TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

1.Xây dựng mô hình tổ chức chuyển giao công nghệ trong trường đại học tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp mô hình Trung tâm Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội = Building technology transfer organizations in universities: the case study from hanoi University of Science and Technology Nguyễn Thu Hương; Nguyễn Quốc Anh; Lê Minh Thắng; Nguyễn Trung Dũng; Phạm Tuấn Hiệp; Nguyễn Thị Diệp Hồng;

Tóm tắt: Chuyển giao công nghệ từ trường đại học không chỉ trực tiếp mang lại lợi ích kinh tế cho các trường đại học mà còn là một trong những yếu tố tiên quyết góp phần vào chất lượng tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Hoạt động chuyển giao công nghệ thường được thực hiện qua các kênh chuyển giao chính thống thông qua các tổ chức trung gian đảm nhận nhiệm vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ nằm trong các trường đại học. Tuy nhiên, trên thế giới, hình thức chuyển giao này được vận hành dưới nhiều cơ chế và mô hình tổ chức khác nhau. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu tổng hợp khung phân tích về việc tổ chức mô hình trung tâm chuyển giao công nghệ trong trường đại học tại Việt Nam, cụ thể gắn với trường hợp mô hình dự kiến của Trung tâm Chuyển giao công nghệ thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (BK TTO). Dựa trên nội dung kết quả ba cuộc phỏng vấn sâu với nhà quản lý cao cấp của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và BK TTO, và tài liệu thứ cấp, nghiên cứu chỉ ra rằng BK TTO được kỳ vọng vận hành như một đơn vị cấp hai  tương đương với vị trí của các phòng ban chức năng, khoa, viện, trung tâm  nghiên cứu thuộc nhà trường và được kết hợp với BK Holdings là doanh nghiệp thuộc trường đại học. Trong mô hình đó, nhà trường cung cấp kinh phí, cơ sở vật chất, BK Holdings quản lý thông qua hợp đồng vận hành với nhà trường.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế - 2022 - no.143 - tr.30-43 - ISSN.2615-9818

2.Giải pháp nâng cao vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và trường đại học = Measures to enhance the role of scientific research for teachers and universities Dương Thị Thuý Hằng; Nguyễn Thùy Linh; Vũ Ngọc Long;

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học không chỉ giúp giảng viên có cơ hội cập nhật kiến thức, tăng thêm thu nhập mà còn còn giúp các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo và thương hiệu uy tín của trường đại học. Nói cách khác, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ then chốt của giảng viên và trường đại học cần quan tâm. Có như vậy, trường đại học mới trở thành nôi nghiên cứu, phát minh khoa học của xã hội. Do đó, việc đánh giá đúng vai trò của nghiên cứu khoa học đối với giảng và trường đại học có ý nghĩa cả về lý luận, thực tiễn và khoa học. Đây cũng là mục tiêu của bài viết muốn chỉ ra được các vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, đối với các trường đại học đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn hiện tại làm giảm đi vai trò của nghiên cứu khoa học hiện nay, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học nhằm đưa nghiên cứu khoa học trở lại đúng vai trò của mình.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Giáo dục - 2022 - no.3 - tr.71-75 - ISSN.1859-2910


3.Nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường đại học = Factors affecting commercialization of intellectual property in universities Bành Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Thái Hà;

Tóm tắt: Với đội ngũ nhân lực dồi dào được đào tạo chuyên môn sâu, các trường đại học được xem là nơi khởi nguồn sáng tạo ra tri thức mới và công nghệ tiên phong của một quốc gia. Vấn đề quản trị tài sản trí tuệ đã được quan tâm từ rất lâu tại các trường đại học lớn trên thế giới. Tuy nhiên, năng lực quản trị tài sản trí tuệ của rất nhiều trường đại học tại Việt Nam vẫn còn tương đối hạn chế. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đồng thời gây bất lợi đối với hoạt động tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học tại các trường đại học. Bài viết nghiên cứu các nhân tố quyết định ảnh hưởng đến sự thành công trong thương mại hóa tài sản trí tuệ nhằm tìm ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động này cho các trường đại học.

Nguồn trích: Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn - 2021 - no.47 - tr.117-128 - ISSN.2526-2666

4.Thành lập doanh nghiệp spin-off: Góc nhìn từ trường đại học = Setting up a spin-off business: View from the university / Ngô Hữu Thống

Tóm tắt: Để chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp từ các viện nghiên cứu, trường đại học (spin-off) đang ngày càng được quan tâm. Một số trường đại học trong nước đã phát triển mô hình doanh nghiệp spin-off, song còn khá “dè dặt” và chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Dựa trên các phân tích thực tế và kinh nghiệm từ các quốc gia khác, tác giả đưa ra nhận định về các rào cản, rủi ro và những vấn đề cần quan tâm trong việc thành lập loại hình doanh nghiệp này ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2022 - no.6A - tr.14 - 18 - ISSN.1859-4794

5.Chuẩn hóa chương trình bồi dưỡng cơ bản về quản trị tài sản trí tuệ ở Việt Nam Nguyễn Hữu Cẩn;

Tóm tắt: Bồi dưỡng cơ bản về quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) thường có mục tiêu trang bị những kiến thức, kỹ năng cốt lõi về quản trị TSTT cho đội ngũ nhân sự làm công tác này ở các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp... Việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng đó một cách bài bản không chỉ góp phần làm gia tăng giá trị lợi ích của TSTT đối với tổ chức, mà còn là một yếu tố quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa công nghệ, phát triển kinh tế... Trên cơ sở xem xét thực trạng bồi dưỡng cơ bản về quản trị TSTT ở Việt Nam so với thực tiễn phổ biến của quốc tế, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm chuẩn hóa chương trình bồi dưỡng này trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 2021 - no.11A - tr.22-24 - ISSN.1859-4794

6.Nghiên cứu doanh nghiệp học thuật Spin-offs từ các trường đại học trên thế giới và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam = Research on Spin-offs in Universities in the World and Problems of Tertiary Education in Vietnam Đinh Văn Toàn;

Tóm tắt: Bài báo tập trung nghiên cứu về các công ty Spin-offs và các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp này từ các cơ sở giáo dục đại học ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu học thuật đã công bố và kết quả nghiên cứu thực trạng tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, bài viết đưa ra các vấn đề cần quan tâm về chính sách và cải cách thể chế đối với giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh yêu cầu cải cách thể chế và môi trường cho phát triển doanh nghiệp từ các trường đại học thì tự chủ toàn diện cho các trường để đổi mới tổ chức, khuyến khích khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động thương mại hóa là một vấn đề cấp bách được đặt ra.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Thương mại - Đại học Thương mại - 2021 - no.149-150 - tr.167-176 - ISSN.1859-3666
7.Doanh nghiệp spin-off: Giải pháp cho thương mại hóa tài sản trí tuệ trong các trường đại học = University spin-off: The solution to intellectual property commercialization in universities Bành Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Thái Hà;

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu mô hình doanh nghiệp spin-off với tư cách là một giải pháp mới để cải thiện hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay. Từ những thách thức do mô hình doanh nghiệp spin-off mang đến, bài viết đưa ra những đề xuất giúp mô hình doanh nghiệp spin-off trở thành một giải pháp hữu ích cho việc cải thiện hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ tại các trường đại học.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương - 2021 - no.2 - tr.91-97 - ISSN.0866-7756

8.Nhu cầu đào tạo sở hữu trí tuệ cho sinh viên giải pháp kết nối chuyển giao công nghệ từ đại học đến doanh nghiệp = Need to training intellectual property for students, solutions to connect technology transfer from university to enterprises Lê Thị Thanh Tâm; Hoàng Đình Thái;

Tóm tắt: Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực vô cùng năng động đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống văn hóa và kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, các văn bản pháp luật có giá trị liên quốc gia, hay theo khu vực địa lý hay toàn cầu [13]. Lợi ích từ quyền sở hữu trí tuệ là thúc đẩy sự sáng tạo và nỗ lực của con người. Vì vậy, việc đào tạo sở hữu trí tuệ cho sinh viên các trường nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay là rất lớn và cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày đào tạo sở hữu trí tuệ cho sinh viên ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. Qua đó, chỉ ra những rào cản trong quản lý sở hữu trí tuệ tại các trường đại học và đề xuất mô hình cũng như giải pháp kết nối chuyển giao công nghệ từ trường đại học đến doanh nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (ĐH Văn Lang) - 2021 - no.25 - tr.122-130 - ISSN.2525-2429

9.Nâng cao hiệu quả đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong trường đại học = Improve the effectiveness of training associated with scientific research, technology transfer and innovation in universities Phạm Ngọc Minh; Bùi Văn Quyền;

Tóm tắt: Theo chuẩn mực chung của thế giới, một trường đại học có uy tín phải tạo lập được một nền tảng nghiên cứu và học thuật thực thụ để có thể đóng góp cho xã hội thông qua các công trình nghiên cứu khoa học cụ thể, các hoạt động chuyển giao công nghệ và cao hơn là hoạt động dẫn dắt công cuộc đổi mới sáng tạo quốc gia. Ở Việt Nam với nhiều lý do khác nhau, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học chưa thực sự song hành với đào tạo.Đứng trước yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, các trường đại học đang có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gắn liền với đào tạo ngày càng phát triển. Bài viết này xin khái quát những vấn đề cơ bản về tầm quan trọng của sự gắn kết, những bất cập và trao đổi một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hoạt động đối mới sáng tạo trong trường đại học - là vấn đề vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Cửu Long) - 2021 - no.24-25 - tr.129-139 - ISSN.2354-1423

10.Ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương: Trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học Hồng Đức Ngô Chí Thành;

Tóm tắt: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung và ở các địa phương nói riêng. Đặc biệt là ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án do các trường đại học chủ trì, trong đó có các trường đại học trực thuộc địa phương quản lý. Trên cơ sở phân tích tình hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển kinh tế, xã hội từ các kết quả nghiên cứu do trường Đại học Hồng Đức chủ trì, bài báo đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2021 - no.581 - tr.51-53 - ISSN.0868-3808

11.Hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp: Một số mô hình trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam Nguyễn Xuân Viễn;

Tóm tắt: Hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới và được đánh giá là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Dựa trên kinh nghiệm một số mô hình hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trên thế giới và thực tế của một số trường đại học ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa trường đại học và các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học ngày càng được đề cao ở Việt Nam hiện nay

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo - 2021 - no.5 - tr.58-61 - ISSN.0866-712

12.Cần thay đổi để sản phẩm khoa học - công nghệ đến gần hơn với nhu cầu của doanh nghiệp = Changes in processes to make scientific and technological products better meet demands from businesses Trần Văn Bình;

Tóm tắt: Những năm qua, mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm gắn kết cộng đồng khoa học với các doanh nghiệp (DN), công tác nghiên cứu khoa học ở các trường đại học và các viện nghiên cứu tại Việt Nam tuy đã có những kết quả nhất định, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của xã hội. Các kết quả nghiên cứu khoa học mới dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm, chưa đủ điều kiện để áp dụng ở quy mô công nghiệp. Do vậy, số công trình được đưa vào áp dụng thực tiễn còn hạn chế. Bài viết đi sâu phân tích 3 hướng: Vận dụng quy trình đẩy và kéo trong việc tìm kiếm và xét duyệt các đề tài nghiên cứu; Cần phải “ươm tạo” các sản phẩm khoa học - công nghệ đến quy mô công nghiệp trước khi chuyển giao; Giải pháp tạo nguồn tài chính cho hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương - 2021 - no.25 - tr.186-191 - ISSN.0866-7756

13. Phát triển doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp/Lê Thị Thảo

Tóm tắt: Bài viết đánh giá một số kinh nghiệm và thực trạng phát triển doanh nghiệp tại một số cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển doanh nghiệp hiệu quả trong CSGDĐH phù hợp với xu thế và tình hình phát triển của khu vực và thế giới.

Nguồn trích: Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 3, tháng 2 năm 2022

14. Chính sách đẩy mạnh liên kết đại học - công nghiệp trong xu hướng tự chủ đại học - Trường hợp điển hình của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh/Nguyễn Thị Phổ; Mai Ngọc Khương.

Tóm tắt: Liên kết Đại học - Công nghiệp là một trong những yếu tố then chốt, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các trường đại học cũng như các doanh nghiệp. Để có thể đẩy mạnh mối liên kết này hơn nữa, các trường đại học cần có những chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ các rào cản hiện hữu và góp phần gắn kết quan hệ giữa hai bên thông qua việc triển khai các hoạt động hợp tác. Với vai trò là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP. HCM) đã triển khai nhiều chính sách thiết thực và hiệu quả nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp. Bài nghiên cứu sẽ phân tích cụ thể về sự thành công của chính sách này thông qua kết quả thực tế đạt được và sự đánh giá từ phía các doanh nghiệp đối tác. Bên cạnh đó, các đề xuất, giải pháp thiết thực cũng sẽ được nêu ra nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa mối liên kết hợp tác giữa các trường đại học và khối công nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương – Online – 2021 - ISSN.0866-7756

15.Nghiên cứu mô hình quản trị tri thức trong các trường đại học = Research on knowledge management model in universities Phạm Ngọc Thạch; Tạ Văn Lợi; Nguyễn Quang Vĩnh; Đào Thị Thanh Bình; Hà Diệu Linh; Hoàng Xuân Trường;

Tóm tắt: Bài viết làm rõ những thành tố và thứ hạng của các thành tố liên quan đến mô hình Quản trị tri thức (QTTT) trong các trường đại học. Phương pháp tổng quan tài liệu có hệ thống đã được sử dụng với 160 công bố liên quan được đánh giá, trong đó có 112 công bố phù hợp cho nghiên cứu, và cuối cùng có 30 công bố được sử dụng cho nghiên cứu. Bằng cách xây dựng ma trận tương quan, nghiên cứu đã đề xuất được 10 thành tố sử dụng cho mô hình QTTT trong các trường đại học, trong đó phân loại các thành tố thành 3 nhóm với thứ tự xuất hiện từ cao đến thấp. Nhóm thứ nhất gồm có 5 thành tố là chia sẻ tri thức, thu nhận tri thức, đánh giá tri thức, sử dụng tri thức và lưu trữ tri thức. Nhóm thứ hai gồm lãnh đạo QTTT và sáng tạo tri thức. Nhóm thứ ba bao gồm phương pháp QTTT, dữ liệu lớn và tạo động lực nghiên cứu khoa học.

Nguồn trích:Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội - 2021 - no.04 - tr.49 - 55 - ISSN.0866 - 756X

 Tổng hợp: Lê Xuân Nga