TẠP CHÍ BẢN TIN (Khu vực trưng bày tạp chí - Tầng 3)

1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân - Giá trị và định hướng vận dụng trong thực tiễn/ TS. Phạm Tất Thắng

Tóm tắt: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân. Bài viết giới thiệu các nội dung: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân; (2) Thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian qua; (3) Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân trong tình hình mới

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2022, Số 1000 Tháng 10, Tr. 28 - 35

2.Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay/ GS. TS. Hoàng Chí Bảo 

Tóm tắt: Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, với bút danh X.Y.Z. Những chỉ dẫn của Người trong “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thiết thực đối với Đảng, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bài viết giới thiệu các nội dung: (1) tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện đảng cầm quyền qua các tác phẩm tiêu biểu; (2) sự thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Sửa đổi lối làm việc” để ra sức xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay; (3) một số kiến nghị.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2022, Số 1000 Tháng 10, Tr. 36 - 47

3. Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Lâm Quốc Tuấn, TS. Lê Thị Thu Hồng

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tư chất, năng lực và phong cách lãnh đạo. Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Người, đặc biệt là trong việc xây dựng, rèn luyện phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Bài viết giới thiệu các nội dung như sau: (1) sự cần thiết của lãnh đạo bằng nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) xây dựng phong cách lãnh đạo bằng nêu gương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2022, Số 10, Tr. 38 - 42

4.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng/ PGS. TS. Đỗ Xuân Tuất

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vẻ vang. Theo Người, việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và chế độ hoạt động, lãnh đạo của Đảng. Bài viết giới thiệu: (1) tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng - nội dung và giá trị cốt lõi; (2) vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2022, Số 999 Tháng 10, Tr. 43 - 49

5. Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam/ TS. Đặng Thị Minh Nguyệt

Tóm tắt: Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng của Người về văn hóa dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2022, Số 1001 Tháng 11, Tr. 34 - 39

6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay/ ThS. Phạm Thị Lệ Dung, ThS. Quách Thị Bích

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, được Đảng khẳng định và thực hiện kiên định. Do vậy, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa lý luận, thực tiễn quan trọng trong tình hình hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2022, Số 384 Tháng 11, Tr. 19 - 23

7. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng đời sống ấm no tự do, hạnh phúc cho nhân dân và sự vận dụng của Đảng hiện nay/ TS. Phạm Văn Minh

Tóm tắt: Đất nước được độc lập, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc luôn là mong muốn, khát vọng lớn nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam cũng như tất cả nhân loại yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Tư tưởng cao cả đó của người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại Đại hội XIII của Đảng, tư tưởng đó của Người tiếp tục được quán triệt và vận dụng một cách sâu sắc.
Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2022, Số 384 Tháng 11, Tr. 24 -29

8. Tư duy về kinh tế tư nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị định hướng phát triển kinh tế tư nhân hiện nay/ ThS. Nguyễn Trung Kiên 

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những thành phần kinh tế khi nước ta bước vào thời kỳ quá độ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kinh tế tư nhân có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động; bảo đảm lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp để họ tìm cách cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ và phát triển sản xuất, đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội. Hiện nay, kinh tế tư nhân đã trở thành động lực của nền kinh tế quốc dân, vì vậy, việc vận dụng sáng tạo và phát triển tư duy về kinh tế tư nhân của Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc định hướng cho sự phát triển chung của đất nước trong công cuộc đổi mới.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2022, Số 09, Tr. 22 -27

9. Tự lực, tự cường trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay/ ThS. Tống Kim Đông, ThS. Trần Thị Huyền Chang

Tóm tắt: Tự lực, tự cường là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính ý chí tự lực, tự cường đã bồi đắp tư tưởng, con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Có thể nói, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự biểu đạt rõ nét về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Hiện nay, để cụ thể hóa tư tưởng tự lực, tự cường của Hồ Chí Minh, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định đây là chủ đề và điểm nhấn của Đại hội: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Do đó, việc nghiên cứu nội dung tự lực, tự cường trong tư tưởng Hồ Chí Minh, một lần nữa khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2022, Số 09, Tr. 28 - 33

10. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy vai trò điều tiết của văn hóa, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc/ Đinh Thị Hương Giang, Đinh Xuân Dũng

Tóm tắt: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, vừa là mục tiêu, động lực, vừa giữ vai trò điều tiết sự phát triển của xã hội, góp phần giải phóng và hoàn thiện con người. Trong bối cảnh mới hiện nay, việc vận dụng tư tưởng của Người càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết để phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2022, Số 1002 Tháng 11, Tr. 32 - 37