1. Quyền con người trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng = Human rights in Document XIII Congress of the Party/ Nguyễn Thanh Tuấn

Tóm tắt: Văn kiện Đại Hội XIII của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn hình thành, phát triển các quan điểm của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới, đã đề ra những chủ trương đúng đắn cho việc giải quyết vấn đề quyền con người trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Nhà nước/ 2021, Số 1, Tr.15-18

1. Impact of Contract Farming on Farmers’ Income in the Food Value Chain: A Theoretical Analysis and Empirical Study in Vietnam

Viet Hoang. Agriculture, 11: 797, 2021.

Free full text: https://www.mdpi.com/2077-0472/11/8/797

Abstract: This study empirically analyzes the influence of contract farming on income and farming difficulties in Vietnam by using the econometric models and theoretically identifying the affecting mechanism of contract farming on income, sustainability, and welfare by using the qualitative method. The empirical results show that contract farming insignificantly impacts farms’ income while it can facilitate farming activities and decrease difficulties. The factors of education—head, gender of head, type of crop, and technology may affect farmers’ income. The impacting mechanism of contract farming on income, sustainability, and welfare is theoretically proposed as follows: Contract farming initially impacts the intermediate factors such as cooperative, market access, knowledge and skill, product quality, technology, and support. These factors then affect capacity, linkage, quality, and certification which can enhance farmers’ competitiveness. In the long term, stronger competitiveness, higher price, increasing productivity, and lower cost may significantly improve income, sustainability, and welfare. In general, contract farming may have positive impacts on income, sustainability, and welfare in the medium term and long term. In the short term, the result is not significant due to the similar or lower price comparing with the spot market price, growing production cost, decreasing productivity, and weak contract performance. The findings may help policymakers decide how to expand contract farming and its benefits. Economic scholars can test and compare both quantitative and qualitative findings in other contexts.

1. Phân biệt một số tội phạm có hành vi chiếm đoạt tài sản/ Đinh Văn Quế

Tóm tắt: Thực tiễn quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có tính chất chiếm đoạt tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng thường nhầm lẫn trong việc định tội danh do dấu hiệu pháp lý đặc trưng của những tội phạm này có điểm tương đồng, như Tội cướp tài sản với Tội cưỡng đoạt tài sản; Tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Việc phân biệt loại tội phạm này cần căn cứ vào chủ thể tội phạm; động cơ, mục đích của người phạm tội và điều kiện thực tế để đánh giá.

Nguồn trích: Tạp chí Kiểm sát/ 2021, Số 3, Tr.17-22

1.Taking stock August 2021: Digital Vietnam: The path to tomorrow = Điểm lại tháng 8/2021: Vietnam số hóa: Con đường đến tương lai.

Dorsati H. Madani, and Jacques Morisset. World Bank, 2021. Free full text

English: http://documents.worldbank.org/curated/en/522031629469673810/Taking-Stock-Digital-Vietnam-The-Path-to-Tomorrow 

Tiếng Việt: http://documents.worldbank.org/curated/en/259751629470978457/Taking-Stock-Digital-Vietnam-The-Path-to-Tomorrow 

Abstract: The report reviews the recent developments in the Vietnamese economy and discusses the economy’s short- to medium-term prospects, highlighting domestic and external risks associated to the COVID-19 (coronavirus) pandemic. A special emphasis is on what Vietnam needs to do to realize its objective of becoming one of the most advanced digital economies in the world while maximizing the benefits from this transformation. = Báo cáo Điểm lại kỳ này gồm hai phần. Phần 1 điểm lại những diễn biến gần đây của nền kinh tế Việt Nam, bàn về triển vọng của nền kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn, và chỉ ra những rủi ro trong và ngoài nước. Phần 2 xem xét những điều Việt Nam cần thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những nền kinh tế số tiên tiến nhất trên thế giới mà vẫn khai thác tối đa lợi ích của chuyển đổi số.

1. Chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam hiện nay/ Trần Thị Hải Yến

Tóm tắt: Chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt khu vực miền núi nơi cỏ đồng bào dân tộc thiểu sổ cư trú, nhưng vẫn mang tính cào bằng, tư duy nhiệm kỳ trong việc ban hành chính sách, pháp luật, chồng chéo về nội dung, địa bàn và đối tượng thụ hưởng... Việc nghiên cứu những nội dung cơ bản trong chính sách, pháp luật của Việt Nam về dân tộc thiểu số và miền núi có vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật/ 2021, Số 2, Tr.25-30

1. Giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh hiện nay = The education of military cultural values for students at military officer schools in the current context/ Nguyễn Viết Tiến

Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa quân sự có vai trò rất quan trọng trong xây dựng phẩm chất nhân cách người sĩ quan quân đội. Trong thời gian vừa qua, việc giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội đã được quan tâm và đạt được những kết quả rất tốt đẹp; đội ngũ học viên khi tốt nghiệp ra trường trở thành những cán bộ quân đội có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực tốt, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, công tác giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên của các trường sĩ quan quân đội vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, những nhà quản lí giáo dục và đội ngũ nhà giáo cần phải đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam/ 2021, Số 37, Tr.54-59

1. Vai trò của giáo dục gia đình và những vấn đề đặt ra hiện nay/Nguyễn Thị Mai Hoa

Tóm tắt: Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, vừa chịu sự tác động mạnh mẽ, liên tục của các chuyển biến xã hội, vừa là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Bài viết tập trung nhân diện những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình và giáo dục gia đình hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để góp phần thực hiện mục tiêu vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Nguồn trích: Nghiên cứu Gia đình & Giới/ 2021, Số 03, Tr.45 - 55 

1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và sự vận dụng ở Việt Nam = Marxist-Leninist view of the state and its application in Vietnam/ Trần Thị Bích Huệ

Tóm tắt: Bài viết phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước, mối quan hệ giữa hai chức năng này. Tác giả bài viết cho rằng khi vận dụng quan điểm đó, Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chức năng của nhà nước, đặc biệt về chức năng xã hội của nhà nước.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam/ 2020, Số 8, Tr.34-39

1.Thực tiễn thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và một số giải pháp hoàn thiện/ Lê Huỳnh Phương Chinh

Tóm tắt: Trong bài viết này, người viết đã thể hiện một cách khái quát nhất về những kết quả đã đạt được khi áp dụng thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân về tiền công, tiền lương trong những năm qua. Người viết nêu những tồn tại bất cập cũng như những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó. Bên cạnh đó, người viết cũng đề xuất một số giải pháp theo quan điểm cá nhân với mong muốn hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2018, Số 5+6, Tr.11-16

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) gồm tiêu chuẩn/quy phạm quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) ở Việt Nam; bao gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.