính vì vậy, công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật vệ bảo vệ môi trường không chỉ là công việc bó hẹp trong phạm vi quốc gia, mà còn mang tính chất quốc tế.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2021, Số 13, Tr.63-66

13. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường của Mặt trận các cấp/ Vũ Đình Long

Tóm tắt: Điều 157 Luật BVMT năm 2020 quy định rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia hoạt động BVMT”; "... thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để MTTQVN tham gia BVMT”. Nhận thức đúng về vị trí, vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) đã tích cực động viên, tập họp các tổ chức xã hội, nghề nghiệp cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chung tay BVMT với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 8,Tr.27-29

14. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ môi trường/ Nguyễn Đăng Long

Tóm tắt: Hiện nay, tầm ảnh hưởng của các tổ chức xã hội (TCXH) ở các quốc gia đang ngày càng lan rộng, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động về BVMT và phát triển bền vững. Các TCXH không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy trách nhiệm BVMT cho cộng đồng, mà còn giám sát việc thực thi pháp luật về môi trường. Vì vậy, việc tăng cường vai trò của các TCXH trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và BVMT.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 8, Tr.37-39

15. Công giáo ở Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường - những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Phùng Duy Hiển, Nghiêm Thị Thu Trang

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm luân lý, đồng thời là trách nhiệm pháp lý của người Công giáo ở Việt Nam. Trong những năm qua, trước thực trạng môi trường đang dần ô nhiễm, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã chung tay, góp sức cùng toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Thành quả bảo vệ môi trường được ghi nhận trên nhiều mặt, trong đó chăm sóc công trình “thụ tạo", hợp tác cùng Thiên Chúa trong công cuộc “tạo dựng” là trách nhiệm đồng thời là nếp sống đạo của mỗi người Công giáo ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Công tác Tôn giáo/ 2021, Số 4, Tr.10-1560

16.Phát triển cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường/ Phạm Thị Trúc Quỳnh, Trần Thị Lan Anh

Tóm tắt: Việc hình thành và phát triển hệ thống các cụm công nghiệp trên địa bàn cả nước thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng trong tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, song hành với việc phát triển các cụm công nghiệp, việc bảo vệ môi trường hiện còn gặp nhiều bất cập, hạn chế. Chính vì vậy, bài toán phát triển kinh tế trong các cụm công nghiệp và các vấn đề bảo vệ môi trường cần được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn nữa nhằm đảm bảo chất lượng môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh.

Nguồn trích: Tạp chí Con số và Sự kiện/ 2021, Số 6, Tr.35-36, 41

17. Những nội dung cơ bản trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên Việt Nam hiện nay/ Đỗ Thị Thanh Huyền

Tóm tắt: Môi trường là cái nôi sinh thành và phát triển của con người.Tuy nhiên, hiện nay nó đã bị tàn phá nghiêm trọng chủ yếu bởi hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. Để khắc phục hậu quả này, thì việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên. Bởi vì, khi sinh viên nhận thức được chức năng, vai trò quan trọng của môi trường, ý thức được trách nhiệm của bản thân với môi trường xung quanh thì họ sẽ hình thành hành vi đạo đức sinh thái một cách tự nguyện, tự giác. Trong bài viết này, tác giả sẽ làm rõ vai trò quan trọng của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên, đồng thời đưa ra những nội dung căn bản cần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên cho lực lượng xã hội này.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam/ 2021, Số 38, Tr.18-22

18. Công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An/ Nguyễn Tân Thuấn

Tóm tắt: Tỉnh Long An thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ từ TP. Hồ Chí Minh về vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn và nhiều tiềm năng, những năm qua, tỉnh Long An đã phát huy tốt lợi thế này để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, ngành TN&MT tỉnh luôn tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực môi trường, nhất là việc xử lý cũng như xả thải tại các khu, cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong việc BVMT.

Nguồn trích: Tạp chí Môi trường/ 2021, Số 3, Tr.20-23

19. Những điểm mới quy định bảo vệ môi trường nước/ Nguyễn Thị Việt Hồng

Tóm tắt: Bên cạnh mục tiêu bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua đã có các quy định mới về bảo vệ môi trường nước. Trong thời gian tới, cùng với các quy định về bảo vệ tài nguyên nước tại Luật Tài nguyên nước năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương sẽ triển khai thực thi các quy định để thúc đẩy hơn nữa việc ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường nước.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường/ 2021, Số 4, Tr.27-28

20. Tuyển Than Hòn Gai đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Tóm tắt: Là đơn vị có nhiệm vụ vận chuyển, sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ than trên địa bàn thành phố Hạ Long, trong quá trình sản xuất, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin luôn chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Năng lượng Việt Nam/ 2021, Số 194+195, Tr.40 - 41