Về lối sống mới cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay / ThS. Mai Thị Dung Tóm tắt: Lối sống là cách thức sống, phương thức sống của con người trong một số chế độ xã hội nhất định, được biểu hiện...

Vấn đề hồi cư của người dân tộc thiểu số: Nghiên cứu trường hợp về người Khơme khu vực miền núi tỉnh An Giang / Hồ Thị Ngân, Võ Duy Thanh Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả cho thấy được tình...

Xác định những năng lực cần thiết đối với nhân viên khách hàng trong các ngân hàng/ Nguyễn Thị Thúy, Trần Kim Dung Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định danh mục các năng lực cần thiết đối với...

Tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Vụ Tài chính ngân hàng và các Tổ chức tài chính Tóm tắt: Khu vực tài chính đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với...

Xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan: Xu thế tất yếu của quá trình hội nhập/ PGS. TS. Lê Xuân Trường Tóm tắt: Việt Nam đã, đang và sẽ hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Trong...

Phương pháp và thủ tục áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Việt Nam đối với các hành vi quản trị lợi nhuận/ TS. Đường Nguyễn Hưng, CPA. Phạm Kim Ngọc Tóm...

20 phát triển nông nghiệp – nông thôn vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) – An Giang và định hướng phát triển / Đoàn Ngọc Phả Tóm tắt: Bài viết trình bày những chủ trương, giải pháp lớn thúc...

Kế toán quản trị và phân tích cơ hội kinh doanh/ ThS. Nguyễn Quốc Hưng Tóm tắt: Bài viết giới thiệu chức năng của kế toán quản trị, đồng thời đưa ra các yếu tố quyết định sự thành công hay...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với tư cách vừa là điểm xuất phát, vừa là mục tiêu giải phóng, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam / TS. Võ Văn Hải Tóm tắt: Trong tư tưởng Hồ Chí...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 – 2013, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2015/ Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kết quả đạt được không chỉ ở việc...