Trang tin hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (http://www.hotrotuvan.com.vn) của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp thông tin bổ ích về sở hữu trí tuệ phục vụ...

Trang web xếp hạng trang web các trường đại học thế giới (http://www.webometrics.info/) là một sáng kiến của Phòng thí nghiệm Điều khiển học (Cybermetrics), một nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng...

Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm nay, cũng là năm thứ 10 thế giới tổ chức ngày này, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới có...