THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2013 KHỐI NGÀNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ   Tạp Chí Chính Trị / Tháng 04 / 2013 Tạp Chí Xây Dựng Đảng / Tháng 04 / 2013 Tạp Chí Cộng Sản / Tháng 04...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2013 KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Ngân Hàng / Số 07 Tháng 04 / 2013 Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 85 Tháng 04 / 2013 Tạp Chí Tài Chính /...

Được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID), từ ngày 22/4 đến 26/4/2013, Trung tâm học liệu Cần Thơ tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực thông tin cho Cán bộ Thư viện...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 03/2013 KHỐI NGÀNH XÃ HỘI   Tạp Chí Giáo Dục / Số 306 Tháng 03 / 2013 Tạp Chí Giáo Dục Và Xã Hội / Số 85 Tháng 03 / 2013 Tạp Chí Dạy Và Học...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 03/2013 KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Ngân Hàng / Số 05 Tháng 03 / 2013 Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng / Số 84 Tháng 03 / 2013 Tạp Chí Tài Chính /...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 02/2013   KHỐI NGÀNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ   Tạp Chí Cộng Sản / Số 2 Tháng 02 / 2013 Tạp Chí Tuyên Giáo / Số 2 Tháng 02 / 2013 Tạp Chí Lý Luận...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 02/2013   KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Kinh Tế và Dự Báo / Số 03 Tháng 02 / 2013 Tạp Chí Kinh Tế và Dự Báo / Số 04 Tháng 02 / 2013 Tạp Chí ...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 01/2013   KHỐI NGÀNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI   Tạp chí Cộng Sản / Số 843 Tháng 01 / 2013 Tạp chí Tuyên Giáo / Tháng 01 / 2013 Tạp chí Khoa...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 01/2013   KHỐI NGÀNH KINH TẾ   Tạp Chí Thương Mại / Số 1 + 2 Tháng 01 / 2013 Tạp Chí Kinh Tế và Dự Báo / Số 01 Tháng 01 / 2013 Tạp Chí Kinh...

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12/2012   KHỐI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG   Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn / Số 23 Tháng 12 / 2012 Tạp Chí Môi Trường / Số 23 Tháng 12 /...