TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
1.Thực trạng thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học Việt Nam hiện nay = Current status of promoting innovation and entrepreneurship activities at Vietnamese universities / Hứa Thị Tường Vi; 

Tóm tắt: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hiện nay đã trở thành một trào lưu trong cộng đồng và trở thành chủ đề được nhắc tới thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với sự bùng nổ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng khởi nghiệp sáng tạo đã và đang phát triển mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta, đặc biệt học sinh, sinh viên là lực lượng quan trọng góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước. Các trường Đại học, Cao đẳng là môi trường thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sáng tạo học sinh, sinh viên, hình thành văn hóa khởi nghiệp.

Nguồn trích: Tạp chí Dạy và học ngày nay - 2022 - no.4 - tr.73-74 - ISSN.1859-2694

2. Vai trò của trường đại học trong hệ thống đổi mới sáng tạo: Thực tiễn trên thế giới và liên hệ với Việt Nam / Đinh Thị Thùy Linh

Tóm tắt: Ngày nay, các trường đại học đóng vai trò như một trụ cột trong hệ thống đổi mới sáng tạo của các quốc gia, thông qua các sứ mệnh như cung cấp nguồn nhân lực, thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao kiến thức, công nghệ mới, cung cấp kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo...

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản – Online – 2021 - ISSN.2734-9071

3.Đại học Quốc gia Hà Nội: Phát triển theo định hướng đại học đổi mới sáng tạo / Phạm Bảo Sơn; 

Tóm tắt: Đổi mới sáng tạo (ĐMST) đang trở thành yếu tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của các trường đại học trong nước và trên thế giới. Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao hàng đầu cả nước, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo đuổi mô hình đại học ĐMST để nâng cao vị thế và kiến tạo giá trị mang bản sắc ĐHQGHN, đóng góp cho sự phồn thịnh của xã hội. Những chính sách và hướng đi phù hợp trong quá trình xây dựng đại học ĐMST ở ĐHQGHN đã giúp giải phóng sức sáng tạo to lớn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, phát huy nguồn trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ nhà khoa học để tạo thành sức mạnh và năng lượng cho phát triển, đặc biệt là trong khoa học, công nghệ và ĐMST

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam - 2021 - no.05A - tr.30 - 33 - ISSN.1859-4794

4.Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Một số nội dung đột phá = Strategy for development of science, technology and innovation until 2030: Some breakthrough contents / Vũ Hưng; 

Tóm tắt: Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đến năm 2030. Đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH,CN&ĐMST. Mục tiêu của Chiến lược là đến năm 2030, KH,CN&ĐMST được phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao… Để đạt được mục tiêu này, Chiến lược đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2022 - no.6A - tr.4 - 7 - ISSN.1859-4794

5.Kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo / Nguyễn Việt Đức

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, đánh giá tổng quan về các mô hình đổi mới sáng tạo trên thế giới (trong đó có Việt Nam), rút ra các nét tương đồng cơ bản và trọng yếu của vai trò Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại các nước. Bài viết cũng xem xét các yếu tố về sứ mệnh, chức năng chính, mô hình tổ chức và vận hành, các nguyên tắc thiết kế quan trọng cho không gian chức năng của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và đề xuất các nội dung tổng hợp trọng yếu nhất làm nền tảng cho việc kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo tầm vóc địa phương hoặc quốc gia. Các yếu tố về cấu trúc sở hữu cũng được nhấn mạnh nhằm đảm bảo cho việc kêu gọi các nguồn lực mang tính chất bền vững, hỗ trợ cho sự phát triển của Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Nguồn trích: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ _ Online – 2022 - ISSN.1859-2805

6.Đẩy mạnh vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo = Strengthening the role of the university in the innovative startup ecosystem / Phạm Thanh Nga; 

Tóm tắt: Những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đã được hình thành và phát triển ở Việt Nam. Trong hệ sinh thái đó, trường đại học là một thành phần không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng đối với sự vận hành của hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Thông qua việc phân tích vai trò của trường đại học trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tác giả đưa ra những khuyến nghị để các trường đại học tại Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của mình trong lĩnh vực này.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2022 - no.5A - tr.23 - 26 - ISSN.1859-4794

7.Thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở đội ngũ trí thức Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng = Promoting innovation in Vietnamese intellectuals in the spirit ofthe resolution of the 13th Party congress / Phạm Minh Sơn; Phan Thị Thanh Hải; 

Tóm tắt: Đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng và là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Với đặc trưng là lao động trí óc, đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển xã hội bằng sản phẩm sáng tạo là những tri thức khoa học mới, tạo nên sự thay đổi căn bản theo chiều hướng đi lên của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, thúc đẩy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trở thành điều kiện cho sự phát triển của Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ lý luận đổi mới sáng tạo và bàn luận về điều kiện thúc đẩy sức đổi mới sáng tạo ở đội ngũ trí thức Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Nguồn trích: tạp chí Lý luận chính trị - 2022 - no.04 - tr.13 - 18 - ISSN.0868-2771

 

8. Giải pháp hoàn thiện mô hình mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế / Phan Đình Minh

Tóm tắt: Trong những năm qua, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã triển khai xây dựng mạng lưới Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đạt được những kết quả nhất định. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động mạng lưới Khởi nghiệp tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế trong giai đoạn 2018-2020. Từ đó tiếp tục hoàn thiện mạng lưới khởi nghiệp và xây dựng được kế hoạch tổ chức hoạt động của mạng lưới khởi nghiệp tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế có tính thống nhất và triển khai đồng bộ, thường xuyên, có hiệu quả trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương – Online – 2022 - ISSN.0866-7756

9. Hệ thống đại học thông minh: Một số đề xuất cho các trường đại học ở Việt Nam = Smart university system: Some proposals for universities in Vietnam / Nguyễn Hồng Chinh; Hoàng Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Mạnh Hùng; 

Tóm tắt: Trong xã hội ngày nay, trường đại học đóng bốn vai trò chính, bao gồm: bồi dưỡng kiến thức, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm sáng tạo đổi mới và hội nhập quốc tế. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số đã mang lại những thay đổi to lớn cho nền kinh tế, xã hội và tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người. Đại học thông minh gần đây không chỉ trở thành chủ đề quan tâm của các nhà nghiên cứu, học giả và các nhà hoạch định chính sách mà còn là xu hướng phát triển của giáo dục đại học ở các nước phát triển. Hiểu rõ hơn về trường đại học thông minh và bối cảnh của từng trường đại học trong mô hình đại học thông minh để xây dựng và triển khai lộ trình phù hợp nhất sẽ giúp các trường đại học Việt Nam hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình. Cuối cùng, bài báo này trình bày các kết quả đạt được và những tồn tại về mô hình trường đại học thông minh, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách cho phù hợp

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - 2022 - no.4A - tr.41- 46 - ISSN.1859-4093

10.Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng tới mô hình đại học thông minh = Hanoi University of Industry towards a smart university modelHoàng Việt Hùng

Tóm tắt: Giá trị xuyên suốt lịch sử 124 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) là tinh thần tiên phong, sáng tạo. Tinh thần ấy đã và đang được các thế hệ cán bộ giảng viên, sinh viên Nhà trường giữ vững và phát huy lên một tầm cao mới. HaUI hiện đang là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu quan trọng của đất nước; tiên phong xây dựng, hoàn thiện ứng dụng đại học điện tử trong quản trị toàn diện nhà trường, hướng tới mô hình đại học thông minh.

Nguồn trích: tạp chí Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2022 - no.5A - tr.33 - 35 - ISSN.1859-4794

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại Tầng 4)

11. Tăng cường đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững đất nước / Huỳnh Thành Đạt

Tóm tắt: Tháng 12-2021 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết về việc lấy năm 2022 là Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững. Nghị quyết khuyến nghị các quốc gia thành viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khoa học cơ bản đối với phát triển bền vững, phù hợp với các ưu tiên quốc gia, tăng cường tài trợ cho khoa học cơ bản và phổ biến khoa học mở. Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản – 2022 – no.997 – tr.20 - 26 – ISSN.2734-9063

Tổng hợp: Lê Xuân Nga