1. Xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông/ Phạm Cao Bình

Tóm tắt: Những đột phá công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) tiếp tục làm thay đổi những nền tảng phát triển kinh tế và xã hội như sở hữu quy mô sản xuất, các khâu trung gian, tầm quan trọng tương đối của các loại nguồn lực. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 diễn ra đã thúc đẩy sự phát triển công nghệ diễn ra nhanh hơn nữa. Các nền tảng giúp làm việc từ xa, họp trực tuyến giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt các gián đoạn trong công việc.

Nguồn trích: Tạp chí Đặc san Phát triển Kinh tế - Xã hội/ 2021, Số 13+14, Tr.36-38

1. Biểu tượng cổ mẫu “đất” trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 qua một số tiểu thuyết tiêu biểu/ Phan Thúy Hằng

Tóm tắt: Đối với văn học, có nhiều con đường khác nhau để giải mã tác phẩm, trong đó làm rõ các tầng ý nghĩa của các biểu tượng trong tác phẩm là một hướng đi thú vị. Khảo sát tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều biểu tượng, trong đó biểu tượng đất chứa đựng rất nhiều hàm nghĩa khác nhau về con người và cuộc sống. Trong bài viết này, biểu tượng đất vừa mang ý nghĩa là vẻ đẹp của sự phồn sinh, sự chở che và giải thoát đồng thời nó còn là biểu tượng của sự tàn phá và hủy diệt. Với nhiều biến thể khác nhau, đất vừa lưu giữ những cơ tầng văn hoá của dân tộc, vừa có khả năng trở thành những biểu tượng và những cổ mẫu văn chương mới, chứa đựng những hàm nghĩa mới của văn hóa đương đại.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng)/ 2021, Số 2, Tr.43-45

1. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ Tạ Quang Ngọc

Tóm tắt: Việc hiểu đúng về dịch vụ công và vị trí, vai trò của các chủ thể cung cấp dịch vụ công có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm phục vụ, cung cấp dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cũng ngày càng được thể hiện rõ trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức Nhà nước/ 2021, Số 6, Tr.56-60

1. Nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng/ Phan Xuân Thủy

Tóm tắt: Thực hiện Quyết định số 340-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành “Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng" (Quy chế 340), hon 10 năm qua, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo, quán triệt và xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về việc cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ này một cách nhanh chóng, tích cực, hiệu quả. Nhiều cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã quan tâm cung cấp thông tin về vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kết quả thực hiện nhiệm vụ chinh trị của ban, bộ, ngành thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp... cho Ban Tuyên giáo Trung ương để phục vụ tuyên truyền miệng của Đảng.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên giáo/ 2021, Số 7, Tr.11-15

1. Du lịch ẩm thực - Hướng đi mới trong phát triển du lịch tỉnh An Giang/ Nguyễn Vũ Thùy Chi

Tóm tắt: Sở hữu một nền ẩm thực sông nước Tây Nam Bộ phong phú nhưng vẫn có nét đặc sắc riêng có, An Giang có tiềm năng khai thác và phát triển ẩm thực lên thành du lịch ẩm thực, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bài viết mô tả tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực của tỉnh An Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp để từng bước hình thành và phát triển loại hình du lịch ẩm thực góp phần phát triển du lịch tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2021, Số 8, Tr.303-3081. Đánh giá quy định về tiền lương của lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam = Discussing vietnam’s regulations on wages of female workers/ Lại Thị Tố Quyên

Tóm tắt: Thu nhập chính là động lực của người lao động, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đảm bảo được bình đẳng giới thu nhập không những giải phóng sức lao động, tận dụng nguồn lực, làm lành mạnh thị trường lao động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bất bình đẳng trong thu nhập giữa hai giới ngăn cản sự phát triển bình đẳng, từ đó gây ra sự không hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực trong xã hội. Bài viết bàn về thực trạng quy định riêng của pháp luật lao động về tiền lương của lao động nữ ở Việt Nam và đánh giá thực trạng đó.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2019, Số 14, Tr.14-20

1.Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân dân biển ở Việt Nam hiện nay - thực hiện và giải pháp/ Nguyễn Thị Hồi, Lý Nam Hải

Tóm tắt: Ngư dân biển là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, xây dựng kinh tế biển bền vững. Bài viết này sẽ đề cập đến thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biến và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2021, Số 1, Tr.44-49 

1. Giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam/ Đỗ Xuân Lân

Tóm tắt: Qua bài viết, tác giả phân tích và làm rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác phổ, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật/ 2020, Số 1, Tr.7-12

1. Tác động của già hoá dân số đến chi tiêu công: Nghiên cứu với dữ liệu mảng cấp quốc gia/ Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Phương Anh, Bùi Hồng Trang, Phạm Thu Hằng, Cao Hải Vân

Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu mảng cấp quốc gia cho 52 nước trong giai đoạn 2003- 2019 và kỹ thuật ước lượng moment tổng quát hệ thống (SGMM), nghiên cứu này đánh giá tác động của già hóa dân số đến chi tiêu công. Kết quả ước lượng cho thấy sự gia tăng tỷ số phụ thuộc già làm tăng tỷ trọng chi tiêu dành cho chăm sóc sức khỏe, chi bảo trợ xã hội, nhưng lại làm giảm đáng kê tỷ trọng chi tiêu cho giáo dục, chi tiêu dịch vụ công và chi cho các vấn đề kinh tế của Chính phủ. Đối với tỷ trọng chỉ tiêu của Chính phủ so với GDP, tỷ trọng này giảm xuống khi tỷ số phụ thuộc già tăng lên. Kết hợp với ảnh hưởng của sự giảm xuống trong tỷ số phụ thuộc trẻ, nghiên cứu này một lần nữa khẳng định già hóa dân số có tác động đến chi tiêu của Chính phủ. Đặc biệt, ảnh hưởng làm thay đổi cơ cấu chi tiêu công cần được lưu ý bởi cơ cấu này có thể tác động đến nhiều mặt kinh tế - xã hội khác, trong đó có tăng trưởng kinh tế. Điều này đặt ra thách thức đối với Chính phủ trong việc xây dựng các kế hoạch ngân sách hợp lý, thích ứng với vấn đề già hóa dân số và đảm bảo các mục tiêu phát triển trong dài hạn.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng - Học viện Ngân hàng/ 2021, Số 227, Tr.12-23

1.Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở tỉnh Tuyên Quang/ Hứa Đức Hội

Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng của tộc người ở Việt Nam trên, cơ sơ niềm tin tổ tiên luôn ở bên, che chở, phù hộ cho con cháu. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày là một hoạt động ý thức của con người; là tình cảm biết ơn, tưởng nhớ về cội nguồn quá khứ; là ý thức về tổ tiên mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tín ngưỡng này đã trở thành một phong tục, một chuẩn mực đạo đức trong nguyên tắc làm người. Ngày nay, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở tỉnh Tuyên Quang vẫn được duy trì theo quan niệm, phong tục, tập quán của mọi gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo/ 2021, Số 04, Tr.114 - 132